Τρίτη, 24 Απριλίου 2012

Περιφέρεια Αττικής: Πρόσκληση για κάλυψη θέσεων με δικαιούχο φορέα την ΑμΚΕ «Αθηνά»

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ


Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης και Ψυχοθεραπείας «Αθηνά» λαμβάνοντας υπόψη την από την μεσημβρίαν της 24/4/2012 ενημέρωση της ΕΥΔ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» με θέμα «ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ» στην οποία ρητά αναφέρονται τα κάτωθι:

«Ενημερώνουμε τους Δικαιούχους του προγράμματος της Κοινωφελούς εργασίας, ότι κατόπιν υποδείξεως του ΑΣΕΠ αναστέλλονται οι διαδικασίες επιλογής και πρόσληψης ωφελούμενων μέχρι την διενέργεια των εκλογών. Όλες οι προθεσμίες που προβλέπονται στην οικεία πρόσκληση παρατείνονται κατά ίσο χρονικό διάστημα.»

προβαίνει στην αναστολή των διαδικασιών υποβολής των αιτήσεων που αφορούν τις Πράξεις«Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής (Κεντρικός Τομέας)» και «Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής (Ανατολική Αττική)» λόγω των εθνικών εκλογών. Οι καινούριες προθεσμίες θα ανακοινωθούν και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του φορέα μας www.athina.org.gr .

ΟΙ ΝΕΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΟΥΝΣε συνέχεια της συνεργασίας της Περιφέρειας Αττικής (Συμπράττων Φορέας) με την ΑμΚΕ Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης και Ψυχοθεραπείας «Αθηνά» (Δικαιούχος Φορέας) στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού», «Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής» σας ενημερώνουμε ότι ο Δικαιούχος Φορέας θα προχωρήσει στην Ανακοίνωση της Προκήρυξης για την υλοποίηση των Πράξεων «Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής (Κεντρικός Τομέας)» και «Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής(Ανατολική Αττική)», τη Δευτέρα, 23 Απριλίου 2012 και η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων θα ξεκινήσει την επόμενη ημέρα Τρίτη, 24 Απριλίου 2012
Συγκεκριμένα: 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ
για την υλοποίηση των πράξεων
«Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής (Κεντρικός Τομέας)»
                                                     και
«Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κoινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής (Ανατολική Αττική)»
στο πλαίσιο του Ε.Π.
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»
Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης και Ψυχοθεραπείας «Αθηνά» προσκαλεί τους δυνητικά επωφελουμένους ανέργους για πεντάμηνη απασχόληση σε πράξεις κοινωφελούς χαρακτήρα στο Νομό Αττικής και ειδικότερα:
  • στον Κεντρικό Τομέα διακόσια εξήντα επτά (267) άτομα (ΚΟΧ 57.903/1/2012) και
  • στην Ανατολική Αττική δεκαεπτά (17) άτομα (ΚΟΧ 57.907/1/2012)
στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 - Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».
Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθούν άνεργοι με τις  ακόλουθες ειδικότητες:
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣΑΤΟΜΩΝ
Βοηθητικό Προσωπικό
17
Διοικητικοί υπάλληλοι
15
Επισκέπτες Υγείας
28
Κοινωνικοί λειτουργοί
20
Νοσηλευτές
100
Τραυματιοφορείς
17
Φυσιοθεραπευτές
12
Χειριστές Ακτινολογικών Μηχανημάτων
13
Ψυχολόγοι
45

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣΑΤΟΜΩΝ
Τραυματιοφορείς
2
Διοικητικοί υπάλληλοι
2
Επισκέπτες Υγείας
2
Κοινωνικοί λειτουργοί
2
Νοσηλευτές
6
Φυσιοθεραπευτές
1
Ψυχολόγοι
2

Η μηνιαία αμοιβή θα είναι 625,00 ευρώ και οι ασφαλιστικές εισφορές θα καλύπτονται από τον ΟΑΕΔ (σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου).
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα είναι δεκαήμερη, από 24 Απριλίου έως 03 Μαΐου 2012. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧ.1 την οποία μπορούν να βρουν ηλεκτρονικά στο site  του Δικαιούχου Φορέα (http://www.athina.org.gr/) και να την υποβάλουν, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στις εγκαταστάσεις του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: Αλ. Ασημακοπουλου 7, 17342, Άγιος Δημήτριος (Παράρτημα ΚΕΠ Αγίου Δημητρίου), με την ένδειξη «ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΟΜΕΑ» ή «ΓΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ» αντίστοιχα,υπόψιν κας Ρ. Φιλοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 2108668365), ή αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή (ωράριο παραλαβής των αιτήσεων 09:00 - 15:00). Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.
Θα μπορείτε να βρείτε την αναλυτική ανακοίνωση:
  • στην ιστοσελίδα της ΑμΚΕ «Αθηνά» ( http://www.athina.org.gr/ ),
  • στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (http://www.epanad.gov.gr/),
  • στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής (www.patt.gov.gr)
  • στα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) των αντίστοιχων Περιφερειακών Τομέων.
Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους.