Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2012

Κανονισμός λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Παλλήνης

Άρθρο 1
Με τον παρόντα τροποποιείται ο κανονισμός του Κοινωνικού Παντοπωλείου που ψηφίστηκε με την με αριθ.314/2011 του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης και ρυθμίζονται θέματα λειτουργίας και διαχείρισης στο πλαίσιο του άρθρου 2 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ Α 85).

Ο παρών κανονισμός δύναται να εγκρίνεται και να τροποποιείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παλλήνης.

Άρθρο 2
Σκοπός του Κοινωνικού Παντοπωλείου


Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Παλλήνης εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ανάπτυξη τοπικού δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης, με προγράμματα και δράσεις που αποσκοπούν στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, την ευαισθητοποίηση και την ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας και των τοπικών επιχειρήσεων.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο προσφέρει στους δικαιούχους είδη πρώτης ανάγκης , κυρίως τρόφιμα και μη ευπαθή προϊόντα, σε ειδικές κατηγορίες δικαιούχων.

Ειδικότερα στα παραπάνω περιλαμβάνονται τρόφιμα όπως γάλα εβαπορέ, ρύζι, ζυμαρικά, αλεύρι, όσπρια, λάδι, ζάχαρη, καφές, παιδικές κρέμες, παξιμάδια, φρυγανιές, μπισκότα, βασικά είδη καθαριότητας όπως χαρτικά, απορρυπαντικά, σαπούνια, σαμπουάν, χλωρίνη, σφουγγάρια, σκούπες καθώς και βασικά είδη περιποίησης όπως πάνες, μωρομάντηλα.

Το κοινωνικό παντοπωλείο μπορεί να διαθέτει δωρεάν προϊόντα μεταχειρισμένα , τα οποία έχουν ελεχθεί και βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Τα μεταχειρισμένα είδη μπορούν να περιλαμβάνουν είδη ένδυσης και υπόδησης, είδη οικιακής χρήσης, βιβλία, ηλεκτρικές συσκευές τα όποια θα προέρχονται από δωρεές συμπολιτών.

Άρθρο 3
Έδρα και χώροι του Κοινωνικού Παντοπωλείου


1.Εδρα του Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι το μισθωμένο ακίνητο του Δήμου Παλλήνης στην οδό Μιαούλη 28, της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα.

2.Ο Δήμος Παλλήνης μεριμνά για την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού και των μέσων που καθιστούν εύρυθμη την λειτουργία του. Εάν δεν είναι δυνατή η εξασφάλιση τους με δαπάνες του Δήμου Παλλήνης, μπορεί να προέρχονται από χορηγίες και δωρεές τρίτων.

Άρθρο 4
Οργάνωση και Λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου


1.Το Κοινωνικό Παντοπωλείο λειτουργεί ως πρόγραμμα του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Παλλήνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Παλλήνης ( ΦΕΚ 105, τεύχος Β, 31/1/2012) και υλοποιείται με την βοήθεια χορηγών, εθελοντών, εσόδων από πρόσθετες δράσεις, με επιχορήγηση του Δήμου καθώς και με ενίσχυση από Εθνικά, Περιφερειακά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα που αποσκοπούν στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
2.Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής είναι αρμόδιο για την εύρυθμη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου με αρμοδιότητες:
α)την συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών των δυνητικών δικαιούχων
β)την διερεύνηση της ορθότητας των στοιχείων που καταγράφονται στις αιτήσεις και στα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά των δικαιούχων
γ)την σύνταξη εκθέσεων κοινωνικού λειτουργού για την εξακρίβωση των αναγκών των δυνητικών δικαιούχων (όπου αυτό απαιτείται)
δ)την έκδοση κάρτας δικαιούχου
ε) την έκδοση απόφασης αποδοχής χορηγίας από την Οικονομική Επιτροπή
στ)την έκδοση βεβαιώσεων προς τους χορηγούς/δωρητές
ζ)την τήρηση προγράμματος αποθήκης
η) την τήρηση όλων τα απαραίτητων βιβλίων και στοιχείων στο χώρο του παντοπωλείου
θ)τον συντονισμό και προγραμματισμό των εθελοντών
ι)τον προσδιορισμό αναγκών σε είδη και τρόφιμα του κοινωνικού παντοπωλείου
κ)την επικοινωνία με τους χορηγούς για την διάθεση των απαιτούμενων ειδών διατροφής
λ)την πληροφόρηση και ενημέρωση των πολιτών , των φορέων και των μέσων μαζικής ενημέρωσης σχετικά με τους στόχους, την λειτουργία, τις δραστηριότητες του Κοινωνικού Παντοπωλείου.
3.Η λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου πραγματοποιείται :
α)από τακτικό ή έκτακτο προσωπικό που υπηρετεί στον Δήμο Παλλήνης
β)από εθελοντές οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στην τράπεζα Χρόνου του Δήμου Παλλήνης
γ)από προσωπικό που θα απασχολείται ειδικά για τον σκοπό αυτό, μετά από την συμμετοχή του Δήμου Παλλήνης, σε Εθνικά, Περιφερειακά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα π.χ. προγράμματα κοινωφελούς εργασίας.
4. Με απόφαση του Δημάρχου ή του αρμόδιου αντιδημάρχου εφόσον έχει μεταβιβασθεί σ αυτόν η αρμοδιότητα, ορίζεται το προσωπικό των περιπτώσεων α και γ της προηγούμενης παραγράφου , που θα απασχολείται στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, ο υπεύθυνος καθώς και οι αρμοδιότητες αυτού.

Άρθρο 5
Πόροι Κοινωνικού Παντοπωλείου


Οι πόροι του κοινωνικού παντοπωλείου, προέρχονται από:
1. Δωρεές τοπικών επιχειρήσεων που θα προσφέρουν τα προϊόντα τους
2. Από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
3. Από άλλους φορείς του Δημοσίου Τομέα, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, Εκκλησίες.
4. Από δωρεές/ χορηγίες πολιτών
5. Τον προϋπολογισμό του Δήμου Παλλήνης
6. Έσοδα πρόσθετων δράσεων

Άρθρο 6
Δικαιούχοι Κοινωνικού Παντοπωλείου


Δικαιούχοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι οι κάτοχοι της Κάρτας Κοινωνικών Παροχών.
Η Κάρτα Κοινωνικών Παροχών παρέχεται σε δημότες ή κατοίκους της περιοχής , σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια.

Άρθρο 7
Κάρτα Κοινωνικών παροχών


1.Η κάρτα κοινωνικών παροχών έχει ισχύ έξι μήνες. Στην λήξη της ισχύος επαναξιολογείται από μηδενική βάση. Τα κριτήρια των δικαιούχων της κάρτας κοινωνικών παροχών είναι τα παρακάτω:
Α. Ετήσιο εισόδημα
Β. Οικογενειακή Κατάσταση (Πολυτεκνία, μονογονεικές οικογένειες κ.λ.π.)
Γ. Περιουσιακή κατάσταση
Δ. Αναπηρία ή ύπαρξη προβλημάτων υγείας
Ε. Συνθήκες στέγασης και διαβίωσης
ΣΤ. Κατάσταση απασχόλησης

2.Εκδίδονται δυο τύποι καρτών Κοινωνικών Παροχών

ΚΩΔΙΚΟΣ Α (λευκή κάρτα)

Δικαιούχοι
Α. Ετήσιο καθαρό εισόδημα έως 5.000 ευρώ για ένα άτομο, το οποίο διαμορφώνεται ως ακολούθως, ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας:
Μέλη Οικογένειας Εισόδημα 1 άτομο 5.000 ευρώ 2 άτομα 6.000 ευρώ 3 άτομα 8.000 ευρώ 4 άτομα 10.000 ευρώ 5 άτομα και πάνω 12.000 ευρώ
Β. Ηλικιωμένα άτομα χωρίς συγγενείς πρώτου βαθμού, με σύνταξη υπερηλίκων ανασφάλιστων ΟΓΑ

Παροχές
1. Πρόσβαση στις υπηρεσίες του Κοινωνικού Παντοπωλείου 1 φορά τον μήνα με σκοπό την κάλυψη βασικών αναγκών σε μηνιαία βάση, σύμφωνα με ποσότητες που αποφασίζει η Ειδική Επιτροπή Κοινωνικών Παροχών.
2. Δωρεάν πρόσβαση στα πολιτιστικά, αθλητικά προγράμματα του Δήμου Παλλήνης.
3. Προγράμματα προληπτικής ιατρικής και παρακολούθησης σε συνεργασία με τα Δημοτικά Ιατρεία.
4. Εκπτωτικά πακέτα σε προϊόντα και υπηρεσίες συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
1. Αίτηση προς την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Παλλήνης
2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν/1599-1986
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
5. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
6. Έκθεση κοινωνικής Έρευνας από Κοινωνικούς Λειτουργούς του Δήμου (όπου απαιτείται)
7. Εκκαθαριστικό έτους (η υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη από την αρμόδια ΔΟΥ σε περίπτωση μη υποβολής φορολογικής δήλωσης)
8. Φωτογραφία δικαιούχου

ΚΩΔΙΚΟΣ Β (κίτρινη κάρτα)

Δικαιούχοι
Α. Άνεργοι
Β. Μονογονεικές οικογένειες
Γ. Τρίτεκνοι
Δ. Πολύτεκνοι
Ε. ΑΜΕΑ
Οι δικαιούχοι των παραπάνω κατηγοριών θα πρέπει να μην ξεπερνούν το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των 15.000 ευρώ ετησίως.

Παροχές
1. Έκπτωση στα πολιτιστικά και αθλητικά προγράμματα του Δήμου Παλλήνης
2. Μειωμένα τέλη ύδρευσης και καθαριότητας όπως προβλέπεται στις με αριθμ.030/2012 και 031/2012 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης.
3. Προγράμματα προληπτικής ιατρικής και παρακολούθησης σε συνεργασία με τα Δημοτικά Ιατρεία.
4. Εκπτωτικά πακέτα σε προϊόντα και υπηρεσίες συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
1. Αίτηση προς την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Παλλήνης
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν/1599-1986
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
5. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
6. Γνωμάτευση αναπηρίας
7. Εκκαθαριστικό έτους (η υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη από την αρμόδια ΔΥΟ σε περίπτωση μη υποβολής φορολογικής δήλωσης)
8. Έκθεση κοινωνικής Έρευνας από Κοινωνικούς Λειτουργούς του Δήμου
9. Φωτογραφία δικαιούχου
10. Κάρτα ανεργίας θεωρημένη από τον ΟΑΕΔ

3.Τα παραπάνω κριτήρια δύναται να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της Επιτροπής Διαχείρισης και Εποπτείας.

4.Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται καθόλη την διάρκεια του έτους στην Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Παλλήνης. Τα δικαιολογητικά αξιολογούνται από την Επιτροπή Κοινωνικών Παροχών και φυλάσσονται όπως απαιτείται από τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων και όπως αρμόζει στον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

5.Η κοινωνική υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα επανελέγχου και επαναξιολόγησης όποια στιγμή κρίνεται σκόπιμο.

Άρθρο 8
Επιτροπή Κοινωνικών Παροχών


1. Η επιτροπή Κοινωνικών Παροχών συστήνεται με απόφαση του Δημάρχου και απαρτίζεται από:
Α. τον/την Διευθυντή/τρια της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, παιδείας και Πολιτισμού
Β. τον/την Τμηματάρχη του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής
Γ. τον/την Τμηματάρχη του Τμήματος Δημόσιας Υγείας
2.Αντικείμενο της επιτροπής είναι η εξέταση των δικαιολογητικών και η τελική αξιολόγηση των δικαιούχων του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Άρθρο 9
Επιτροπή Διαχείρισης και Εποπτείας


1.Για την απρόσκοπτη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου, συστήνεται 7μελής Επιτροπή Διαχείρισης και Εποπτείας.
2.Μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης και Εποπτείας είναι:
Α) Ο Δήμαρχος ή ο Αντιδήμαρχος που ορίζει ο Δήμαρχος
Β) Τρείς (3)Δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης της πλειοψηφίας
Γ) Δυο (2)Δημοτικοί Σύμβουλοι από την παράταξη της μείζονος μειοψηφίας
Δ) Ένας (1)Δημοτικός Σύμβουλος από την ελάσσονα μειοψηφία.
3.Αρμοδιότητες της Επιτροπής Διαχείρισης και Εποπτείας
Α. Εποπτεύει την λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου
Β. Εγκρίνει τον διαχειριστικό απολογισμό τον οποίο μαζί με την έκθεση πεπραγμένων παρουσιάζει ανά εξάμηνο στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παλλήνης.

Άρθρο 10
Οικονομική διαχείριση

1.Το Κοινωνικό Παντοπωλείο στηριζόμενο στην φιλοσοφίας της χρηστής διοίκησης τηρεί τα παρακάτω έντυπα και αρχεία:
Α. Βιβλίο αποθήκης, όπου καταγράφονται τα εισερχόμενα και τα εξερχόμενα προϊόντα του Κοινωνικού Παντοπωλείου από προμήθειες του Δήμου.
Β. Βιβλίο αποθήκης, όπου καταγράφονται τα εισερχόμενα και τα εξερχόμενα προϊόντα του Κοινωνικού Παντοπωλείου από χορηγείες και δωρεές.
Γ. Αρχείο με Δελτία Αποστολής τροφίμων και ειδών του κοινωνικού παντοπωλείου
Δ. Αναλυτική κατάσταση παραλαβής προϊόντων ανά δικαιούχο
Ε. Ατομική καρτέλα δικαιούχου
2. Η λογιστική παρακολούθηση των εισερχόμενων και εξερχόμενων ειδών θα ελέγχεται από κατάλληλα οργανωμένο μηχανογραφικό σύστημα.