Τετάρτη 29 Ιουνίου 2011

Χρηματοδότηση της συμμετοχής 301 παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Παλλήνης


Τη χρηματοδότηση της συμμετοχής 301 παιδιών, μεταξύ των οποίων 15 με νοητική υστέρηση ή κινητική αναπηρία, εξασφάλισε ο Δήμος Παλλήνης μέσω της Συμμετοχής του στο πρόγραμμα δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ». 

Το πρόγραμμα δράσης διαχειρίζεται η Ε.Ε.Τ.Α.Α. (www.eetaa.gr), στη σελίδα της οποίας μπορείτε να βρείτε περισσότερα στοιχεία. 

Ο στόχος του προγράμματος περιγράφεται ως εξής:Οι πράξεις στοχεύουν στην αύξηση της απασχολησιμότητας και της ισότιμης συμμετοχής των γυναικών στην εργασία, μέσω της παροχής θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας των τέκνων τους από τις προαναφερόμενες Δομές. Η διάθεση των θέσεων θα πραγματοποιείται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. προς τις γυναίκες ωφελούμενες μέσω «εντολής τοποθέτησης», σύμφωνα με τις διαδικασίες που εξειδικεύονται στην παρούσα. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ουσιαστική διευκόλυνσή τους, προκειμένου να εναρμονίζουν τους απαιτητικούς και αντικρουόμενους ρόλους τους μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής".


Έτσι λοιπόν, ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι γυναίκες, που είναι
 • μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών ή / και 
 • μητέρες νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με Αναπηρία, 
και επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους σε Δομές (Δομές = Παιδικοί Σταθμοί) παροχής φροντίδας και φιλοξενίας, ώστε να διευκολυνθούν να εναρμονίσουν τους απαιτητικούς και αντικρουόμενους ρόλους τους μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.....

Δείτε ολόκληρη την πρόσκληση συμμετοχής. Αν και παρακάτω αναφέρω τα κυριότερα σημεία της, σας συμβουλεύω να τη διαβάσετε ολόκληρη. 

Σημαντικότερα σημεία πρόσκλησης: 

Οι μητέρες που θα ενταχθούν στη εν λόγω πράξη, θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
α) να εργάζονται στην Ελλάδα ως μισθωτές ή αυτοαπασχολούμενες ή αυτοαπασχολούμενες στον πρωτογενή τομέα, ή
β) να συμμετέχουν σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (ΕΠΑ: Πρόγραμμα Νέων Θέσεων Εργασίας, Πρόγραμμα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών, Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας – Stage, Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης) ή
γ) να είναι άνεργες, οι οποίες διαθέτουν Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ και αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. ή
δ) να είναι άνεργες και να λαμβάνουν ή να έχουν λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. οποιαδήποτε χρονική περίοδο κατά τους τελευταίους 24 μήνες προ της δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης.
ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: ΟΙ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού).

Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο γυναίκες που είναι μητέρες βρεφών, νηπίων, παιδιών ή /και νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, που
α) έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή είναι Ελληνίδες Ομογενείς ή είναι αλλοδαπές από τρίτες χώρες και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.
β) επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους στις κάτωθι κατηγορίες Δομών:
 • Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς, για βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών συμπληρωμένων την 31/12/2011 και νήπια και παιδιά από 2,5 ετών συμπληρωμένων την 31/12/2011, μέχρι την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση (νηπιαγωγείο). Εξαιρούνται: οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί που δέχονται παιδιά από 2,5 ετών συμπληρωμένων την 01/9/2011. 
 • Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας για παιδιά βρεφικής και προσχολικής ηλικίας από 8 μηνών έως την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση και παιδιά με αναπηρία από 2,5 ετών έως 6,5 ετών. 
 • Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.), για παιδιά από την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση έως 12 ετών και παιδιά με ελαφράς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα και 
 • Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.-ΜΕ.Α.), για παιδιά με αναπηρία, εφήβους, και άτομα με νοητική υστέρηση ή/και κινητική αναπηρία. Τα ανωτέρω όρια ηλικίας θα εναρμονίζονται με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. 
Στις γυναίκες που θα επιλεγούν (ωφελούμενες) θα προσφέρονται θέσεις φροντίδας και φιλοξενίας για τα τέκνα τους, από τις προαναφερόμενες Δομές. Η διάθεση των θέσεων στις ωφελούμενες θα γίνεται μέσω «Εντολών Τοποθέτησης» από την E.E.T.A.A. Α.Ε.

Υποβολή «Αίτησης συμμετοχής - Δήλωση» - Όροι συμμετοχής

α) Αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται το χρονικό διάστημα από τις 20/6/2011 έως τις 11/7/2011. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των Αιτήσεων, συνοδευόμενων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ορίζεται ημέρα Δευτέρα 11/7/2011 και ώρα 12:00 μ.μ.
Εκπρόθεσμες Αιτήσεις που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε τρόπο μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες, δεν θα αξιολογούνται και θα επιστρέφονται.
Προσοχή: η έγκαιρη υποβολή θα αποδεικνύεται μόνο από τον αριθμό πρωτοκόλλου που παίρνει η αίτηση από την Ε.Ε.Τ.Α.Α.. Αιτήσεις ή/και δικαιολογητικά που κατατίθενται ή παραλαμβάνονται μετά τις 11/7/2011, δεν λαμβάνονται υπόψη.

Δικαιολογητικά συμμετοχής
Όλες οι ενδιαφερόμενες, μαζί με την «Αίτηση συμμετοχής – Δήλωσή» τους, θα υποβάλλουν, πρωτότυπα ή σε αντίγραφα επικυρωμένα, τα εξής δικαιολογητικά:
α) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αλλοδαπή από τρίτες χώρες, απαιτείται και Άδεια Διαμονής σε ισχύ.
β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, και
 • σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη είναι διαζευγμένη, απαιτείται και αντίγραφο διαζευκτηρίου, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, 
 • σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη τελεί σε διάσταση, απαιτείται και αίτηση διαζυγίου ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της διάστασης, (π.χ. φορολογική δήλωση) 
 • σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη είναι ανάδοχη μητέρα, απαιτείται και αντίγραφο δικαστικής απόφασης ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της Επιτροπείας ανηλίκου τέκνου 
 • σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη είναι χήρα, απαιτείται και ληξιαρχική πράξη θανάτου του συζύγου, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, 
γ) Εκκαθαριστικό σημείωμα ή αντίγραφο αυτού, για το οικονομικό έτος 2010 (δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2009 έως 31/12/2009). Προσοχή: εκκαθαριστικό σημείωμα οποιουδήποτε άλλου έτους δεν είναι αποδεκτό και συνιστά λόγο απόρριψης.
Όσες μητέρες, δεν υποβάλλουν φορολογική δήλωση θα πρέπει να μας καταθέσουν Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη από τη Δ.Ο.Υ.

Δικαιολογητικά απασχόλησης
1) Εάν η ενδιαφερόμενη είναι μισθωτή, απαιτείται

 • Βεβαίωση εργοδότη, από την οποία να προκύπτει η συνέχιση της απασχόλησης, καθώς και το είδος απασχόλησης (πλήρης ή μερική απασχόληση, αορίστου ή ορισμένου χρόνου) στη θέση εξαρτημένης εργασίας που η ενδιαφερόμενη κατέχει, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής Αιτήσεων συμμετοχής της παρούσας Πρόσκλησης, και 
 • Αντίγραφο μηχανογραφημένων ενσήμων του δευτέρου ή τουλάχιστον του πρώτου τριμήνου του 2010 ή σχετική βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψής της ή αντίγραφο σύμβασης με τον εργοδότη. 
2) Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη εκτός πρωτογενή τομέα, απαιτείται
 • Αντίγραφο της Δήλωσης Ενάρξεως Επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ. ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί εισφορές, και 
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος. 
3) Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη στον πρωτογενή τομέα, απαιτείται
 • Βεβαίωση ασφαλίσεως από τον Ο.Γ.Α., ή Βεβαίωση από τον Ο.Γ.Α ότι έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές . 
Κριτήρια επιλογής και μοριοδότηση 
Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής, θα ισχύσουν κριτήρια μοριοδότησης για την επιλογή των ωφελουμένων, τα οποία θα είναι τα εξής:
α) Το χαμηλό ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα.
β) Η κατάσταση απασχόλησης, η εργασιακή σχέση και το είδος απασχόλησης.
γ) Η ανεργία από τον Ο.Α.Ε.Δ. με δελτίο ανεργίας σε ισχύ
δ) Η οικογενειακή κατάσταση.

Διαδικασία επιλογής - Αποτελέσματα
Η επιλογή των ωφελουμένων γυναικών θα πραγματοποιηθεί από τις Επιτροπές του Άρθρου 3 της παρούσας, οι οποίες θα συστήνονται /συγκροτούνται με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε.
Συγκεκριμένα, η διαδικασία επιλογής των ωφελουμένων έχει ως εξής:
α) Έλεγχος πληρότητας των Αιτήσεων και των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών. Ειδικότερα ελέγχονται: η εμπρόθεσμη υποβολή των «Αιτήσεων συμμετοχής – Δηλώσεων» και των δικαιολογητικών, η πληρότητα υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών και η ισχύς τους, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της «Αίτησης συμμετοχής – Δήλωσης». Οι «Αιτήσεις συμμετοχής – Δηλώσεις», οι οποίες δεν πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής της παρούσας πρόσκλησης, απορρίπτονται. Οι απορριφθείσες γυναίκες με την αιτιολογία απόρριψής τους θα αναγράφονται σε σχετικό πίνακα.
β) Εισαγωγή στοιχείων των «Αιτήσεων συμμετοχής – Δηλώσεων» στο μηχανογραφικό σύστημα που έχει αναπτυχθεί από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. για το Πρόγραμμα.
γ) Βαθμολόγηση των υποψηφίων, σύμφωνα με τα κριτήρια της παραγράφου 2.5, τα οποία αντιστοιχούν σε μόρια. Σε περίπτωση ισοβαθμιών, προηγείται η υποψήφια που έχει συγκεντρώσει περισσότερα μόρια στο πρώτο κριτήριο κι αν αυτά συμπίπτουν, στο δεύτερο κριτήριο και ούτω καθεξής (όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 2.5). Αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια χωρίς να καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς μεταξύ των ισοβαθμούντων η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται σε κλήρωση, η οποία διενεργείται μετά από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ε.Τ.Α.Α.
δ) Κατάταξη των υποψηφίων σε πίνακα ανά Νομό, κατά φθίνουσα σειρά, με βάση τη βαθμολόγησή τους.

Οι Πίνακες κατάταξης των δυνητικά ωφελουμένων και οι Πίνακες των απορριφθεισών γυναικών ανά Νομό θα αναρτηθούν στις 22/07/2011:
 • στην ιστοσελίδα της www.eetaa.gr/ της Ε.Ε.Τ.Α.Α.
 • στα Γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α (Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη).
Κλείνοντας σημειώνω πως:

 • Η επιλογή των παιδιών που θα συμμετάσχουν γίνεται με ξεκάθαρα κριτήρια μοριοδότησης και από την ΕΕΤΑΑ. 
 • Η επιτυχία της συμμετοχής πιστώνεται στην Αντιδήμαρχο κα Κουνενάκη.
 • Η συμμετοχή του Δήμου μας στο πρόγραμμα, πέρα από τα οικονομικά οφέλη για τους συμμετέχοντες, θέτει και την ταφόπλακα στην πελατειακή τοποθέτηση παιδιών στους παιδικούς σταθμούς. 

Κυριακή 26 Ιουνίου 2011

Νεολόγος 184 (20-28 Ιουνίου 2011)Τετάρτη 22 Ιουνίου 2011

Αντιπαράθεση για τις Δημοτικές Επιχειρήσεις των τέως Δήμων Παλλήνης και Γέρακα

Με αίτημα προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Κωνσταντάς ζητά τον έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο των Δημοτικών Επιχειρήσεων των τέως Δήμων Παλλήνης και Γέρακα.


Η απάντηση του Δημάρχου εξηγεί πως κατά το Νόμο το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν είναι αρμόδιο για τον έλεγχο των Δημοτικών Επιχειρήσεων. Ο έλεγχος αυτός διενεργείται από Ορκωτούς Ελεγκτές κάτι που για τη Δημοτική Επιχείρηση Γέρακα έχει γίνει, ενώ για την Δημοτική Επιχείρηση Παλλήνης το πόρισμα του ελέγχου εκκρεμεί.


Πέρα από τα έγγραφα που μπορείτε να δείτε παρακάτω ο Δήμαρχος μίλησε για προσπάθεια συμψηφισμού, τονίζοντας πως ποτέ, ούτε και τώρα, υπονόησε κάτι μεμπτό προς την απελθούσα Διοίκηση. 

Αίτημα Συμβούλου για έλεγχο στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Απάντηση Δημάρχου σε αίτημα για Ελεγχο των Δημοτικών Επιχειρήσεων

Και επισήμως επικεφαλής της παράταξης "ΔΗΜΟΣ ΙΣΧΥΡΟΣ - ΠΟΛΗ ΜΕ ΟΡΑΜΑ" ο Τριαντάφυλλος Κουτσικούρης

Μετά την παραίτηση του κ. Κωνσταντά, ο κ. Κουτσικούρης, όπως ήδη γνωρίζαμε, αναλαμβάνει επικεφαλής της παράταξης "ΔΗΜΟΣ ΙΣΧΥΡΟΣ - ΠΟΛΗ ΜΕ ΟΡΑΜΑ".

Δείτε το σχετικό πρακτικό που αναγνώσθηκε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου: 

Σχέδιο πόλης Δημοτικής Κοινότητας Παλλήνης

Σας παραθέτω τις ανακοινώσεις που έκανε ο Δήμαρχος σχετικά με τις εντάξεις στο σχέδιο πόλης των πολεοδομικών ενοτήτων Νέα Παλλήνη, Μάριζα, Παπαχωράφι και Καραούζι της Δημοτικής Κοινότητας Παλλήνης. 
Πρόκειται για μια πολύ σοβαρή δουλειά που σύντομα πρόκειται να δώσει τέλος στην αγωνία πολλών κατοίκων. 
Προσωπικά και επειδή πιστεύω ότι τα εύσημα πρέπει και να αποδίδονται, λέω ένα μεγάλο μπράβο στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Μπάκα Κώστα. 
Κάντε κλικ πάνω στις εικόνες για να μπορείτε να διαβάσετε


Νέα Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης

Τα πρακτικά δύο ακόμη συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης μπορείτε να διαβάσετε μόνο εδώ 
Πρόκειται για τις συνεδριάσεις: 
Όλα τα πρακτικά των συνεδριάσεων μπορείτε να τα βρείτε στην πλαϊνή στήλη

Τρίτη 21 Ιουνίου 2011

Εθελοντική Αιμοδοσία 26 Ιουνίου 2011

ΔΩΣΤΕ ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ «ΑΙΜΑ» ΣΑΣ!

Χρόνο με το χρόνο οι ανάγκες σε αίμα αυξάνονται. Όλο και περισσότεροι συνάνθρωποι μας έχουν ανάγκη από τη δική μας εθελοντική προσφορά για να μπορέσουν να κερδίσουν τη μάχη για τη ζωή.

Ο Δήμος Παλλήνης σας καλεί να δείξετε έμπρακτα την ανθρωπιά και την ευαισθησία σας ενισχύοντας την τράπεζα αίματος του Δήμου συμμετέχοντας στην εθελοντική αιμοδοσία που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 26 Ιουνίου 2011 στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης (Πλατεία Ελευθερίας) από τις 8:30 έως τη 13:00.

Σε  μια περίοδο κοινωνικής κρίσης η εθελοντική προσφορά αίματος αποτελεί για όλους έναν από τους πιο σημαντικούς κρίκους κοινωνικού εθελοντισμού.
Ας δώσουμε δυναμικά το παρόν σε αυτή την συνάντηση  προσφοράς και  αγάπης και ας ξανανιώσουμε πως η αλληλεγγύη και η καλοσύνη είναι οδηγοί στη ζωή μας.

5 Λεπτά από το χρόνο μας, μπορούν να κάνουν μια καρδιά να χτυπά!Δευτέρα 20 Ιουνίου 2011

ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Την εθελοντική προσφορά των κατοίκων Ανθούσας, Γέρακα και Παλλήνης για την ενίσχυση της πυροπροστασίας ζητά ο Δήμος Παλλήνης για την προστασία των δασικών εκτάσεων και την διαφύλαξη της περιβαλλοντικής κληρονομιάς λόγω των αυξημένων αναγκών, τώρα που ξεκινά η καλοκαιρινή περίοδος και ο κίνδυνος των πυρκαγιών γίνεται μεγάλος .
Η δράση αυτή εντάσσεται σε μια συνολική προσπάθεια του Δήμου Παλλήνης για την  ενίσχυση του εθελοντισμού και την ευαισθητοποίηση των κατοίκων σε μια αντίληψη αλληλεγγύης και περιβαλλοντικής αφύπνισης.
Η συμμετοχή και η συνεργασία των κατοίκων στον τομέα της δασοπροστασίας είναι καθοριστικής σημασίας.

Μην μένεις θεατής στο έγκλημα, πάρε μέρος στην προστασία των δασών.

Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλέφωνο: 210 6666211 μέχρι 28 Ιουνίου 2011.

Πέμπτη 16 Ιουνίου 2011

Μια καλοστημένη παράσταση

Μια πολύ καλά στημένη παράσταση παρακολουθήσαμε από τους δύο πολιτικούς αρχηγούς το βράδυ της 15ης Ιουνίου και κατά την εκτίμησή μου θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε και στο αμέσως προσεχές μέλλον

Μετά από αλλεπάλληλες τηλεφωνικές συνομιλίες κατάφεραν να μη συνεννοηθούν και ο καθένας να τραβήξει το δρόμο του. Και οι δύο νικητές. Και οι δύο αλώβητοι. Και μάλιστα χθες εκτός απροόπτου ψηφίστηκε το Μεσοπρόθεσμο.

Ο μεν Πρωθυπουργός πράττει το καθήκον του και μπροστά στο συμφέρον της χώρας δέχεται ακόμη και να παραιτηθεί, αλλά η κακιά δεξιά για μια ακόμη φορά στερούμενη του απαραίτητου Εθνικού σθένους θέτει όρους τέτοιους που δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτοί.
Έτσι ο Πρωθυπουργός συναισθανόμενος τις ευθύνες του, αλλά και υποδηλώνοντας ότι και μόνος του μπορεί,  ανακοινώνει ανασχηματισμό και ότι θα προσφύγει στη Βουλή για ψήφο εμπιστοσύνης. Δεν ξέρω αν αντιλαμβανόμαστε το ίδιο, αλλά είναι άλλο να μη ψηφίσει κάποιος το μεσοπρόθεσμο και άλλο να μη δώσει ψήφο εμπιστοσύνης στο κόμμα με το οποίο εξελέγη. Και αν δώσει ψήφο εμπιστοσύνης τότε πρέπει να είναι πολύ ….... για να μην ψηφίσει στη συνέχεια το μεσοπρόθεσμο. Στο σκηνικό αυτό η βοήθεια και η συμπαράσταση της άλλης πλευράς ήταν αμέριστη με την πρόταση για εκλογές που συσπειρώνει το κοινοβουλευτικό Πασοκικό κομμάτι στην κατεύθυνση της παροχής ψήφου εμπιστοσύνης.

Ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης μένει πιστός στις αρχές του που το κακό ΠΑΣΟΚ δεν τις αποδέχεται, δηλαδή στα περί επαναδιαπραγμάτευσης του Μνημονίου και του Μεσοπρόθεσμου. Επίσης ισχυροποιείται στο εσωτερικό του κόμματος δείχνοντας ότι δεν φοβάται το κακό ΠΑΣΟΚ και ζητάει εκλογές. Επίσης αν τελικά γίνουν εκλογές, το μεσοπρόθεσμο θα έχει ήδη ψηφιστεί και θα του δίνει το δικαίωμα να κατηγορεί το κακό ΠΑΣΟΚ για ότι έχει συμβεί στη χώρα και στους εργαζόμενους.

Νομίζετε ότι στις τηλεφωνικές συνομιλίες είπαν τίποτε άλλο; Νομίζετε ότι συζήτησαν για το πώς θα βγει η χώρα όσο πιο αναίμακτα γίνεται από την δίνη στην οποία έχει περιπέσει;

Δεν θα αναφερθώ στους υπόλοιπους αρχηγούς ή αρχηγίσκους γιατί στην συγκεκριμένη παράσταση δεν περισσεύει ρόλος γι’ αυτούς. Απλοί κομπάρσοι. Αυτοί ίσως αποκτήσουν ρόλο λίγο πιο μετά.

Το έργο θα συνεχιστεί. Θα τους δούμε στη βουλή να αλληλοκατηγορούνται, να «σηκώνουν τους τόνους» όπως θα λένε τα κρατικοδίαιτα κανάλια και δημοσιογράφοι.

Για να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα:
 • Αν γίνουν εκλογές το πιθανότερο είναι ότι αυτοδυναμία δεν θα υπάρξει και θα χρειαστούν ευρύτερες συναινέσεις για τη διακυβέρνηση της χώρας. Άρα Αντώνη και Γιώργο ξεχάστε τις αυτοδυναμίες. Αφού αυτό κατ’ εμέ είναι δεδομένο γιατί να πάμε σε εκλογές και να μη το κάνουμε από τώρα;
 • Επαναδιαπραγμάτευση του μνημονίου δεν υπάρχει. Όταν χρωστάς σε μια Τράπεζα δεν θέτεις εσύ τους όρους αποπληρωμής, τους θέτει η Τράπεζα. Το μνημόνιο θα έπρεπε να είχε διαπραγματευτεί καλύτερα πριν υπογραφεί. Να προσθέσω ότι και οι ξένοι συζητούν για επαναδιαπραγμάτευση αλλά στην αντίθετη κατεύθυνση από μας. Να το κάνουν χειρότερο.
 • Όλοι εμείς βρισκόμαστε στα όρια της εξαθλίωσης και με το μεσοπρόθεσμο του οποίου τις επιπτώσεις θα τις δούμε του χρόνου (αυτό που ζούμε σήμερα είναι το μνημόνιο – όχι το μεσοπρόθεσμο) θα εξαθλιωθούμε σίγουρα.
Και επειδή στο προηγούμενο άρθρο μου κάποιοι φίλοι μου ζητούσαν προτάσεις, λες και είμαι εγώ ο Πρωθυπουργός της χώρας, έχω και τέτοιες.  

Η χώρα χρειάζεται ριζική αλλαγή στο πολιτικό προσωπικό.
Η «επανάσταση του αυτονόητου» πρέπει να γίνει πραγματικότητα σε όλους του τομείς της Δημόσιας ζωής.
Η ασκούμενη πολιτική πρέπει να αποκτήσει κατεύθυνση τέτοια που να υπηρετεί τον μέσο Έλληνα και όχι τα μεγαλοσυμφέροντα, καταργώντας βέβαια υπερβολές του παρελθόντος (για παράδειγμα είναι άλλο να καταργήσεις προνόμια που μερικές φορές κινούνται στα όρια της νομιμότητας, και άλλο να συρρικνώνεις το δημόσιο χαρακτήρα της υγείας).

Απαιτείται Εθνική συνεννόηση για μια σειρά από ζητήματα:
α) Παιδεία: Δεν μπορεί κάθε τρία ή τέσσερα χρόνια να αλλάζει το εκπαιδευτικό σύστημα. Πρέπει Εθνικά να αποφασίσουμε περί αυτού, αφού αποφασίσουμε πρώτα τι παιδεία θέλουμε. Θέλουμε παιδεία που θα ενισχύει την παπαγαλία και θα βγάζει υπηρέτες του συστήματος ή θέλουμε παιδεία που θα ενισχύει την κριτική σκέψη και άποψη και θα οδηγεί στην πραγματική γνώση. Πρέπει δε, κάποια στιγμή αυτό το ρημαδοπτυχίο να συνδεθεί με την παραγωγή
β) Εθνικά θέματα: Καταλαβαίνουμε ότι η τακτική της άλλης πολιτικής ο ένας και άλλη πολιτική ο άλλος δεν μπορεί να συνεχιστεί.
γ) Υγεία: Δωρεάν υγεία για όλους, περικοπή σπαταλών, πάταξη επίορκων που παίρνουν φακελάκι.
δ) Εξορθολογισμός κάθε δημόσιας λειτουργίας. Να επικρατήσει κάποτε ο κοινός νους. Δυστυχώς σήμερα απουσιάζει από κάθε τι γύρω μας.
ε) Μετανάστες: Η χώρα τους έχει ανάγκη και ως λαός είμαστε φιλόξενος. Όχι όμως όλους. Ας αποφασίσουμε επιτέλους πόσοι χωράνε και πόσοι μπορούν να τραφούν από αυτή τη χώρα. Στο ζήτημα δεν χρειάζονται Εθνικιστικές κορώνες, μόνο κακό θα κάνουν.

Αυτά, τα παραπάνω είναι κάποια ενδεικτικά ζητήματα τα οποία χρίζουν Εθνικής συνεννόησης, κάποια ζητήματα στα οποία πρέπει να επικρατήσει ο κοινός νους, κάποια ζητήματα που πρέπει να πάψει το αυτονόητο να είναι ζητούμενο.

Εν κατακλείδι η χώρα χρειάζεται σήμερα μια διακυβέρνηση Εθνικής Συνεννόησης που θα σχεδιάσει το μέλλον κυρίως και θα διαχειριστεί το παρόν, με τέτοιο τρόπο ώστε να μη ξαναβρεθούμε σε τέτοια θέση αλλά και χωρίς να ξεπουλήσουμε τα πάντα (ιδέες, αξίες, κατακτήσεις, ακίνητα).

Οι εξελίξεις τρέχουν και είναι μπροστά μας. Εύχομαι να έχω άδικο. Εύχομαι οι αντιπρόσωποί μας να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. 

Τρίτη 14 Ιουνίου 2011

Πρακτικά Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης

Παραθέτω προς ανάγνωση τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης. Πρόκειται για τα πρακτικά των 11 εκ των 13 συνεδριάσεων που έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Τα πρακτικά των 2 συνεδριάσεων που λείπουν δεν έχουν διανεμηθεί ακόμη. Είναι απ' όσο γνωρίζω η πρώτη φορά που δημοσιοποιούνται πρακτικά στο Δήμο μας (για το Γέρακα είμαι σίγουρος).
Δεν ξέρω πόσους από σας ενδιαφέρουν τα πρακτικά αυτά. Δεν ξέρω πόσοι θα μπείτε στον κόπο να τα ξεφυλλίσετε. Ξέρω όμως ότι η πληροφορία πρέπει να υπάρχει και να είναι διαθέσιμη στον οποιονδήποτε. Με το σκεπτικό αυτό τα δημοσιοποιώ. Πιστέψτε με, πρόκειται για πολλή δουλειά, και ελπίζω να πιάσει τόπο και να σας φανούν χρήσιμα. Δεν θα τα βρείτε αλλού.
Η πρόθεσή μου είναι να τα δημοσιοποιώ από 'δω και μπρος, μόλις φτάνουν στα χέρια μου. 
Εκτός από τα link παρακάτω μπορείτε να τα βρείτε και στην πλαϊνή στήλη.

Σάββατο 11 Ιουνίου 2011

Ερωτήσεις ενός αφελούς

Πρόεδρε

Σε ακούω προσεκτικά κάθε φορά που μιλάς. Και μάλιστα σε ακούω και προσπαθώ με το φτωχό μου μυαλό να καταλάβω πίσω από τις λέξεις. Παρ’ όλα αυτά επειδή όπως σου είπα το μυαλό μου είναι φτωχό, θα ήθελα μερικές απαντήσεις σε απλά ερωτήματα.

Μόνο που επειδή «γνωριζόμαστε» από παλιά θα ξεκινήσω τα ερωτήματά μου από παλιά. Από το 2007. Τότε, ναι μπορείς να μου το χρεώσεις, δεν σε στήριξα. Στήριξα τον Κώστα, θεωρώντας ότι αυτός είναι η ψυχή του ΠΑΣΟΚ. Και μου την έδινε που άκουγα τις γιαγιάδες που ερχόντουσαν να σε ψηφίσουν να λένε «ε’ να το βοηθήσουμε το παιδί».

Τότε αν θυμάμαι καλά η κοινωνία σου φώναζε «Γιώργο άλλαξέ τα όλα». Βέβαια δεν ασκούσες διοίκηση. Το μήνυμα ήταν για το εσωτερικό. Κι εσύ την πήρες αυτή την πάσα και προχώρησες. Και ερωτώ. Τι άλλαξε στο εσωτερικό. Πάλι θα σου επαναλάβω ότι το δικό μου μυαλό είναι φτωχό και θα σου ζητήσω να με συγχωρήσεις αν κάτι δεν έχω καταλάβει σωστά, αλλά εγώ βλέπω τα ίδια πρόσωπα στο εσωτερικό, με αυτά που έβλεπα και πριν. Οι ίδιοι κρατικοδίαιτοι και κομματικοδίαιτοι, με τον ίδιο τρόπο εκλογής, ξέρεις εσύ, μηχανισμός , ομάδες και ομαδούλες, καμία πολιτική υπόσταση, καμία κοινωνική αναφορά, αρχηγίσκοι σε στρατό, με μοναδικό στόχο και ιδανικό το «αμύνεσθαι περί πάρτης» . Πολύ θα ήθελα να μου δείξεις κάποιον από «την ανώτερη καθοδήγηση» που δεν είναι βολεμένος. Και για μένα βολεμένος είναι όποιος αμείβεται χωρίς να παράγει, για να το ξεκαθαρίσω. Τι άλλαξε λοιπόν στο εσωτερικό;

Ήρθε μετά το 2009. Σε θυμάμαι στο Δημαρχείο του Γέρακα. Οφείλω να πω ότι με εντυπωσίασε η ευγένειά σου και η αμεσότητά σου. Θυμάμαι όμως ότι είπες πως «δεν υπάρχει έλλειψη χρημάτων, αλλά το θέμα είναι που πηγαίνουν τα χρήματα». Θυμάμαι επίσης να λες σε πολλές ομιλίες σου «Λεφτά υπάρχουν». Η ερώτησή μου είναι απλή και για να σε διευκολύνω είναι σε multiple choice που εξαντλεί όλα τα ενδεχόμενα:

 1. Δεν ήξερες γιατί το δεξιοκρατούμενο κράτος δεν έδινε σωστά στοιχεία.
 2. Ήξερες και έλεγες ψέματα γιατί έπρεπε να έρθουν οι σοσιαλιστικές δυνάμεις στην εξουσία.
 3. Έλεγες αλήθεια αλλά τα λεφτά χάθηκαν από τον Οκτώβριο του 2009 έως τον Φεβρουάριο του 2010.
 4. Άλλο (Επειδή ο βιολογικός μου επεξεργαστής δεν είναι ούτε καν διπύρηνος δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο, αν όμως υπάρχει ευχαρίστως να το ακούσω).
Η συνέχεια είναι ολόκληρη ένα ερωτηματικό. Από τις αρχικές δηλώσεις του ότι δεν θα προσφύγουμε στο ΔΝΤ, και τις συνεχείς μετέπειτα δηλώσεις ότι δεν θα μπουν άλλοι φόροι, δεν θα παρθούν άλλα μέτρα τι να πρωτορωτήσει κανείς; Ο μέσος Έλληνας, θα ρώταγε επί τρείς μέρες συνεχώς. Για να μη σε κουράζω, αυτά απάντησέ τα στο μέσο Έλληνα. Απάντησέ τα στη γιαγιά που είχε έρθει τότε να βοηθήσει το παιδί. Απάντησέ τα στους νέους που τους μίλησες στο facebook. Εγώ θα συνεχίσω να σε ρωτάω αλλά θα έρθω στο σήμερα και μάλιστα θα σε ρωτήσω για κάποια πράγματα που τα θεωρώ ουσία της φύσης μας και της πολιτικής μας παρουσίας.

Τι έγινε και οι θυσίες, τα μέτρα, οι περικοπές και όλα αυτά δεν έπιασαν τόπο και σήμερα πρέπει να πάρουμε κι άλλα; Φταίει κάποιος; Μήπως φταίω εγώ ο εργαζόμενος του ιδιωτικού τομέα και δεν μου το λέτε να αναλάβω τις ευθύνες μου. Μήπως φταίει ο συνταξιούχος να πάω στη λαϊκή με τον ήλιο στο πέτο να τον συνετίσω. Μήπως φταίνε αυτοί οι νέοι οι άχρηστοι που τεμπελιάζουν όλη μέρα στο fb και στο twitter, και κάνουν και κριτική κιόλας; Μήπως φταίει ο απλός Δημόσιος Υπάλληλος που του μειώσαμε το μισθό; (καλά του κάναμε, που θέλει και να πληρώνεται) Μήπως φταίει το μαγαζάκι στη γωνία που ήθελε από τα πρόβατα να γίνει κι επιχειρηματίας με μαγαζί;
Ας μου πει κάποιος ποιος φταίει από όλους αυτούς που δυο χρόνια θυσίες πήγαν στον αέρα. Κάνε μου ένα tweet και πες μου. Θα το δω.

Σύντροφε για να μη παρεξηγηθώ και κινδυνέψω ξανά με διαγραφή, δεν λέω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα στη χώρα και μάλιστα σοβαρότατο. Πρόβλημα για το οποίο και συ και ‘γω έχουμε την ευθύνη ότι το βλέπαμε τόσα χρόνια, και δεν μιλάγαμε. Μόνο που εσύ σε σχέση με μένα ήσουν Υπουργός. Μη σταθούμε όμως στο παρελθόν γιατί δεν βοηθάει κανέναν.

Χρωστάμε περισσότερα απ’ ότι μπορούμε να δίνουμε. Και πρέπει αυτά που χρωστάμε να τα επιστρέψουμε ώστε να μπορούμε να συνεχίσουμε. Όπως όταν χρωστάς στην Τράπεζα πρέπει να τα επιστρέψεις και όταν δεν σου φτάνουν πρέπει να κόψεις από κάπου, έτσι κι εμείς. Μόνο που είναι διαφορετικό να πρέπει κόψεις το i-phone για να πληρώσεις, από το να πρέπει να κόψεις το ψωμί. Και νομίζω σύντροφε Πρόεδρε πως ο δρόμος μας αυτός θα έπρεπε να είναι. Να κόψουμε τα i-phone, τα cayenne, τα σκάφη, τα εν Μύκονο, Αράχοβα κλπ εξοχικά, τα των 1.000 ευρώ μανικιούρ, τους χαραμοφάηδες του κόμματος και του Δημοσίου (Ωχ με πιάνω να λαϊκίζω, γι’ αυτό σταματώ εδώ).

Τέλος και επειδή κοντεύω να ξεχάσω την πολιτική μου ταυτότητα, από πότε είναι σοσιαλιστικό;
 • Να κόβεις κι άλλο τα χαμηλά εισοδήματα 
 • Να περιορίζεις τη δημόσια υγεία
 • Να περιορίζεις το κοινωνικό κράτος
 • Να συρρικνώνεις την παιδεία
 • Να καταργείς εργασιακά δικαιώματα δεκαετιών που κατακτήθηκαν με αίμα

Εκτός αν αποφάσισε έτσι η Σοσιαλιστική Διεθνής και δεν έχω ενημερωθεί. Πάντως στο αντίστοιχο λύμα στη Wikipedia, μεταξύ άλλων διαβάζω (Ναι! Ανέτρεξα στη Wikipedia γιατί το φτωχό μου μυαλό μπερδεύτηκε): «Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του σοσιαλισμού είναι …. η δημιουργία νέων συλλογικών σχέσεων παραγωγής, διανομής των προϊόντων και κατανομής του κοινωνικού πλούτου κάθε κοινωνίας ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε πολίτη. Οι νέες αυτές σχέσεις παραγωγής στηρίζονται στο ότι τα μέλη μιας κοινωνίας θα προσφέρουν ανάλογα με τις δυνατότητές τους και θα αμείβονται ανάλογα με τις ανάγκες τους ή με την εργασία τους. Τη θέση της ατομικής ιδιοκτησίας θα πάρει πλέον η συλλογική διαχείριση με μορφή εθελοντικά συνεταιριστική ή κρατική, Μία κοινωνία οργανωμένη κατ' αυτόν τον τρόπο, ο τελικός στόχος του σοσιαλιστικού κινήματος, αποκαλείται πολλές φορές κομμουνιστική και αντιπαρατίθεται με τον καπιταλισμό και την ελεύθερη αγορά». Μήπως ως Πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς πρέπει να τους πεις να το διορθώσουν.

Πρόεδρε στα γράφω όλα αυτά επειδή αγανακτώ. Μη με ταυτίσεις όμως με τους αγανακτισμένους του Συντάγματος που γενικώς τους σέβομαι αλλά τους έχω δει να φωτογραφίζονται γελώντας, βλέπεις περνάνε ωραία μέσα στην αγανάκτησή τους, και η φωτογραφία είναι αγωνιστική περγαμηνή. Και τα σουβλάκια τους τρώνε και τις μπύρες τους πίνουν και αργά το βράδυ ίσως περνάνε ακόμα καλύτερα. Αλλά σίγουρα αν είναι Ελ. Επαγγελματίες έχουν κάνει δουλειές χωρίς απόδειξη, σίγουρα έχουν λαδώσει σε κάποια εφορία ή πολεοδομία, σίγουρα γλύψανε κάποιο βουλευτή για να τους χώσει κάπου αξιοκρατικά. Ελπίζω να έχουν καταλάβει ότι φταίνε και να συνετιστούν. Άλλωστε όταν λαδώνεις σε μια εφορία ή πολεοδομία εσύ φταις που το προτείνεις όχι το σύστημα που το επιτρέπει, αν όχι το υποθάλπει.

Πρόεδρε μη σε κουράσω άλλο. Δεν θα σε ρωτήσω για τον Ακη, τον Τσουκάτο, τον Μαντέλη, (γράφω τα ονόματα που έχουν βγεί στη δημοσιότητα, θα μπορούσα να γράψω πολλά ακόμα). Αυτοί είναι σύντροφοι ασ’ τους .
Ούτε θα σε ρωτήσω για το Βατοπαίδι, τη Siemens, τα ομόλογα, τους εξοπλισμούς. Ξέρω ότι έχουν πάρει το δρόμο τους και κοιμάμαι ήσυχος ότι «θα φτάσουμε μέχρι το κόκκαλο».

Απάντησέ μου στα υπόλοιπα.
Μόνο σε παρακαλώ απάντησέ μου στο twitter.
Γιατί στη σελίδα σου στο fb κατά λάθος πάτησα το link  Δεν μου αρέσει.  

Τετάρτη 8 Ιουνίου 2011

Καθαρισμός Λόφου Λεβίδη

Ένα περιβάλλον πιο καθαρό υγιεινό και όμορφο διεκδίκησαν δυναμικά μαθητές, ευαισθητοποιημένοι πολίτες και φορείς του Δήμου Παλλήνης σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου αναλαμβάνοντας τον καθαρισμό του Λόφου Λεβίδη.
Με κέφι και ενθουσιασμό πάνω από 100 πολίτες ανάμεσα τους  αρκετά παιδιά πήραν στα χέρια τους φτυάρια, σακούλες και καθάρισαν  τον σημαντικότερο πνεύμονα πρασίνου της πόλης μας από σκουπίδια και επικίνδυνα ξερόχορτα.
Την πρωτοβουλία, τον συντονισμό και την υλικοτεχνική υποστήριξη είχε ο Δήμος Παλλήνης που έδωσε την ευκαιρία στους δημότες του να δώσουν ένα ηχηρό μήνυμα σεβασμού στο δάσος και τους δημόσιους χώρους.
Η δράση αυτή με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος εντάσσεται σε μια συνολική πολιτική που ξεκινάει ο Δήμος Παλλήνης με ενέργειες που προβάλλουν την έννοια του Εθελοντισμού  και τέλος στην απαραίτητη και μείζονος σημασίας ευαισθητοποίηση των κατοίκων.
Η δημοτική αρχή λοιπόν ταυτόχρονα με την δημιουργική πολιτική που ακολουθεί στην καθαριότητα, καλεί και τους κατοίκους να συμβάλλουν και αυτοί σε μια συνολική προσπάθεια.
Διότι η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ και η συνεργασία των κατοίκων στον τομέα της καθαριότητας είναι ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΗ για το αποτέλεσμα.
Ένα καθαρό περιβάλλον δίνει αξία στα σπίτια μας και στην ποιότητα της ζωής μας.Τρίτη 7 Ιουνίου 2011

Δήμος Παλλήνης: Εγκατάλειψη των υπό κατασκευή 5ου Δημοτικού Σχολείου και Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Γέρακα

Προς : Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων (Ο.Σ.Κ Α.Ε) 
Πρόεδρο Δ.Σ., κ. Παν. Κερχουλά 
Διευθύνοντα Σύμβουλο Ο.Σ.Κ, κ. Ηρακλή Δρούλια 
Γενικό Διευθυντή, κ. Λεωνίδα Θεοτοκάτο
Κοιν.: 
Α’/βάθμια Εκπαίδευση
Β’/βάθμια Εκπαίδευση
Δ/ντή 5ου Δημ. Σχολείου Γέρακα &  Δ/ντή Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Γέρακα
Συλλόγους Γονέων 5ου Δημ. Σχολείου Γέρακα & Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Γέρακα

Θέμα«Εγκατάλειψη των υπό κατασκεύη 5ου Δημοτικού Σχολείου και Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Γέρακα»

Σε συνέχεια της με ημερομηνία 8 /3/ 2011, επιστολής μου με θέμα την ανάγκη συνέχισης εργασιών κατασκευής του 5ου Δημοτικού Σχολείου και Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Γέρακα θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι μετά από επιτόπια αυτοψία στις άνω υπό κατασκευή σχολικές μονάδες διαπιστώσαμε την απόλυτη εγκατάλειψη του εργοταξίου.

Όπως γνωρίζετε το 5ο Δημοτικό Σχολείο και το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Γέρακα, ξεκίνησαν να κατασκευάζονται το 2007 και επρόκειτο να λειτουργήσουν την σχολική χρονιά 2010-2011.Ο προγραμματισμός αυτός δεν τηρήθηκε  λόγω προβλημάτων στην χρηματοδότηση του αναδόχου και η κατασκευή του έργου διεκόπη τον Ιούλιο του 2010. Μετά από την επανέναρξη εργασιών περί τα μέσα Μαρτίου 2011 από τον ανάδοχο του έργου για μικρό χρονικό διάστημα , σήμερα έχει γίνει και πάλι διακοπή εργασιών.

Οι συνεχείς διακοπές στην υλοποίηση του έργου και ή έλλειψη χρονοδιαγράμματος για την αποπεράτωση του, έχει ήδη προκαλέσει φθορές και βλάβες στα ημιτελή κτίρια, τα οποία παραμένουν έκθετα σε όποιες κακόβουλες πράξεις. Οι εικόνες που αντιμετωπίζει κάποιος διερχόμενος είναι ανοικτές πόρτεςανοικτά παράθυρα, οικοδομικά υλικά αξίας πολλών χιλιάδων ευρώ, διασπασμένα σε διάφορα σημεία, διαθέσιμα στον «κάθε περαστικό». Ίσως σε σύντομο χρονικό διάστημα να ανακαλύψουμε και εγκατάσταση οικονομικών μεταναστών εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων.
Είναι θλιβερό, ιδιαίτερα στις σημερινές δημοσιονομικές συγκυρίες, το δημόσιο χρήμα το οποίο έχει ήδη επενδυθεί στο συγκεκριμένο σχολικό συγκρότημα, να αντιμετωπίζεται με τόση αδιαφορία και απαξίωση από τον ΟΣΚ.

Με δεδομένο ότι οι εργασίες που απομένουν, προκειμένου το κτίριο να παραδοθεί είναι ελάχιστες, παρακαλούμε όπως προβείτε στις αναγκαίες ενέργειες χρηματοδότησης και συνέχισης των εργασιών για την αποπεράτωση του. 
                            
Με εκτίμηση
Ο Δήμαρχος Παλλήνης
Αθανάσιος Ζούτσος
----------
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δεύτερη επιστολή αναγκάστηκε να στείλει ο Δήμαρχος Παλλήνης κ. Αθανάσιος Ζούτσος στον Οργανισμό Σχολικών Κτηρίων  (Ο.Σ.Κ) μετά την επίσκεψη που πραγματοποίησε στο νεόδμητο αλλά ημιτελές συγκρότημα του 5ου Δημοτικού Σχολείου και  Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Γέρακα.

Στην επιστολή του ο Δήμαρχος αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «σε συνέχεια της με ημερομηνία 8 /3/ 2011, επιστολής μου με θέμα την ανάγκη συνέχισης εργασιών κατασκευής του 5ου Δημοτικού Σχολείου και Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Γέρακα θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι μετά από επιτόπια αυτοψία στις άνω υπό κατασκευή σχολικές μονάδες διαπιστώσαμε την απόλυτη εγκατάλειψητου εργοταξίου.

Όπως γνωρίζετε το 5ο Δημοτικό Σχολείο και το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Γέρακα, ξεκίνησαν να κατασκευάζονται το 2007 και επρόκειτο να λειτουργήσουν την σχολική χρονιά 2010-2011.Ο προγραμματισμός αυτός δεν τηρήθηκε  λόγω προβλημάτων στην χρηματοδότηση του αναδόχου και η κατασκευή του έργου διεκόπη τον Ιούλιο του 2010. Μετά από την επανέναρξη εργασιών περί τα μέσα Μαρτίου 2011 από τον ανάδοχο του έργου για μικρό χρονικό διάστημα , σήμερα έχει γίνει και πάλι διακοπή εργασιών».

Ο κ. Ζούτσος παρατηρεί στην επιστολή του ότι «οι συνεχείς διακοπές στην υλοποίηση του έργου και ή έλλειψη χρονοδιαγράμματος για την αποπεράτωση του, έχει ήδη προκαλέσει φθορές και βλάβες στα ημιτελή κτίρια, τα οποία παραμένουν έκθετα σε όποιες κακόβουλες πράξεις. Οι εικόνες που αντιμετωπίζει κάποιος διερχόμενος είναι ανοικτές πόρτεςανοικτά παράθυρα, οικοδομικά υλικά αξίας πολλών χιλιάδων ευρώ, διασπασμένα σε διάφορα σημεία, διαθέσιμα στον «κάθε περαστικό». Ίσως σε σύντομο χρονικό διάστημα να ανακαλύψουμε και εγκατάσταση οικονομικών μεταναστών εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων.
Είναι θλιβερό, ιδιαίτερα στις σημερινές δημοσιονομικές συγκυρίες, το δημόσιο χρήμα το οποίο έχει ήδη επενδυθεί στο συγκεκριμένο σχολικό συγκρότημα, να αντιμετωπίζεται με τόση αδιαφορία και απαξίωση από τον ΟΣΚ».

Και ο Δήμαρχος κ. Ζούτσος καταλήγει
«Με δεδομένο ότι οι εργασίες που απομένουν, προκειμένου το κτίριο να παραδοθεί είναι ελάχιστες, παρακαλούμε όπως προβείτε στις αναγκαίες ενέργειες χρηματοδότησης και συνέχισης των εργασιών για την αποπεράτωση του.»

Δήμος Παλλήνης: Περί λειτουργίας Δημοτικών Ιατρείων Ι.Κ.Α

Προς:  1) Διοικητή Ι.Κ.Α  κ. Ροβέρτο Σπυρόπολο  
2) Υποδιοικητή Ι.Κ.Α  κ. Γιάννη Σαριβουγιούκα             
Κοιν.:  Δ/ντή Ι.Κ.Α Αγ. Παρασκευής κ. Νικ. Φρίγκα


Από το 1990 μέχρι σήμερα λειτουργεί στην οδό Φιλίππου αρ. 21 στο Γέρακα, το 1ο Δημοτικό Ιατρείο στελεχωμένο με γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων του Ιδρύματος (Ι.Κ.Α).Το εν λόγω Δημοτικό Ιατρείο ιδρύθηκε για να εξυπηρετεί αποκλειστικά τους δημότες της τότε Κοινότητας και  στη συνέχεια του Δήμου Γέρακα.
          Το έτος 2007, στο πλαίσιο της επιδίωξής μας για καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών μας και μόνο, μισθώσαμε και  διαμορφώσαμε με δικά μας έξοδα και το 2ο Δημοτικό Ιατρείο, επί της οδού Θεσσαλονίκης & Βοιωτίας, στοχεύοντας τόσο στο να εξυπηρετούνται καλύτερα οι δημότες μας όσο κυρίως να διευκολύνονται  οι μεγάλης ηλικίας και ανήμποροι επισκέπτες του μετακινούμενοι σε όσο το δυνατό μικρότερες αποστάσεις.
          Με την έναρξη εφαρμογής του συστήματος (184), και μάλιστα από τις πρώτες μέρες εφαρμογής του, παρατηρείται η κατάργηση στην πράξη των άνω στόχων καθόσον διαπιστώθηκε  το φαινόμενο να κλείνονται στα Δημοτικά μας Ιατρεία ραντεβού ασθενών από άλλους Δήμους γεγονός που αναιρεί τον άνω χαρακτήρα των Ιατρείων του Δήμου ως Δημοτικών και δικοί μας δημότες, τους οποίους θελήσαμε κατά τα ανωτέρω να εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο τρόπο, κυρίως μειώνοντας την απόσταση μετακίνησής τους μέσω της ίδρυσης του 2ου Ιατρείου, να στέλνονται σε ιατρεία σας εκτός Δήμου.
Τα παραπάνω ισχύουν επακριβώς και για τα Κοινοτικά Ιατρεία της Ανθούσας, τα οποία στεγάζονται σε κοινοτικό κτίριο.
          Θεωρούμε απαράδεκτη την ως άνω πρακτική η οποία έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τους δικούς μας στόχους για εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων σας- δημοτών μας και σε αντίθεση με τη δική μας αρμοδιότητα να διαθέτουμε χώρους και πόρους για την εξυπηρέτηση άλλων δημοτών και  κατοίκων πέραν του Δήμου μας.

          Παρά τις  άνω αντιρρήσεις μας, σας γνωρίζουμε ότι είμαστε διατεθειμένοι να αναμείνουμε για μικρό χρονικό διάστημα, ως δοκιμαστικό, για την λειτουργία του νέου συστήματος. Στην περίπτωση που οι παραπάνω κατ’ αρχήν διαπιστώσεις μας επιβεβαιωθούν με αύξηση επισκεπτών-ασφαλισμένων από άλλους Δήμους και εξυπηρέτηση δικών μας κατοίκων σε γειτονικούς Δήμους, θα επανεξετάσουμε την αναγκαιότητα της συνέχισης της λειτουργίας τους.
Εν τέλει σας τονίζουμε θα αποδεχτούμε το σύστημα (184) εφόσον εξυπηρετεί μόνο δημότες.
Ευελπιστώντας ότι θα αξιολογήσετε θετικά τις ως άνω ανησυχίες μας, παρακαλούμε να έχουμε εγγράφως και εντός των νομίμων προθεσμιών τις δικές σας απόψεις και παρατηρήσεις επί του θέματος.

Με εκτίμηση
Ο Δήμαρχος
Ζούτσος Αθανάσιος
---------------------

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα:  «Να εξυπηρετούνται μόνο οι δημότες μας στα δημοτικά  Ιατρεία ΙΚΑ της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα και Ανθούσας».
                          
Την αγωνία των δημοτών ασφαλισμένων του ΙΚΑ της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα και Ανθούσα, για την αποτελεσματικότητα της ένταξης των Δημοτικών Ιατρείων IKA, στο σύστημα του τηλεφωνικού κέντρου για τα ραντεβού, 184, εξέφρασε με επιστολή του ο Δήμαρχος Παλλήνης κ. Αθανάσιος Ζούτσος προς τον Διοικητή του ΙΚΑ κ. Ροβέρτο Σπυρόπολο και τον Υποδιοικητή κ. Γιάννη Σαριβουγιούκα που κοινοποιήθηκε και στον Δ/ντή Ι.Κ.Α Αγ. Παρασκευής κ. Νικ. Φρίγκα.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος στην επιστολή του με την έναρξη εφαρμογής του συστήματος (184), και μάλιστα από τις πρώτες μέρες εφαρμογής του, παρατηρείται η κατάργηση στην πράξη των στόχων του Δήμου. που είναι το να εξυπηρετούνται καλύτερα οι δημότες του όσο κυρίως να διευκολύνονται  οι μεγάλης ηλικίας και ανήμποροι επισκέπτες του μετακινούμενοι σε όσο το δυνατό μικρότερες αποστάσεις.
Ο κ. Ζούτσος αναφέρει ότι «διαπιστώθηκε το φαινόμενο να κλείνονται στα Δημοτικά μας Ιατρεία ραντεβού ασθενών από άλλους Δήμους γεγονός που αναιρεί τον άνω χαρακτήρα των Ιατρείων του Δήμου ως Δημοτικών και δικοί μας δημότες, τους οποίους θελήσαμε κατά τα ανωτέρω να εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο τρόπο, κυρίως μειώνοντας την απόσταση μετακίνησής τους μέσω της ίδρυσης του 2ου  Δημοτικού Ιατρείου, να στέλνονται σε ιατρεία σας εκτός Δήμου.
Τα παραπάνω ισχύουν επακριβώς και για τα Κοινοτικά Ιατρεία της Ανθούσας, τα οποία στεγάζονται σε κοινοτικό κτίριο.
Θεωρούμε απαράδεκτη την ως άνω πρακτική η οποία έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τους δικούς μας στόχους για εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων σας- δημοτών μας και σε αντίθεση με τη δική μας αρμοδιότητα να διαθέτουμε χώρους και πόρους για την εξυπηρέτηση άλλων δημοτών και  κατοίκων πέραν του Δήμου μας».

Στην επιστολή του ο κ. Ζούτσος θυμίζει ότι «από το 1990 μέχρι σήμερα λειτουργεί στην οδό Φιλίππου αρ. 21 στο Γέρακα, το 1ο Δημοτικό Ιατρείο στελεχωμένο με γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων του Ιδρύματος (Ι.Κ.Α).Το εν λόγω Δημοτικό Ιατρείο ιδρύθηκε για να εξυπηρετεί αποκλειστικά τους δημότες της τότε Κοινότητας και  στη συνέχεια του Δήμου Γέρακα.
Το έτος 2007, στο πλαίσιο της επιδίωξής μας για καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών μας και μόνο, μισθώσαμε και  διαμορφώσαμε με δικά μας έξοδα και το 2ο Δημοτικό Ιατρείο, επί της οδού Θεσσαλονίκης & Βοιωτίας,
Και καταλήγει:
«Παρά τις  άνω αντιρρήσεις μας, σας γνωρίζουμε ότι είμαστε διατεθειμένοι να αναμείνουμε για μικρό χρονικό διάστημα, ως δοκιμαστικό, για την λειτουργία του νέου συστήματος. Στην περίπτωση που οι παραπάνω κατ’ αρχήν διαπιστώσεις μας επιβεβαιωθούν με αύξηση επισκεπτών-ασφαλισμένων από άλλους Δήμους και εξυπηρέτηση δικών μας κατοίκων σε γειτονικούς Δήμους, θα επανεξετάσουμε την αναγκαιότητα της συνέχισης της λειτουργίας τους.
Εν τέλει σας τονίζουμε θα αποδεχτούμε το σύστημα (184) εφόσον εξυπηρετεί μόνο δημότες.
Ευελπιστώντας ότι θα αξιολογήσετε θετικά τις ως άνω ανησυχίες μας, παρακαλούμε να έχουμε εγγράφως και εντός των νομίμων προθεσμιών τις δικές σας απόψεις και παρατηρήσεις επί του θέματος».