Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015

Προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

Αφού έλαβε υπόψη του το άρθρο 77 του Ν.3852/10

Προκηρύσσει διαγωνισμό για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης 

Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας. 

Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση που κατατίθεται στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής, ήτοι από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα του Δήμου. 

Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής. 
Ως προς το αξίωμα του συμπαραστάτη του δημότη ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν.3852/10. 
Η θητεία του συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών. 
Πληροφορίες θα παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες της εβδομάδας από το γραφείο Δημάρχου Δήμου Παλλήνης και αρμόδια υπάλληλος ορίζεται η κ. Λορεντζάτου Δήμητρα. Διεύθυνση Ιθάκης 12 - τηλέφωνο 210-66.04.664 

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Παλλήνης.