Δευτέρα 22 Ιουλίου 2013

Ανακοίνωση πρόσληψης 29 ατόμων με 24μηνη σύμβαση για τις Κοινωνικές Δομές των Δήμων Παλλήνης και Αγίας Παρασκευής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «ΔΡΑΣΕ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ»:
ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Η Μη Κυβερνητική Εθελοντική Οργάνωση «Δράσεις Εθελοντών» (ΔΡΑΣ.Ε), σε σύμπραξη με τους Δήμους Αγίας Παρασκευής και Παλλήνης, ανακοινώνει τη διαδικασία πρόσληψης είκοσι εννέα (29) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 24 μηνών, για την υλοποίηση προγράμματος «ΔΡΑΣΕ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ» στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

Τα άτομα αυτά αποτελούν επιστημονικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό το οποίο θα απασχοληθεί στο Δίκτυο Κοινωνικών Δομών άμεσης αντιμετώπισης του φαινόμενου της Φτώχειας των Δήμων Αγίας Παρασκευής και Παλλήνης και, συγκεκριμένα, στις αντίστοιχες Δομές των Δήμων Αγίας Παρασκευής και Παλλήνης, με βάση την κατανομή που ακολουθεί:Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής:
  • να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη Χώρα.
  • να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης.
  • να έχουν ηλικία μέχρι 30 ετών κατά την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης.
  • Να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναγράφουν ότι έχουν πλήρη διαθεσιμότητα πρόσληψης από 15 Σεπτεμβρίου 2013.
Η μη-πλήρωση των παραπάνω προϋποθέσεων οδηγεί στον άμεσο αποκλεισμό του υποψηφίου από τη διαδικασία επιλογής.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της Αίτησης καθώς και τις Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ» στις ακόλουθες ιστοσελίδες:
www.drasemko.gr
www.agiaparaskevi.gr
www.pallini.gr (ΔΕΙΤΕ: ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με έναν από τους εναλλακτικούς τρόπους που αναφέρονται παρακάτω, σε κλειστό φάκελλο με την ένδειξη «Αίτηση πρόσληψης στο Δίκτυο Κοινωνικών Δομών Αντιμετώπισης του Φαινομένου της Φτώχειας – ΔΟΜΗ …. ΔΗΜΟΥ …. ΚΩΔΙΚΟΣ ….» στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΚΑΠΗ Δήμου Αγίας Παρασκευής (έδρα ΔΡΑΣΕ για το συγκεκριμένο πρόγραμμα) Γούναρη 30 - 15343 - Αγία Παρασκευή.

Η προθεσμία υποβολής των Αιτήσεων λήγει στις 5 Αυγούστου 2013, με συστημένη επιστολή (σφραγίδα ταχυδρομείου μέχρι και την συγκεκριμένη ημερομηνία) ή με παραλαβή courier ή με κατάθεση της Αίτησης από τον ίδιο τον υποψήφιο στην Έδρα του Προγράμματος μέχρι και ώρα 14.00 της παραπάνω ημέρας.

Τις προηγούμενες ημέρες, οι αιτήσεις θα παραλαμβάνονται τις εργάσιμες ημέρες από τις 9:00πμ έως τις 17:00μμ.

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, οι υποψήφιοι θα καταταγούν σε κατηγορίες με βάση τη θέση προτίμησης και θα κληθούν σε συνέντευξη σε μια αναλογία τουλάχιστον 3 υποψήφιοι για κάθε θέση. Η τελική επιλογή θα γίνει με βάση τις διαδικασίες που ορίζονται στην αναλυτική ανακοίνωση.

Για την Μη Κυβερνητική Εθελοντική Οργάνωση «ΔΡΑΣ.Ε.»
Αυγουστίνος Κάτσαρης
Πρόεδρος Δ.Σ. - Νόμιμος Εκπρόσωπος Δικαιούχου