Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2012

Ζούτσος προς Υπουργείο Εθνικής Παιδείας: Επιστρέφεται ως ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ

Με το με αριθμ. 20096/12/10/2012 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.) ζητείται η γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης για τις μεταβολές των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το παραπάνω έγγραφο έρχεται σε συνέχεια του με αριθμ.121857/Δ4/9.10.2012 εγγράφου του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. προς την άνω Διεύθυνση, στο οποίο αναφέρεται ότι « Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης προχωρά στις προβλεπόμενες από την εκπαιδευτική νομοθεσία μεταβολές (ιδρύσεις, καταργήσεις, συγχωνεύσεις, προαγωγές, υποβιβασμοί και μετατροπές) σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2013-14».

Mε το ίδιο έγγραφο, ζητείται, μαζί με τις γνωμοδοτήσεις των Δημοτικών Συμβουλίων, να αποσταλούν:

α) βεβαιώσεις ανάληψης δαπάνης για τις λειτουργικές ανάγκες των προτεινόμενων προς ίδρυση σχολείων και

β) βεβαιώσεις ανάληψης δαπάνης για τη μεταφορά των μαθητών για τα προτεινόμενα προς συγχώνευση και κατάργηση σχολεία που θα εκδώσουν οι οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2, του άρθρ.2 του Π.Δ.113/2010 (ΦΕΚ 194Α/22-11-2010).

Τονίζεται μάλιστα ότι «Οι βεβαιώσεις ανάληψης δαπάνης για τα λειτουργικά έξοδα των προτεινόμενων προς ίδρυση σχολείων καθώς και για το κόστος μεταφοράς για τις περιπτώσεις καταργήσεων / συγχωνεύσεων θα πρέπει να εκδοθούν από την Οικονομική Υπηρεσία του αρμόδιου Δήμου και να αναφέρουν το απαιτούμενο ποσό από 01-09-2013 έως και 31-12-2013 και το απαιτούμενο (κατά προσέγγιση) ετήσιο ποσό για κάθε επόμενο έτος.

Επίσης θα πρέπει να αναφέρεται ρητώς ότι υπάρχει δέσμευση των απαραίτητων πιστώσεων.

Αυτό είναι το έγγραφο


Τι λέει ο Δήμαρχος:

Τα παραπάνω, όπως και μια σειρά άλλων ενεργειών που σχετίζονται με μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Δήμους, χωρίς την απαιτούμενη μεταβίβαση των αναγκαίων πόρων, απειλούν πλέον την οικονομική βιωσιμότητα των οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και καταστρατηγούν ευθέως το άρθρο 102 του Συντάγματος στο οποίο ρητά αναφέρεται ότι «το Κράτος λαμβάνει τα νομοθετικά, κανονιστικά και δημοσιονομικά μέτρα που απαιτούνται για την εξασφάλιση της οικονομικής αυτοτέλειας και των πόρων που είναι αναγκαίοι για την εκπλήρωση της αποστολής και την άσκηση των αρμοδιοτήτων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης».

Επιπρόσθετα,

  • επειδή το Συμβούλιο της Επικρατείας με την υπ΄ αριθμ. 2599/2011 απόφαση που δημοσιοποιήθηκε πρόσφατα, έκρινε άκυρη τη μεταβίβαση αρμοδιότητας στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης χωρίς την μεταφορά των αντίστοιχων πόρων, ύστερα από προσφυγή του Δήμου Ηρακλείου 
  • επειδή οι θεσμοθετημένοι πόροι που αποδίδονται στους Δήμους από την φορολογία των πολιτών, στην τριετία 2009-2011, με κυβερνητική παραδοχή, έχουν μειωθεί κατά 60% παράλληλα με την κλιμακούμενη μείωση των ιδίων εσόδων των Δήμων εξαιτίας της μνημονιακής πολιτικής που εφαρμόζεται στην χώρα μας, 
  • επειδή η λειτουργία των σχολείων δεν εξασφαλίζεται εξαιτίας της ήδη μειωμένης χρηματοδότησης των λειτουργικών δαπανών η οποία αποτελεί θεσμοθετημένη υποχρέωση του κράτους, 
  • επειδή ήδη βιώνουμε το αδιέξοδο στην μεταφορά των μαθητών, από την αναξιοπιστία του κράτους όσον αφορά αυτήν την αρμοδιότητα η οποία μεταβιβάσθηκε στους Δήμους με τον Ν3852/2010, και στην συνέχεια στην Περιφέρεια, χωρίς όμως να μεταβιβαστούν οι αναγκαίοι πόροι, 
  • επειδή θεωρούμε ότι τα απαιτούμενα από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων δια του ανωτέρω εγγράφου είναι εντελώς παράνομα και παραβιάζουν ευθέως τόσο το άρθρο 102 του Συντάγματος όσο και τις υποχρεώσεις του Κράτους απέναντι στο Δήμο μας σχετικά με την εξυπηρέτηση των αναγκών της παιδείας με την ίδρυση και λειτουργία των σχολείων Α’ βάθμιας και Β’ βάθμιας εκπαίδευσης, 
  • επειδή το Υπουργείο θα έπρεπε να γνωρίζει α) ότι δεν μπορεί να βεβαιωθεί ανάληψη δαπάνης που αφορά αποκλειστικά επόμενα έτη και β) ότι η διαδικασία απόδοσης των ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες από τον Δήμο στα σχολεία προϋποθέτει την προηγούμενη καταβολή τους στον Δήμο από τον κρατικό προϋπολογισμό, 
  • επειδή θεωρούμε ότι η εν λόγω αναφορά δεν βρίσκει βάση στην θεσμοθετημένη διαδικασία αλλά αντιθέτως αποσκοπεί στην καταστρατήγηση των διατάξεων του Συντάγματος και της κείμενης νομοθεσίας, 
Εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο την επιστροφή του έγγραφου στο Υπουργείο Παιδείας με τον χαρακτηρισμό «απαράδεκτο».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣ