Τετάρτη, 25 Απριλίου 2012

Ίδρυση Κοινωνικού Φαρμακείου από το Δήμο Παλλήνης

Στα πλαίσια της προσπάθειας του Δήμου Παλλήνης για τη δημιουργία ενός δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης, ο Δήμος Παλλήνης αναπτύσσει πρωτοβουλίες και υλοποιεί δράσεις για την ενίσχυση των ευάλωτων κοινωνικά και οικονομικά ομάδων, με σκοπό να παρέχει υπηρεσίες που εξυπηρετούν τις βασικές ανάγκες των εν λόγω πληθυσμιακών ομάδων, όπως η σίτιση και η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Εκτός από τις ήδη παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου και της κάρτας Κοινωνικών Παροχών, ο Δήμος Παλλήνης προχώρησε στην θεσμοθέτηση του Κοινωνικού Φαρμακείου και την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας του.

KOIΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ


ΑΡΘΡΟ 1

Με τον Κανονισμό αυτό ρυθμίζεται η λειτουργία του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Παλλήνης. Ο Κανονισμός εγκρίνεται, συμπληρώνεται και τροποποιείται μόνον με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 2

Βασικές Αρχές – Σκοπός

Στο πλαίσιο της δημιουργίας ενός δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης ο Δήμος Παλλήνης αναπτύσσει και εκπονεί δράσεις ενίσχυσης των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Συγκεκριμένα, εκτός από τις ήδη παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου και της κάρτας Κοινωνικών Παροχών, θεσμοθετείται η λειτουργία του «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ».

Σκοπός του είναι η φαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων απόρων, αναξιοπαθούντων που ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας. Στο πλαίσιο αυτό το Κοινωνικό Φαρμακείο θα παρέχει δωρεάν φάρμακα σε συνεργασία με τα ιατρεία εθελοντών του Δήμου μας.

Οι εξυπηρετούμενοι θα επωφελούνται από το πρόγραμμα μέχρι να αποκτήσουν βιβλιάριο Απορίας από την Πρόνοια, ή να αποκτήσουν ασφαλιστική κάλυψη, με την καθοδήγηση της Κοινωνικής Υπηρεσίας. Περιπτώσεις ατόμων που αδυνατούν να αποκτήσουν ασφάλιση, γενικώς, θα εξυπηρετούνται μετά από προσεκτική κρίση, και όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό.

ΑΡΘΡΟ 3

Οργάνωση - Λειτουργία

Το «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ» καθιερώνεται ως μία από τις δράσεις κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Παλλήνης και υλοποιείται σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, το Φαρμακευτικό Σύλλογο Αττικής και την Μ.Κ.Ο «Φαρμακοποιοί του Κόσμου» που διαθέτουν τα μέσα και την απαραίτητη τεχνογνωσία.

Το Κοινωνικό Φαρμακείο συντονίζεται από Επιτροπή η οποία συγκροτείται με Απόφαση Δημάρχου και αποτελείται από:

Α) Το Δήμαρχο αναπληρούμενο από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο

Β) Έναν υπάλληλο του τμήματος Δημόσιας Υγείας, Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής

Γ) Έναν κοινωνικό λειτουργό υπάλληλο της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής

Δ) Έναν ψυχολόγο

Ε) Εκπρόσωπο της Μ.Κ.Ο Φαρμακοποιοί του Κόσμου

Η Επιτροπή συγκεντρώνει τα αιτήματα όσων επιθυμούν να εξυπηρετούνται από το «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ», εισηγείται και αποφαίνεται για την έγκριση ή απόρριψη των αιτήσεων, καθώς και τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις του παρόντος Κανονισμού, μετά από πρόταση της Κοινωνικής Υπηρεσίας.

Στους δικαιούχους εκδίδεται η κάρτα Κοινωνικών Παροχών με την ένδειξη Κοινωνικό Φαρμακείο.

Το «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ» λειτουργεί τρεις φορές την εβδομάδα από τρεις ώρες (09:00-12:00) και στελεχώνεται από έναν φαρμακοποιό εκπρόσωπο της Μ.Κ.Ο και έναν υπάλληλο του Τμήματος Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής.

Τα στοιχεία των αιτούντων και των τελικών δικαιούχων είναι απόρρητα και τα διαχειρίζονται μόνον στελέχη της Κοινωνικής Υπηρεσίας και τηρούνται σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων.

ΑΡΘΡΟ 4

Παροχές

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από το «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ» είναι εντελώς δωρεάν και αφορούν όλους όσοι είναι σε πλήρη ένδεια και πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. Οι δικαιούχοι θα κάνουν χρήση του προγράμματος μέχρι να αποκτήσουν ασφαλιστική κάλυψη. Στη διαδικασία έκδοσης ασφαλιστικού βιβλιαρίου θα έχουν την καθοδήγηση και τη συνεχή στήριξη της Κοινωνικής Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η κάλυψη των ατόμων από κάποιο ασφαλιστικό ταμείο, η παροχή βοήθειας θα συνεχίζεται για όσο διάστημα κρίνεται ότι υπάρχει ανάγκη. Το δικαίωμα παροχής υπηρεσιών από το «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ» θα επανεξετάζεται κάθε χρόνο από την κοινωνική υπηρεσία.

Το «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ» δεν θα διαθέτει τις κατηγορίες φαρμάκων που υπάγονται στο Νόμο 3549/2006 (φάρμακα ειδικής συνταγογράφησης).

ΑΡΘΡΟ 5

Προϋποθέσεις δικαιούχων - Διαδικασία

Για τη διαδικασία επιλογής των δικαιούχων κρίθηκε απαραίτητο να τεθούν συγκεκριμένα κριτήρια, σύμφωνα με τα οποία η Διοικούσα Επιτροπή θα μπορεί να αποφασίζει, ποιοι από τους αιτούντες αποκτούν το δικαίωμα της εξυπηρέτησης από το «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ».

Οι προϋποθέσεις αυτές έχουν ως εξής:

1. Η Εντοπιότητα:

Α) Δημότες οι οποίοι διαμένουν στα όρια του Δήμου Παλλήνης.

Β) Οι κάτοικοι που δεν είναι δημότες, θα εξυπηρετούνται μόνο συμβουλευτικά για έκδοση βιβλιαρίου ανασφαλίστων.

2. Η Εργασία:

Η επαγγελματική κατάσταση του ατόμου ή των μελών της οικογένειας, που αιτείται για τις παροχές του «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ»:

· Συνδημότες χωρίς ασφάλιση λόγω οφειλών στο ασφαλιστικό τους ταμείο.

· Άποροι που το νοσοκομείο δεν μπορεί να τους προμηθεύσει φάρμακα που δικαιούνται λόγω έλλειψης ή λόγω της αξίας τους

· Άνεργοι

· Εργαζόμενοι χωρίς τη δυνατότητα ασφαλιστικής κάλυψης.

· Ανήλικα τέκνα

3. Η Οικονομική και περιουσιακή κατάσταση:

Οι πηγές εισοδήματος και τα περιουσιακά στοιχεία του ατόμου ή των μελών της οικογένειας που αιτείται τις παροχές του «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ» πρέπει να αποδεικνύουν πραγματική ένδεια κάτω από το όριο της φτώχειας.

4. Η Ασφαλιστική Κατάσταση:

Προϋπόθεση είναι η ανυπαρξία ασφαλιστικής κάλυψης

5. Η Κατάσταση Υγείας: Παθολογικά προβλήματα.

6. Δικαιολογητικά εγγραφής:

Για την εγγραφή του δικαιούχου στο Πρόγραμμα απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου

2. Ταυτότητα-Διαβατήριο

3. Βεβαιώσεις από τα ασφαλιστικά ταμεία ότι δεν είναι ασφαλισμένοι

4. Εκκαθαριστικό εφορίας ή βεβαίωση από την εφορία ότι δεν υποχρεούται να υποβάλλει φορολογική δήλωση γιατί δεν έχει εισοδήματα.

5. Μισθωτήριο συμβόλαιο ή λογαριασμό ΔΕΗ ή ΟΤΕ. Σε περίπτωση αστέγων η κατοικία πιστοποιείται με κοινωνική έκθεση Κοινωνικού Λειτουργού ύστερα από έρευνα.

6. Ιατρική γνωμάτευση

7. Για ανήλικους πιστοποιητικό γέννησης

8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

9. Νόμιμα δικαιολογητικά για (μετανάστες, πολιτικούς πρόσφυγες, ομογενείς).

Οι αλλοδαποί (οικονομικοί μετανάστες, πολιτικοί πρόσφυγες κ.ά.) εξυπηρετούνται αποκλειστικά και μόνον με εισήγηση των στελεχών της Κοινωνικής Υπηρεσίας, η οποία διατηρεί ιδιαίτερο αρχείο. Επίσης, η ίδια υπηρεσία αντιμετωπίζει τα επείγοντα περιστατικά καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδος και σε συνεννόηση με τους Φαρμακοποιούς του Κόσμου και το Φαρμακευτικό Σύλλογο Αττικής.

ΑΡΘΡΟ 6

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Δικαιούχων

1. Οι δικαιούχοι οφείλουν να σέβονται τους υπαλλήλους και τους χώρους του «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ»

2. Οι δικαιούχοι είναι οι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη φύλαξη του «Ειδικού Συνταγολογίου» που τους διατίθεται για την εξυπηρέτησή τους από τα Δημοτικά ιατρεία.

3. Το «Ειδικό Συνταγολόγιο» ανήκει αποκλειστικά στον αναγραφόμενο και απαγορεύεται η μεταβίβασή του σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.

4. Οι δικαιούχοι μπορούν να χρησιμοποιούν το «Ειδικό Συνταγολόγιο» αποκλειστικά και μόνο στο «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ».

5. Οι δικαιούχοι οφείλουν να τηρούν τον παρόντα Κανονισμό Λειτουργίας.

6. Οι δικαιούχοι οφείλουν να προσκομίσουν οποιοδήποτε συμπληρωματικό δικαιολογητικό ζητηθεί από την Κοινωνική Υπηρεσία.