Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2012

Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Παλλήνης

Καλούνται τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης σε Συνεδρίαση στις 19 Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, επί της οδού Ιθάκης 12, στη δημοτική ενότητα Γέρακα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 επί των κάτωθι θεμάτων:

Α) Γνωμοδότηση και υποβολή προτάσεων προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί του προσχεδίου του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δήμου Παλλήνης, για το έτος 2013.

Β) Γνωμοδότηση και υποβολή προτάσεων προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί του προσχεδίου Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Παλλήνης, για το έτος 2013.

Γ) Γνωμοδότηση και υποβολή προτάσεων προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί του προσχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου Παλλήνης , για το έτος 2013.


Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία, η συνεδρίαση για τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης , επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι την Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 18:00 και στον ίδιο τόπο. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣ