Παρασκευή 27 Ιουνίου 2014

10 θέσεις εργασίας για 2 μήνες στο Δήμο Παλλήνης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Ο Δήμος Παλλήνης ύστερα από την υπ’ αριθ. 159/2014 απόφαση του Δ.Σ καθώς και την 33154/25434/13-06-2014 εγκριτική του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών της πυρασφάλειας, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
YΕ Εργατών Πυρασφάλειας


10
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα
(άρθρο 5παρ. 2 του Ν. 2527/97)


Δύο (2) μήνες

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (έντυπα αιτήσεων και υπεύθυνων δηλώσεων διατίθενται από το γραφείο πρωτοκόλλου)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Παλλήνης (Δ/νση: Ιθάκης 12, τηλ: 2106604627) και αρμόδιοι για την παραλαβή είναι οι υπάλληλοι κ. Παπακώστα Βάϊα και κ. Πατράλης Θωμάς κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά δηλαδή από 30/06/2014 έως 04/07/2014.