Δευτέρα 13 Ιουνίου 2016

10 θέσεις εργασίας στο Δήμο Παλλήνης

10 θέσεις εργασίας. με δίμηνη σύμβαση, για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας, ανακοίνωσε ο Δήμος Παλλήνης. 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση µε συνηµµένα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά στο γραφείο Πρωτοκόλλου του ∆ήµου Παλλήνης (∆/νση: Ιθάκης 12,Γέρακας) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 

Έντυπα των αιτήσεων και Υπεύθυνων ∆ηλώσεων θα διατίθενται και από το γραφείο πρωτοκόλλου. 

Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 14/6/2016 έως 21/6/2106.