Δευτέρα 7 Απριλίου 2014

Συνεδρίαση 7η/2014 Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Την Παρασκευή 11 Απριλίου και ώρα 19:30, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 217 του Ν. 3463/2006 «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ», όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 με μοναδικό θέμα:

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ