Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2015

Ανακοίνωση της REDS AE - Τα χρήματα του Δήμου Παλλήνης για μείωση του εταιρικού δανεισμού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Εταιρεία «REDS A.E» ανακοινώνει τη δηµοσίευση της υπ’ αριθµ. 7002/2014 απόφασης του Μονοµελούς Εφετείου Αθηνών, βάσει της οποίας επικυρώνεται η µε αρ. 12303/2012 διαταγή πληρωµής του ∆ικαστή του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, σύµφωνα µε την οποία υποχρεώθηκε ο ∆ήµος Παλλήνης να καταβάλει στην εταιρεία το ποσό των τριών εκατοµµυρίων εννιακοσίων εβδοµήντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ και πενήντα λεπτών (3.978.895,50 €), το οποίο σήµερα έχει ανέλθει πλέον στο ποσό των τεσσάρων εκατοµµυρίων εξακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα δύο ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (4.634.782,42 €), συµπεριλαµβανοµένων τόκων και δικαστικών εξόδων, για αποζηµίωση απαλλοτριωθείσης ακίνητης περιουσίας, που βρίσκεται στην πολεοδοµική ενότητα 6 Τρίγωνο Κάντζα ∆ήµου Παλλήνης, εµβαδού 8.841,90m2.

Η ως άνω αποζηµίωση καθορίστηκε οριστικά µε την µε αρ. 6458/2011 απόφαση Εφετείου Αθηνών. Το ανωτέρω ποσό θα χρησιµοποιηθεί για τη µείωση του εταιρικού δανεισµού. 

Κηφισιά, 30 Ιανουαρίου 2015