Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2014

78 ευκαιρίες απασχόλησης από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη "Μεσογαία" για κατοίκους του Δήμου Παλλήνης


ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «MEΣΟΓΑΙΑ» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης:

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας των Δήμων Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Σπάτων - Αρτέμιδος και Παλλήνης»

η οποία εντάσσεται στη Δράση 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
τους/τις ενδιαφερόμενους/ες (κατοίκους των Δήμων Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Σπάτων-Αρτέμιδος και Παλλήνης), που πληρούν μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην εν λόγω Πράξη:


 • Είναι Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ.
Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις γυναίκες και στους νέους κάτω των 25 ετών που είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, οι οποίοι πλήττονται περισσότερο από την ανεργία,
 • Είναι Νέοι Επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών) που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που αναλύονται στο παράρτημα της πρόσκλησης.
Στόχοι / Αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση της Πράξης

Στόχος - παραγόμενο αποτέλεσμα της προτεινόμενης παρέμβασης είναι η εργασιακή ένταξη των ανέργων με την προώθησή τους στην απασχόληση και την επιχειρηματικότητα. Συγκεκριμένα, οι δράσεις που έχουν σχεδιαστεί αποσκοπούν στην προώθηση της Απασχόλησης των ανέργων νέων και γυναικών με την τοποθέτησή τους σε θέσεις εργασίας και με την Ίδρυση Νέων Επιχειρήσεων και Κοινωνικών Επιχειρήσεων.

Λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα αυτά, αλλά και τις αναπτυξιακές δυνατότητες της περιοχής παρέμβασης, η Αναπτυξιακή Σύμπραξη έχει σχεδιάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο με δράσεις οι οποίες περιλαμβάνουν:
 • Δράσεις δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης για την προσέλκυση των ωφελουμένων και την προώθηση και επικοινωνία της Πράξης.
 • Εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη των ωφελουμένων με στόχο τον επαγγελματικό τους προσανατολισμό και ένταξη στην αγορά εργασίας.
 • Εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη των νέων επιστημόνων για την καλύτερη οργάνωση της επιχείρησής τους
 • Επιχειρηματικός σχεδιασμός και συμβουλευτική επιχειρηματικότητας για τη σύσταση ατομικών και Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚΟΙΝΣΕΠ) και την υποστήριξή τους κατά τα πρώτα στάδια της λειτουργίας
 • Δικτύωση (φυσική και ηλεκτρονική) μεταξύ ωφελούμενων, τοπικών κοινωνικών εταίρων, οργανισμών και επιχειρηματιών, Αναπτυξιακών Συμπράξεων κ.ά. 
 • Συντονισμός και Διαχείριση της Πράξης. 
Στα πλαίσια της παρέμβασης και μέσω των δράσεων που θα υλοποιηθούν, το Σχέδιο απευθύνεται σε συνολικά 78 ωφελούμενους, ενώ τα επιμέρους αποτελέσματα του Σχεδίου αναλύονται ως εξής:

Σύνολο ωφελουμένων: 78 ωφελούμενοι

Εκ των οποίων:

Από την κατηγορία των ανέργων ωφελούμενων (71):
 • Δέκα (10) άτομα: θα προωθηθούν σε υφιστάμενες επιχειρήσεις σε προγράμματα, όπως: (νέες θέσεις εργασίας, σύμβαση εργασιακής εμπειρίας, επιταγή επανένταξης)
 • Έξι (6) άτομα: θα υποστηριχθούν για ίδρυση νέων επιχειρήσεων (αξιοποίηση προγραμμάτων 
 • Πενήντα πέντε (55) άτομα: θα κατευθυνθούν στην ίδρυση ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. (Κοινωνικών Συνεταιριστικών επιχειρήσεων) ή θα απασχοληθούν σε αυτές (σύμφωνα με το Νόμο 4019/2011 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις). 
Επίσης, αναμένεται να ωφεληθούν:
 • Επτά (7) νέοι επιστήμονες που επιδιώκουν την ενίσχυση και εκσυγχρονισμό των δραστηριοτήτων τους, προκειμένου να καταστούν βιώσιμοι και ανταγωνιστικοί. 
Θα γίνει ιδιαίτερη προσπάθεια, ώστε να δημιουργηθούν τουλάχιστον είκοσι (20) θέσεις εργασίας σε δυναμικούς κλάδους (όπως πράσινη οικονομία, νέες τεχνολογίες κ.α.).

Περιοχή Παρέμβασης

Περιοχές Παρέμβασης του Σχεδίου είναι:
 • Δήμος Μαρκοπούλου-Μεσογαίας 
 • Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδας
 • Δήμος Παλλήνης
Κλάδοι Παρέμβασης

Η παρέμβαση θα εστιαστεί σε οικονομικούς κλάδους που θα ωφελήσουν άμεσα την τοπική οικονομία και την ευημερία της περιοχής. Έμφαση θα δοθεί κυρίως στον τριτογενή τομέα, αλλά και σε στοχευμένες δράσεις ανάπτυξης δραστηριοτήτων του δευτερογενή τομέα. Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη μέσω της εμπειρίας όλων των μελών της που έχουν δραστηριοποιηθεί στο παρελθόν στην παροχή κατάρτισης και συμβουλευτικής δύναται να στηρίξει ουσιαστικά την προσπάθεια αυτή με την παροχή τεχνογνωσίας και υποστήριξης για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη δημιουργία νέων και κοινωνικών επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα, η παρέμβαση θα υποστηρίξει την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων, στους ακόλουθους θεματικούς άξονες:
 • Τεχνικά επαγγέλματα (Συντήρηση κτιρίων, εργασίες πρασίνου)
 • Επαγγέλματα μεταποίησης, εμπορίου και Υπηρεσιών.

Εταίροι Αναπτυξιακής Σύμπραξης Μεσογαία

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Μεσογαία» αποτελείται από τους παρακάτω φορείς:
 • ΑΣΣΕΤ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕ (Συντονιστής εταίρος)
 • ON SITE ΕΠΕ
 • ΚΕΚ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΛΑΧΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ
 • ΙΕΜ ΕΡΓΑ ΕΡΕΥΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Α.Ε. - ΙΕΜ Α.Ε.
 • ΣΤΡΑΤΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 • ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
 • ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ «Η ΑΡΤΕΜΙΣ»
 • ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
 • ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΔΗ.ΣΚΕ.ΑΝ. ΑΜΚΕ
Αίτηση και Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να συμπληρώσουν το Έντυπο της Αίτησης Συμμετοχής, το οποίο μπορούν να προμηθεύονται από τα γραφεία του Συντονιστή Εταίρου Asset Τεχνολογική, Αθήνα, τηλ. 210-9273118, asset@asset-tec.gr ή από τους εταίρους:

Κοινωφελής επιχείρηση Μαρκοπούλου
Πλ. Δημοσθ.Σωτηρίου 1, 19003, Μαρκόπουλο Μεσογαίας
Υπεύθυνος κος Δρίτσας
09:30 - 14:00
T. 22990-20121,
6987 521333
Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων- Αρτέμιδος «Η Άρτεμις»
B. Παύλου και Δημάρχου Χρήστου Μπέκα (Δημαρχείο Σπάτων)
Υπεύθυνος κος Κούμπης
09.30-14.00
Τ. 213-2007307
Δήμος Παλλήνης
Ιθάκης 12
Υπεύθυνες κες. Ο. Κοτρώτσου και Μ. Αρβανιτάκη
09.30-14.00
Τ. 210-6604718 και 210-6604654
ΙΕΜ Α.Ε.
Ουμπλιανής 14 & Διοχάρους ΙΛΙΣΙΑ
Υπεύθυνη κα Καρυστιναίου
09.30-17.00
Τ. 210-7253003
Asset Τεχνολογική
Γιολδάση 2, Ν.ΚΟΣΜΟΣ, ΤΚ 117 44
Υπεύθυνος κος Καντιδάκης
09.30-17.00
Τ. 211-0121016

Εναλλακτικά μπορούν να την κατεβάσουν από την επίσημη ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Σύμπραξης: www.topsamesogaia.gr .

Μαζί με την Αίτηση Συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν και τα εξής έγγραφα:
Επικυρωμένα Φωτοαντίγραφα

1. Αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας
2. Δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
3. Τίτλος σπουδών

Απλά Φωτοαντίγραφα

4. Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ - ΟΑΕΕ
5. Αριθμός Μητρώου ΑΜΚΑ
6. Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής (π.χ. Βεβαίωση κατοικίας από τον Δήμο ή Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599.)
7. Πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας
8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
9. Βεβαιώσεις παρακολούθησης σεμιναρίων κατάρτισης (εφόσον υπάρχουν)
10. Αποδεικτικά ξένης γλώσσας (εφόσον υπάρχουν)
11. Αποδεικτικό γνώσης Η/Υ (εφόσον υπάρχει)

Αποδεικτικά Προϋπηρεσίας

12. Βιογραφικό σημείωμα
13. Κατάσταση ενσήμων από το ΙΚΑ (εφόσον υπάρχουν)
14. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (εφόσον υπάρχουν) και
15. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό του υποψηφίου που τεκμηριώνει την εργασιακή του εμπειρία.

ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ, ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ Ή ΙΑΤΡΟΥΣ

§ Επικυρωμένα αντίγραφα Τίτλων Σπουδών (Πτυχίο, μεταπτυχιακό πτυχίου κ.ά) όπου θα φαίνεται η ημερομηνία κτήσης ή απόκτησης της ειδικότητας
§ Επικυρωμένα αντίγραφα αναγνώρισης τίτλου/ων από το ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον πρόκειται για τίτλο/ους εξωτερικού
§ Επικυρωμένο αντίγραφο έναρξης επιτηδεύματος (στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.) υποχρεωτικά από την 02.01. 2011 και μετά.
§ Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος για το οικονομικό έτος έναρξης επιτηδεύματος
§ Πιστοποιητικό Τύπου Α περί εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή έγγραφο νόμιμης απαλλαγής στράτευσης (για τους άνδρες υποψήφιους).
§ Βεβαίωση μεταβολής εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. για όσους δύνανται να ενταχθούν στο πρόγραμμα και έχουν προβεί σε έναρξη επιτηδεύματος από την 01/01/2010 και μετά, δηλώνοντας ως έδρα την οικία τους και έχουν προβεί σε μεταβολή της έδρας από την 02/01/2011 και μετά.
§ Υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση από την ΔΟΥ στην οποία ανήκετε ότι δεν έχετε ιδρύσει τις κάτωθι μορφές εταιρειών: 1. Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.) 2 Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες και δεν είχατε άλλη επιχείρηση πριν από την έναρξη επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ. (να αναγράφεται και η ΔΟΥ στην οποία ανήκετε)
§ Επικυρωμένο αντίγραφο άδειας ιατρικής ειδικότητας [ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΥΣ]
Υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση από την ΔΟΥ στην οποία ανήκετε ότι ασκούσατε ατομικό επάγγελμα ή συμμετείχατε σε επιχείρηση ως ιατρός άνευ ειδικότητας πριν την έναρξη επιτηδεύματος, για χρόνο που δεν ξεπερνούσε τους 12 μήνες [ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΥΣ]

Υποβολή Αιτήσεων – Πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την Αίτηση Συμμετοχής και τα παραπάνω δικαιολογητικά από την Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2014 μέχρι και την Πέμπτη 20 Μαρτίου 2014, στα παρακάτω σημεία παραλαβής Αιτήσεων Συμμετοχής καθώς και να λάβουν πληροφορίες και απαντήσεις στα ερωτήματά τους:


Κοινωφελής επιχείρηση Μαρκοπούλου
Πλ. Δημοσθ.Σωτηρίου 1, 19003, Μαρκόπουλο Μεσογαίας
Υπεύθυνος κος Δρίτσας
09:30 - 14:00
T. 22990-20121,
6987 521333
Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων- Αρτέμιδος «Η Άρτεμις»
B. Παύλου και Δημάρχου Χρήστου Μπέκα (Δημαρχείο Σπάτων)
Υπεύθυνος κος Κούμπης
09.30-14.00
Τ. 213-2007307
Δήμος Παλλήνης
Ιθάκης 12
Υπεύθυνες κες. Ο. Κοτρώτσου και Μ. Αρβανιτάκη
09.30-14.00
Τ. 210-6604718 και 210-6604654
ΙΕΜ Α.Ε.
Ουμπλιανής 14 & Διοχάρους ΙΛΙΣΙΑ
Υπεύθυνη κα Καρυστιναίου
09.30-17.00
Τ. 210-7253003
Asset Τεχνολογική
Γιολδάση 2, Ν. Κόσμος, ΤΚ 117 44
Υπεύθυνος κος Καντιδάκης
09.30-17.00
Τ. 211-0121016

Όσοι/ες επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Πράξη μπορούν, αυτοπροσώπως ή μέσω άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου -εφόσον η εξουσιοδότηση έχει θεωρηθεί ως προς το γνήσιο της υπογραφής τους από δημόσια αρχή- να προσέρχονται στην ανωτέρω διεύθυνση και να καταθέτουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Πληροφορίες για όλα τα ΤΟΠ.Σ.Α. Περιφέρειας Αττικής, μπορείτε να βρείτε στο www.top-sa.gr
Κατεβάστε την αίτηση συμμετοχής.