Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2012

Προκήρυξη πρόσληψης 5 ατόμων στα ΚΕΠ του Δήμου Παλλήνης

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά πέντε (5) άτομα για την κάλυψη αναγκών των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του Δήμου Παλλήνης, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες, ανακοίνωσε ο Δήμος Παλλήνης

Αιτήσεις από 21/11/2012 έως 30/11/2012