Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2014

Γαργηττός ΙΙ: Οι συνδέσεις με το δίκτυο της αποχέτευσης είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ

Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στη γειτονιά του Γαργηττού ΙΙ στο Γέρακα. Ο Γαργηττός ΙΙ είναι η πρώτη πολεοδομική ενότητα του Γέρακα στην οποία ολοκληρώθηκε το δίκτυο της αποχέτευσης.

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, σε κάθε δρόμο που υπάρχει και λειτουργεί αγωγός του οριστικού δικτύου ακαθάρτων η σύνδεση όλων των ακινήτων με το αποχετευτικό δίκτυο είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ.

Έτσι λοιπόν όλοι όσοι διαθέτουν ακίνητο στο Γαργηττο ΙΙ πρέπει υποχρεωτικά, σύμφωνα με το νόμο, να συνδεθούν στο δίκτυο.

Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στο Γραφείο Ύδρευσης, στο Ισόγειο του Δημοτικού Καταστήματος (Ιθάκης 12, Γέρακας, τηλ.: 210-6604623) και για την υποβολή της χρειάζονται τα εξής έγγραφα:

1. Απλό αντίγραφο συμβολαίου ιδιοκτησίας ακινήτου ή αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου και απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος
2. Πίνακας σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας (εάν υφίσταται)
3. Απλό αντίγραφο οικοδομικής αδείας ή βεβαίωση νομιμοποίησης αυθαιρέτου από την πολεοδομία
4. Απλό αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος (από το φάκελο οικοδομικής αδείας)
5. Απλό αντίγραφο διαγράμματος κάλυψης (από το φάκελο οικοδομικής αδείας)
6. Απλό αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ύδρευσης

Μετά την υποβολή των αιτήσεων ακολουθεί αυτοψία από την Υπηρεσία του Δήμου και ενημέρωση για τον τρόπο καταβολής της αναλογούσας δαπάνης, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η σύνδεση με το ακίνητο.