Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2011

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «ΤΟ ΑΗΔΟΝΙ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το φοιτητικό τμήμα της θεατρικής δημιουργίας του Δήμου Παλλήνης παρουσιάζει το Σάββατο 12 και την Κυριακή 13 Μαρτίου στις 19:00 στο Οινοποιείο Πέτρου Μαραθώνος 117 και την Κυριακή 20 Μαρτίου στις 19:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο του Γέρακα, Κλειτάρχου & Αριστείδου, τη θεατρική παράσταση «το Αηδόνι του Αυτοκράτορα» του Χ. Κ. Άντερσεν, σε θεατρική προσαρμογή της Νίκης Ζαρμποζάνη

Δύο λόγια για το έργο:

Το παλάτι του αυτοκράτορα είναι από τα ωραιότερα του κόσμου. Όμως ο κόσμος αντί γι ‘ αυτό, θαυμάζει ένα αηδόνι στο δάσος. Ο βασιλιάς διατάζει να έρθει το αηδόνι στο παλάτι ακι αποδεικνύεται του λόγου το αληθές. Όμως ένα τεχνητό αηδόνι θα εκτοπίσει το πραγματικό...
«Οι άνθρωποι πάντα θαυμάζουν ότι δεν μπορούν να αποκτήσουν. Εκείνο που τους κάνει να νοιώθουν αδύναμοι το θεωρούν σπουδαίο».  Δείτε περισσότερα για το έργο...

WIKIPEDIA

Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2011

Διαγωνισμός για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣ

Έχοντας υπόψη 
Τις διατάξεις των άρθρων 14,77 και την παρ.1 του άρθρου 93 του Ν.3852/2010.
Την με αριθμό 59/74896/30-12-2010 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.

Προκηρύσσει διαγωνισμό για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης

Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας.

Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση που κατατίθεται στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής, δηλαδή από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα του Δήμου και ως τις 25 Φεβρουαρίου 2011,ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής.

Ως προς το αξίωμα του συμπαραστάτη του δημότη ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν.3852/10.

Η θητεία του συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών. Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης λαμβάνει αντιμισθία ισόποση με την αντιμισθία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, ως προς δε την καταστατική του θέση και τις ευθύνες του ισχύουν οι σχετικές διατάξεις για τους δημοτικούς συμβούλους.

Η επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης θα γίνει από το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης στη συνεδρίαση της 28ης  Φεβρουαρίου 2011 (ώρα 18:00) και η απόφαση θα ληφθεί με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Αν δεν επιτευχθεί η επιλογή, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται κατά την ίδια ή μεταγενέστερη συνεδρίαση με την ίδια πλειοψηφία. 

Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα  γραφεία  του Δήμου Παλλήνης, Ιθάκης 12, Γέρακας. Πληροφορίες κα. Καίτη Τριανταφύλλου,  τηλέφωνο 210 6604663.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣ


Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2011

Πρόσκληση για ορισμό εκπροσώπου στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Παλλήνης

Σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ.1 του Ν.3852/2010  σας γνωρίζουμε ότι στους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους συγκροτείται, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του και εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών, δημοτική επιτροπή διαβούλευσης ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες. 


Η διάρκεια της θητείας της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης δεν υπερβαίνει τα δυόμιση έτη. Δημοτική επιτροπή διαβούλευσης μπορεί να συγκροτηθεί και σε μικρότερους δήμους, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.


Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως:
α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων
β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων
γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων
στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
θ) εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων και
ι) δημότες.

Ο συνολικός αριθμός των μελών της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, μπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη. Σε ποσοστό ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων ορίζονται επιπλέον μέλη, μετά από κλήρωση, δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους καθώς και όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους. Στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης προεδρεύει ο δήμαρχος ή ο αντιδήμαρχος που ορίζει ο δήμαρχος με απόφασή του. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής καλούνται κατά περίπτωση και συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου και εκπρόσωποι αρμόδιων κρατικών αρχών, των τοπικών οργανώσεων πολιτικών κομμάτων, καθώς και οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο.

Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης:
1.α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.
β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.
γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
δ) Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ..
Η διατύπωση γνώμης από τη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου. Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου και παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της.
2.Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης και τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις (3) μήνες για άλλα θέματα που εισάγονται προς συζήτηση. Η πρόσκληση κοινοποιείται στα μέλη με κάθε πρόσφορο μέσο επτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση και περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη, τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης και συνοδεύεται από εισήγηση επί των υπό συζήτηση θεμάτων. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία. Η γραμματειακή υποστήριξη της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης γίνεται από τις υπηρεσίες του δήμου και τηρούνται πρακτικά. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνει τη γνώμη της μετά από σχετική συζήτηση. Στην εισήγησή της αναγράφονται όλες οι γνώμες που διατυπώνονται.
3.Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί να ψηφίζει σχετικό κανονισμό διαβούλευσης, ο οποίος ρυθμίζει όλα τα θέματα τα σχετικά με τις διαδικασίες διαβούλευσης, τη συμμετοχή φορέων και πολιτών σε αυτή, καθώς και την παρουσίαση των πορισμάτων της διαβούλευσης στο αρμόδιο όργανο του δήμου.

Καλούνται οι εκπρόσωποι φορέων της Τοπικής Κοινωνίας που επιθυμούν να συμμετέχουν στην Επιτροπή να ορίσουν εκπροσώπους τους, υποβάλλοντας αιτήσεις, το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο μέχρι την 25 Φεβρουαρίου 2011, προς  το Γραφείο Δημάρχου,  πληροφορίες κα Τριανταφύλλου Καίτη Τηλ:  210 6604663, (με την επισήμανση ότι, στο καταστατικό τους αναγράφεται ως έδρα του φορέα, ο πρώην Δήμος Παλλήνης ή ο πρώην Δήμος Γέρακα ή η  πρώην Κοινότητα Ανθούσας). 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣΈνα Συμπόσιο για τον Επίκουρο, στον τόπο καταγωγής του, το Γαργηττό

Ένα ξεχωριστό  ιστορικό  και πολιτισμικό γεγονός συνέβη το περασμένο Σαββατοκύριακο 12-13 Φεβρουαρίου 2011, στο Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα του Δήμου Παλλήνης. Πραγματοποιήθηκε το Πρώτο Πανελλήνιο Συμπόσιο Επικούρειας Φιλοσοφίας στον τόπο καταγωγής του Αθηναίου φιλοσόφου, τον αρχαίο Δήμο Γαργηττού, από τους Φίλους Επικούρειας Φιλοσοφίας, «Κήπος Αθηνών» και «Κήπος Θεσσαλονίκης», το φιλοσοφικό περιοδικό «Κήπος του Επίκουρου» με τη συνδιοργάνωση του Δήμου Παλλήνης.
 Το συμπόσιο στέφθηκε με επιτυχία, όπως φαίνεται από την ενθουσιώδη συμμετοχή των  φίλων της φιλοσοφίας από όλη την Ελλάδα, καθώς και από το υψηλό επίπεδο όλων των ομιλητών οι παρουσιάσεις των οποίων έγιναν σε λόγο άμεσο με στόχο την επικοινωνία,  και όχι σε ελιτίστικη διάλεκτο με στόχο την επίδειξη και τον πνευματικό αποκλεισμό των πολλών.

Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2011

Ασπραδάκης και Οικονόμου για την Κεραία της ΕΡΤ στο Γέρακα

Ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα για τον Δήμο Παλλήνης και ιδιαίτερα για την περιοχή του Γέρακα, ανέδειξε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής ο Παντελής Ασπραδάκης, βουλευτής ΠΑΣΟΚ Περιφέρειας Αττικής.

Με αφορμή τη συνεδρίαση της Επιτροπής για "το μέλλον και τις προοπτικές της δημόσιας τηλεόρασης" πρότεινε την αξιοποίηση ενός εγκαταλελειμμένου αλλά και σημαντικού ελεύθερου χώρου του Δήμου Παλλήνης και συγκεκριμένα την κεραία της ΕΡΤ στον Γέρακα.

Όπως τόνισε ο Βουλευτής, πρόκειται για ένα σημαντικό ελεύθερο χώρο, που παλιά φιλοξενούσε το σταθμό των μεσαίων κυμάτων. Εδώ όμως και χρόνια έχει καταργηθεί και θα μπορούσε να υπάρξει πλάνο συνεργασίας ΕΡΤ και Δήμου για την ανάδειξή του σε χώρο ήπιων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων προς όφελος των δημοτών του νέου καλλικρατικού δήμου.

Με την ενημέρωση και τις προτάσεις που έκανε ο βουλευτής στο σύνολο των μελών της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, έφερε ξανά στο προσκήνιο ένα μεγάλο τοπικό θέμα, που κάποτε ελπίζουμε να λυθεί με τον καλύτερο για τον πολίτη τρόπο. 

http://pantelis.aspradakis.gr/press/36/170


Προς: Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού

Θέμα: Ποια είναι τα σχέδια του Υπουργείου για την αξιοποίηση της έκτασης των 38 στρεμ ιδιοκτησίας της ΕΡΤ στο Λόφο της Κεραίας στον Γέρακα

Κύριε Υπουργέ,

Όπως γνωρίζετε στην περιοχή του Λόφου της Κεραίας στο Γέρακα υπάρχει μια έκταση 38 στρεμ ιδιοκτησίας της ΕΡΤ η οποία μένει αναξιοποίητη και παρά τα σχετικά αιτήματα των πολιτών δεν παραχωρείται στον νέο Δήμο Παλλήνης  όπως και έχουμε αιτηθεί μέσω του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Αρ. Ερωτ. 1965/15.11.2007 και 2653/29.07.2008). 

Η προηγούμενη κυβέρνηση αγνοώντας τις αντιδράσεις και τα αιτήματα της τοπικής κοινωνίας δεν προέβη στην παραχώρηση της συγκεκριμένης έκτασης ώστε να αξιοποιηθεί προς όφελος της τοπικής κοινωνίας υπηρετώντας παράλληλα το δημόσιο συμφέρον αλλά προετοίμαζε την ανέγερση κτιρίων για την κάλυψη των αναγκών της εταιρίας σε μια περιοχή με ασφυκτική οικιστική και πληθυσμιακή ανάπτυξη, θέση που φαίνεται να υιοθετεί και η σημερινή κυβέρνηση. 

Με απάντησή σας σε σχετική ερώτηση υποστηρίζετε ότι σύμφωνα με τα καταστατικά κείμενα δεν επιτρέπεται στην ΕΡΤ ΑΕ να εκποιήσει ή να παραχωρήσει την κυριότητα ακίνητης περιουσίας της σε τρίτους. Επιπλέον ισχυρίζεστε ότι η νέα διοίκηση της ΕΡΤ θα ασχοληθεί με την αξιοποίηση της σημαντικής ακίνητης περιουσίας της ΕΡΤ ΑΕ με στόχο τη δημιουργία πρόσθετων πόρων για την δημόσια ραδιοτηλεόραση ακολουθώντας τις κατευθύνσεις του Υπουργείου Οικονομικών που επιβάλλουν την αξιοποίησή της στα πλαίσια των καταστατικών κειμένων με γνώμονα αφενός τις λειτουργικές ανάγκες για την εξυπηρέτηση του σκοπού της ΕΡΤ και αφετέρου το δημόσιο συμφέρον. 

Είναι βέβαια πλέον σαφές ότι η έννοια του δημοσίου συμφέροντος χρησιμοποιείται κατά το δοκούν από την κυβέρνησή σας αφού υιοθετείται κάθε πιθανή διασταλτική ερμηνεία της. Η εμμονή σας να αποτιμάτε λογιστικά και μόνο το δημόσιο συμφέρον στερεί από την τοπική κοινωνία του Γέρακα στο Δήμο Παλλήνης μια έκταση που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για την δημιουργία ελεύθερων χώρων πρασίνου και ανάπτυξης πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων, στερείτε δηλαδή από την περιοχή την δυνατότητα ορθολογικής και φιλικής προς τον άνθρωπο ανάπτυξης. 

Η διασταλτική ερμηνεία του δημοσίου συμφέροντος και η λογιστική προσέγγιση όλων των ζητημάτων έχει ήδη προκαλέσει την αντίδραση των κατοίκων οι οποίοι ετοιμάζουν επιτροπές δυναμικής διεκδίκησης του χώρου. Η συστηματική πλέον αντιπαράθεση της κυβέρνησης με τις τοπικές κοινωνίες και η συστηματική προώθηση πολιτικών χωρίς την κοινωνική συναίνεση που δημιουργούν προβλήματα αντί να τα επιλύουν, προκαλεί εύλογα ερωτήματα.

Κατόπιν όλων αυτών και με δεδομένο ότι το δημόσιο συμφέρον θα υπηρετηθεί κατά βέλτιστο τρόπο με την παραχώρηση των 38 στρεμ ιδιοκτησίας της ΕΡΤ στο νέο Δήμο Παλλήνης και στην τοπική κοινωνία,

Ερωτάστε:

 1. Γιατί δεν προχωράτε σε αλλαγή των καταστατικών κειμένων της εταιρείας ΕΡΤ ΑΕ προκειμένου να είναι εφικτή η εκποίηση ή παραχώρηση της κυριότητας ακίνητης περιουσίας της ΕΡΤ ΑΕ σε τρίτους ( και ειδικά φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης);
 2. Ποια είναι επακριβώς η ακίνητη περιουσία της ΕΡΤ ΑΕ (αξιοποιημένη ή μη) και ποια τα σχέδια της κυβέρνησης και της διορισμένης διοίκησης για την αξιοποίησή της;
 3. Ποια είναι τα σχέδια της κυβέρνησης για την αξιοποίηση της έκτασης των 38 στρεμ ιδιοκτησίας της ΕΡΤ στο Λόφο της Κεραίας στο Γέρακα και πώς προκύπτει το οικονομικό όφελος της εταιρείας και η δημιουργία πρόσθετων πόρων για τη δημόσια ραδιοτηλεόραση που αξιολογείτε ως πιο σημαντικά από την παραχώρηση της έκτασης στην τοπική κοινωνία;
 4. Έχετε προβεί σε κάποια συμφωνία με τρίτους εν αγνοία της τοπικής κοινωνίας για εκμετάλλευση της συγκεκριμένης έκτασης;

"ΤΟ ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ"


ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΙΣΤΑΜΕ) - ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ


"ΤΟ ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ" (Βασίλης Μαγκλάρας)

Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου 2011

Απογραφή Πληθυσμού 2011

Από τις 30 Μαρτίου έως τις 13 Απριλίου 2011, θα διεξαχθεί από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, η γενική απογραφή του πληθυσμού και των κατοικιών της χώρας, ενώ θα έχει προηγηθεί – από 1 έως 28 Φεβρουαρίου – η γενική απογραφή των κτιρίων.


Στόχος της γενικής απογραφής πληθυσμού και κατοικιών, είναι να καταγραφούν όλα τα άτομα που διαμένουν στην ελληνική επικράτεια, στον τόπο μόνιμης κατοικίας τους.

Θα γίνει η καταμέτρηση των νοικοκυριών και της σύνθεσής τους, η καταγραφή των μελών των νοικοκυριών και των δημογραφικών, κοινωνικών, εκπαιδευτικών και οικονομικών χαρακτηριστικών τους.

Τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν είναι απαραίτητα για τη χάραξη οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, την κατανομή κρατικών επιχορηγήσεων στους ΟΤΑ… κ.α.


Η πραγματική καταγραφή του πληθυσμού στο δήμο μας σημαίνει: πραγματική εικόνα των μαθητών και άρα των σχολείων που χρειάζονται, πραγματική εικόνα των κοινωνικών παροχών (Παιδικοί Σταθμοί – Κέντρα Νεότητας – Κ.Α.Π.Η.) κ.α., πραγματική εικόνα της αναγκαίας αθλητικής υποδομής, συμμετοχή στις εθνικές και ευρωπαϊκές οικονομικές κατανομές με βάση τις πραγματικές μας ανάγκες. Αποτέλεσμα η ταχύτερη και μεγαλύτερη ανάπτυξη του τόπου μας.


Αντίθετα απογραφή στο χωριό μας ή οπουδήποτε αλλού σημαίνει:
 • Καταγραφή εικονικού πληθυσμού στον τόπο μόνιμης κατοικίας μας.
 • Μη πραγματική εικόνα των μαθητών και άρα των σχολείων που χρειάζονται για να καλύψουν τις ανάγκες.
 • Μη πραγματική εικόνα για την απόδοση από την Πολιτεία των αναγκαίων κοινωνικών παροχών (Παιδικοί Σταθμοί – Κέντρα Νεότητας – Κ.Α.Π.Η.) κ.α.
 • Μη πραγματική εικόνα των αναγκαίων αθλητικών υποδομών.
 • Μη πραγματική εικόνα και αποδυνάμωση της συμμετοχής του δήμου μας στις εθνικές και ευρωπαϊκές οικονομικές κατανομές.
Αποτέλεσμα η άδικη καθυστέρηση της ανάπτυξης του τόπου μας ο οποίος θα στερηθεί σημαντικών κρατικών οικονομικών πόρων, αφού θα κατανεμηθούν με βάση όχι τον πραγματικό πληθυσμό και τις ανάγκες του, αλλά μια πλασματική καταγραφή.

30 Μαρτίου έως 13 Απριλίου 2011
Σκεπτόμαστε τον τόπο μας
Φροντίζουμε τον τόπο μας


Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου 2011

ΟΙ «ΧΩΜΑΤΕΡΕΣ» ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗΣ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»


Γράφει ο Βασίλης Δημητριάδης
Πολλές φορές έχω αναφερθεί αγαπητοί φίλοι στα διάφορα «δημοσιογραφικά» απορρίμματα υπό μορφή «ειδήσεων, αποκαλύψεων, αποκλειστικών clopyright» κ.α τα οποία υποστήκαμε κατά την διάρκεια των δημοτικών εκλογών… Δυστυχώς για αυτά δεν υπάρχει ανάλογη χωματερή να τα φιλοξενήσει παρά μόνο η περιθωριοποίηση και ο χλευασμός όσων τα παράγουν από τους ίδιους τους πολίτες.
Δυστυχώς όλοι αισθανόμαστε αυτή την απαίσια μυρωδιά η οποία αναδύεται, γι αυτό θα σας καλούσα μέσα από αυτές τις λίγες γραμμές να αντισταθείτε με τον τρόπο σας σε τέτοια φαινόμενα που όμοιά τους δεν έχουμε ξανασυναντήσει στον τόπο μας. Ως φαίνεται το αποτέλεσμα των τελευταίων Δημοτικών εκλογών που στεναχώρησε και διέκοψε βίαια τη σχέση πολλών με το Δήμο Παλλήνης, έχει δημιουργήσει ένα κύμα Γκαιμπελίστικης δράσης και προβοκάτσιας η οποία έχει ξεπεράσει κάθε όριο…
Τελευταία είδαμε «καταγγελίες » για χωματερές πίσω από το νεκροταφείο της Παλλήνης, χωματερές που προϋπήρχαν και κανείς δεν ενδιαφερόταν επί χρόνια γι αυτές…
Ευαισθητοποιήθηκε λοιπόν το γνωστό σύστημα «ενημέρωσης» και αντιγραφής, που υπάρχει και δραστηριοποιείται σήμερα στο διαίδίκτυο και άρχισε να καταγγέλει πως ο Δήμος Παλλήνης (βλέπε Διοίκηση Ζούτσου) δημιουργεί χωματερή!!!
Αφού έπαιξε για λίγες μέρες ως είδηση, ξαφνικά για κάποιο λόγο παραδέχτηκαν δημόσια πως η χωματερή αυτή προϋπήρχε και επί Διοίκησης Κωνσταντά.
Έτσι απλά.
Στο σημείο αυτό συγκεντρώθηκαν πράγματι πολλά ξερόκλαδα από όλη την Παλλήνη και προστέθηκαν στα παλιά. Αυτό όμως έγινε για ένα απλό λόγο, απλό για όσους γνωρίζουν την φιλοσοφία της νές διοίκησης και την αποδεδειγμένη οικολογική της ευαισθησία.
Αντί να πεταχτούν στη χωματερή των Λιοσίων, στο χώρο μεταφέρθηκε το ειδικό μηχάνημα της «ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ» το οποίο μετέτρεψε όλα τα ξερόκλαδα και τις οργανικές ύλες που προϋπήρχαν, σε… λίπασμα το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ξανά όπου υπάρχει ανάγκη!!!
Τα συμπεράσματα δικά σας αφού δείτε το σχετικό VIDEO του οποίου η ύπαρξη προφανώς αναδίπλωσε άρδην τους διαφόρους εμπαθείς προς την Δημοτική Αρχή αλλά και κατευθυνόμενους πολιτικά, παραγωγούς δήθεν… «ειδήσεων» !!!
Πηγή: www.gerakas.org.gr

Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου 2011

Εθελοντική Αιμοδοσία Δήμου Παλλήνης - Πρόγραμμα Αιμοληψιών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αγαπητέ συνδημότη,

Το αίμα προσφέρεται ως δώρο ΖΩΗΣ, ως πράξη ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ, ως δείγμα ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ!
Υποψήφιος αιμοδότης είναι κάθε υγιής άνθρωπος.. υποψήφιοι δέκτες είμαστε ΟΛΟΙ!

Στο Δήμο μας οι ανάγκες για αίμα αυξάνονται δραματικά . Το 2010 διατέθηκαν από την Τράπεζα Αίματος του Δήμου μας  περίπου 200 μονάδες για  δημότες συνανθρώπους μας, γείτονες, φίλους ,συγγενείς  και μικρά παιδιά που έπρεπε να σωθούν!
Σε μια πόλη που ξεπερνά πλέον τους 80.000 κατοίκους ας μην επιτρέψουμε να χαθεί το χαμόγελο από κανέναν.
Ας μην επιτρέψουμε να γίνει η πόλη μας ΑΠΑΝΘΡΩΠΗ!

Η εθελοντική προσφορά αίματος αποτελεί για όλους έναν από τους σημαντικότερους κρίκους του κοινωνικού εθελοντισμού.
Δεν είναι ένδειξη φιλανθρωπίας, είναι μια έμπρακτη έκφραση κοινωνικής ευαισθησίας και αλληλεγγύης.
Δεν είναι ηρωική πράξη, αλλά δικαίωμα ζωής και υποχρέωση κάθε πολίτη
Θα κλείσουμε την πόρτα στην ζωή; Θα επαναπαυτούμε στην ιδέα ότι δεν πρόκειται να συμβεί σε εμάς;
Ας στηρίξουμε την εθελοντική αιμοδοσία που πραγματοποιείται στον Δήμο μας.

Ο Δήμαρχος Παλλήνης
Αθανάσιος Ζούτσος
1ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Επικούρειας Φιλοσοφίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

1ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Επικούρειας Φιλοσοφίας
12-13 Φεβρουαρίου 2011, Γέρακας Δήμου Παλλήνης - Αττική
Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα, Κλειτάρχου & Αριστείδου, τηλ. 210 6619937

Οι Φίλοι της Επικούρειας φιλοσοφίας “Κήπος Αθηνών” και “Κήπος Θεσσαλονίκης”, καθώς και το φιλοσοφικό περιοδικό “Ο Κήπος του Επίκουρου”, με την υποστήριξη του Δήμου Παλλήνης, διοργανώνουν το 1ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Επικούρειας Φιλοσοφίας.

Ο τόπος και ο χρόνος της διοργάνωσης δεν είναι τυχαίος. Το 1ο Συμπόσιο διοργανώνεται στη περιοχή Γέρακας του Δήμου Παλλήνης τιμώντας τον Επίκουρο, ο οποίος καταγόταν από τον Αθηναϊκό Δήμο Γαργηττού (σημερινός Γέρακας), σύμφωνα με το βιογράφο Διογένη Λαέρτιο: "Επίκουρος Νεοκλέους και Χαιρεστράτης, Αθηναίος, των δήμων Γαργήττιος, γένους του των Φιλαϊδών". Επιπλέον, ο Επίκουρος σύμφωνα πάντα με τον Διογένη Λαέρτιο γεννήθηκε τον αττικό μήνα Γαμηλιώνα (σημερινό Φεβρουάριο): "μηνός Γαμηλιώνος εβδόμη". Η επιλογή της ημερομηνίας διεξαγωγής του Συμποσίου έγινε ώστε να συμπίπτει κατά το δυνατό με το μήνα που γεννήθηκε ο μεγάλος φιλόσοφος.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

1ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Επικούρειας Φιλοσοφίας

Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου 2011

Μικρή Επιμήκυνση

 • Μικρό συμβούλιο, μόνο τρία θέματα στην ημερήσια διάταξη, μικρή και η επιμήκυνση.
 • Η συνεδρίαση ξεκίνησε με αίτημα κατοίκων για videoσκόπηση της συνεδρίασης. Κατ’ αρχάς με εντυπωσίασε το ότι υπήρξε αίτημα, γιατί εύκολα θα μπορούσαν να videoσκοπήσουν , και δεν θα τους έλεγε κανείς τίποτα. Ήταν όμως μια ευκαιρία να γίνει συζήτηση για το θέμα. 
 • Δηλώνω λοιπόν απερίφραστα ότι είμαι υπέρ της θεσμικής videoσκόπησης των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Θεσμική εννοώ την videoσκόπηση που γίνεται μετά από πάγια εντολή του οργάνου (όπως δηλαδή γίνεται και με την ηχογράφηση). Το παραγόμενο video από τη θεσμική videoσκόπηση να αναρτάται στο διαδίκτυο και να είναι διαθέσιμο στους πάντες. Επιπροσθέτως δεν θα είχα καμία αντίρρηση στη live μετάδοση μέσω διαδικτύου των συνεδριάσεων. Λέω όμως ΟΧΙ στην αποσπασματική και χωρίς θεσμικό έλεγχο videoσκόπηση από όποιον θέλει. Κι αυτό γιατί τέτοιου είδους videoσκόπηση επιφέρει και την επιλεκτική ανάδειξη αποσπασμάτων που δεν ανταποκρίνονται πάντα στην πραγματικότητα, και που στόχο έχουν να πλήξουν τον αντίπαλο.
 • Βέβαια όλο το παραπάνω, όπως και η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, εύκολα μπορεί να παραμείνουν στην ιστορία ως φιλοσοφικοί προβληματισμοί. Δηλαδή εάν κάποιος, στο επόμενο συμβούλιο, έρθει με κάμερα, και παρά το ότι το όργανο θα έχει πει όχι, αρχίσει τη videoσκόπηση τι θα κάνουμε; Θα φέρουμε την αστυνομία;  θα τον διώξουμε; Θα τον δείρουμε; Όχι βέβαια! Το ζήτημα είναι αυτοί που θέλουν να έχουν ρόλο στη κοινή ζωή να καταλάβουν από μόνοι τους τη διαφορά μεταξύ ιδιωτικής και θεσμικής videoσκόπησης και να μη το κάνουν, όπως δηλώνουν στο διαδίκτυο.
 • Για να τελειώνουμε με το θέμα της videoσκόπησης, οφείλω να πω μπράβο στους κατοίκους που έθεσαν το θέμα, γιατί ενώ κατά τη συζήτησή του videoσκοπούσαν, μετά την αρνητική απόφαση σταμάτησαν. Τώρα το τι θα γράψουν για τη δήθεν επιτυχία τους, που ήταν προειλημμένη απόφαση του Δημάρχου, θα το σχολιάσω στο μέλλον.  
 • Ήρθε μετά και ο άλλος, καμαρωτός-καμαρωτός με τη κάμερα, αλλά τον προλάβαμε.
 • Αυτό πάλι, το να ρωτάμε τους κατοίκους αν συμφωνούν με την απόφασή μας, και αυτοί να ζητάνε να συσκεφτούν μεταξύ τους για να μας πουν αν συμφωνούν, δεν φανταζόμουν ότι θα το ζήσω.
 • Επίσης δεν φανταζόμουν ότι θα ζήσω συνεδρίαση 3 θεμάτων, συν 2 εκτός ημερησίας, τα οποία στο σύνολό τους ψηφίστηκαν σχεδόν ομόφωνα, να διαρκεί 3,5 ώρες.
 • Κάποιοι το συνηθίζουν να μιλάνε ακόμη και όταν δεν έχουν να πουν τίποτα. Έλεος.
 • Τα έμπλεξε όλα, ανταποδοτικά, εισφορές, ΕΣΠΑ, χρέωση, πίστωση, σε ένα λογύδριο που κατέληγε στο ότι δεν χρωστάει. Η ερώτηση είναι απλή. Οι μισθοί των υπαλλήλων των παιδικών σταθμών από ποια χρήματα πληρώθηκαν;
 • Ακολούθησε κι άλλο λογύδριο, περίπου ενός τετάρτου, σχετικά με το σχέδιο της Μπαλάνας (της Παλλήνης), το οποίο θα μπορούσε να περιγραφεί με δύο λέξεις: «Δεν φταίω». Κάλυψε δε και τον πρώην. Φαντάζομαι να ξέρετε τη διαφορά μεταξύ τέως και πρώην. Για να έρθει η απάντηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου, ότι ούτε οι κάτοικοι που περιμένουν 18 χρόνια φταίνε.  Μπράβο Κώστα!     
 • 240.000 € είναι το χρέος της Δημοτικής Κοινότητας Ανθούσας σε νερό. Όχι από τον προηγούμενο αλλά από τον προ-προηγούμενο. Για να εξοφληθεί αυτό το χρέος οι Ανθουσιώτες πληρώνουν ακριβότερα το νερό. Το χρέος  αυτό θα εξοφληθεί από το ταμείο του ενιαίου πλέον Δήμου (βλέπε χρήματα Γέρακα) και οι λογαριασμοί που θα αφορούν κατανάλωση του 2011 θα είναι με φυσιολογικές (μειωμένες) τιμές.
 • Μίλησε για πρώτη φορά και ο της Ανθούσης τέως. Και τι είπε; «Είσαι άσχετος» απευθυνόμενος σε σύμβουλο της αντίπαλης παράταξης. Υπήρξε ανάλογου ύφους απάντηση αλλά ευτυχώς το συμβάν δεν πήρε έκταση.
 • Μετά από μισή ώρα συζήτησης σύμβουλος ζητάει το λόγο δηλώνοντας ότι δεν έχει καταλάβει. Αφού του εξηγεί ο Δήμαρχος περί τίνος πρόκειται στη συνέχεια τοποθετείται περί…. άλλων.  Αλλά ο ίδιος, όποτε μίλησε, περί… άλλων μίλαγε.
 • Έντονο ήταν το ύφος του Δημάρχου προς τον κ. Γκοτσόπουλο που μίλαγε για κοινωνική πολιτική και χαμηλά τέλη. Εάν η πολιτική σας του είπε είναι να φτιάχνετε ελλείμματα τότε έχει δίκιο ο Κωνσταντάς που λέει ότι τα κληρονόμησε.
 • Να ‘σε δω Δήμαρχε μαζί με το Γαβρά σε αντίσκηνο έξω από το Υπουργείο να διεκδικείς χρήματα, όπως του πρότεινες και τι στο κόσμο. Θα πρότεινα και ολιγοήμερη απεργία πείνας.
 • Υπάρχει, σύμφωνα με τον τέως, διεκδίκηση της cosmote κατά του Δήμου Παλλήνης, ύψους 6.500 €, που αφορά απλήρωτα τέλη κινητών.
 • Για μικρή επιμήκυνση το ξεκίνησα, μεγαλούτσικη μου βγήκε τελικά.
 • Κάτι τελευταίο. Όταν βάζετε το mail σας για να ενημερώνεστε για νέες αναρτήσεις πρέπει να το επιβεβαιώσετε κάνοντας κλικ στο link που έχει το mail που σας έρχεται. Το λέω γιατί βλέπω πολλά inactive mails.