Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου 2012

Τα αποτελέσματα της προκήρυξης πρόσληψης 5 ατόμων στα ΚΕΠ του Δήμου Παλλήνης

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά πέντε (5) άτομα για την κάλυψη αναγκών των
Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) (ΚΩΔ. ΚΕΠ: 496, 863 και 861), που εδρεύουν στο Δήμο
Παλλήνης, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών»
συνολικής διάρκειας δώδεκα (12) μήνες από (27/12/2012 έως 26/12/2013) ανακοίνωσε ο Δήμος Παλλήνης σύμφωνα με την ανάλογη προκήρυξη.

Οι παρακάτω προσλήψεις τελούν υπό αίρεση μέχρι τον οριστικό έλεγχο από το ΑΣΕΠ.