Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013

Πρόσληψη 60 ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, από τον ΣΠΑΠ

Την πρόσληψη 60 ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών πυρασφάλειας και πολιτικής προστασίας, ανακοινώνει ο Σ.Π.Α.Π.

Ο Σύνδεσμος Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού ανακοινώνει την πρόσληψη εποχικού προσωπικού, συνολικού αριθμού εξήντα (60) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση των έκτακτων και κατεπειγουσών αναγκών, που προέκυψαν από την επιτακτική ανάγκη πυρασφάλειας και πυροπροστασίας κατά τη θερινή περίοδο ως εξής:

Η πρόσληψη αφορά στις ειδικότητες:

  • ΔΕ Οδηγοί (10)
  • ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας (50)
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Δημαρχείο Αμαρουσίου (Βασ Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα, ισόγειο,) από 03/06/2013 έως και 10/06/2013, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00-12:00.

Στην ενότητα Ενημέρωση/Ανακοινώσεις του διαδικτυακού τόπου του Συνδέσμου www.spap.org.gr, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν αναρτημένες την ανακοίνωση, την αίτηση συμμετοχής, και τις απαιτούμενες υπεύθυνες δηλώσεις, τι οποίες και μπορούν να εκτυπώσουν, να συμπληρώσουν και να συνυποβάλουν με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2132038247 κατά τις εργάσιμες ημέρες από 09:00-14:00.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΠΑΠ

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ι

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΙΙ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΙΙΙ