Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2013

Παλινωδίες, ασάφειες, πλήρη άγνοια και αδιαφορία στη Υπουργική απόφαση για τις προσλήψεις μέσω ΟΑΕΔ, καταγγέλλει ο Δήμος Παλλήνης

ΠΡΟΣ:
1) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
2) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
3) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡ/ΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
4) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -  ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
5) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ο.Α.Ε.Δ) - ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΚΟΙΝ.: Ο.Α.Ε.Δ. ΚΠΑ 2 ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Ο Δήμος Παλλήνης ανταποκρινόμενος στην ανάγκη απασχόλησης του εργατικού δυναμικού, στην στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών εκδήλωσε ενδιαφέρον για την συμμετοχή του στην Πράξη με τίτλο "ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ".

Η ενημέρωση που είχαμε από τα θεσμικά όργανα της Τ.Α. ήταν ότι τα προγράμματα αυτά θα υλοποιηθούν με αντίστοιχες διαδικασίες αυτών που υλοποιήθηκαν μέσω Μ.Κ.Ο., με τον ΟΑΕΔ στο ρόλο του εργοδότη και τους ΟΤΑ στο ρόλο του επιβλέποντος φορέα, δηλαδή του φορέα που πιστοποιεί την απασχόληση των εργαζομένων και ενημερώνει τον εργοδότη. Εκ των υστέρων πληροφορηθήκαμε ότι βάσει της υπ’ αριθμ. 324641/Οικ.31574 ΚΥΑ, ΦΕΚ 2091Β’/27-8-2013, οι επιβλέποντες φορείς καθίστανται κατ’ ουσίαν εργοδότες.

Πέραν του γεγονότος ότι ο Δήμος μας, όπως και όλοι οι Δήμοι της χώρας θεωρούσε ότι η ανάμιξη του στο πρόγραμμα θα ήταν υπό το ρόλο του «επιβλέποντος φορέα» της απασχόλησης των εργαζομένων και όχι υπό τον ρόλο του εργοδότη, η όλη διαδικασία που ακολουθήθηκε χαρακτηρίζεται από παλινωδίες, ασάφειες και πλήρη άγνοια και αδιαφορία για τις διαδικασίες που οφείλουν οι Δήμοι να ακολουθούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Στην προαναφερθείσα ΚΥΑ ουδεμία αναφορά γίνεται περί εξαιρέσεων στις διαδικασίες που οφείλουν να τηρούν εκ του νόμου οι ΟΤΑ σε ότι αφορά την διαδικασία υλοποίησης προσλήψεων με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, ουδεμία επικοινωνία έγινε από τον ΟΑΕΔ προς προετοιμασία των απαραίτητων ενεργειών και ακόμη και ο οδηγός εφαρμογής του προγράμματος (Α.Π. 106097/13.12.2013) συντάχθηκε και στάλθηκε στο Δήμο Παλλήνης στις 17.12.2013, αφού άρχισε ο ΟΑΕΔ να στέλνει ανέργους προς τοποθέτηση.

Ειδικότερα θέλουμε να επισημάνουμε τα ακόλουθα:

1. Η διαδικασία πρόσληψης στους ΟΤΑ συμβασιούχων ορισμένου χρόνου, ακόμη και αν αφορά στην υλοποίηση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, σύμφωνα τόσο με το Υπουργείο Εσωτερικών όσο και με το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης υπόκειται σε έγκριση της ΠΥΣ (πρόσφατο παράδειγμα οι προσλήψεις συμβασιούχων για απασχόληση στους Παιδικούς Σταθμούς, πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ που διενεργείται μέσω ΕΕΤΑΑ). Ουδεμία εξαίρεση θεσπίστηκε περί αυτού στην ως άνω αναφερόμενη ΚΥΑ και ουδεμία διευκρίνιση δόθηκε από τα αρμόδια Υπουργεία.

2. Η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στους ΟΤΑ, προϋποθέτει τη λήψη απόφασης αρμοδίου οργάνου (Δημοτικό Συμβούλιο) και την κατάρτιση έγγραφης σύμβασης στην οποία θα αναφέρονται ρητά οι όροι που διέπουν την εν λόγω απασχόληση, και όχι απλώς μια απόφαση Δημάρχου όπως επικαλείται ο ΟΑΕΔ αγνοώντας όλα τα παραπάνω. 

3. Ο ΟΤΑ ως εργοδότης, σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία, φέρει ακέραια την ευθύνη έναντι των εργαζομένων τόσο για τις ασφαλιστικές τους εισφορές όσο και για τις αποδοχές τους και είναι απολύτως βέβαιο ότι δεν μπορεί να επικαλεστεί έναντι των αρμοδίων αρχών (Επιθεώρηση Εργασίας, ΙΚΑ, Δικαστήρια) ότι δεν έχει καταβάλλει εμπρόθεσμα αποδοχές ή ασφαλιστικές εισφορές λόγω καθυστέρησης στην εκταμίευση από τρίτο Φορέα. Επίσης είναι νομικά βέβαιο ότι δεν θα μπορούσε να συμπεριληφθεί σε μια σύμβαση εργασίας όρος που να αναφέρει ότι «η υποχρέωση καταβολής των αποδοχών βαρύνει τρίτον (ΟΑΕΔ) και όχι τον εργοδότη». Αυτό καθιστά τον Δήμο νομικά ευάλωτο σε διεκδικήσεις αστικές και σε ενέργειες όπως επίσχεση εργασίας, καταγγελίες στην Επιθεώρηση Εργασίας, κλπ, καθώς και σε οικονομική επιβάρυνση από πρόστιμα, κλπ λόγω των καθυστερήσεων στις εκταμιεύσεις και συνεπακόλουθα στην πληρωμή οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών. Να σημειώσουμε δε ότι ακόμη και στον οδηγό εφαρμογής ο ΟΑΕΔ επιφυλάσσεται για την έκδοση των οδηγιών διαδικασίας έγκρισης πληρωμών σε μεταγενέστερο χρόνο!!!

4. Ουδεμία σύμβαση, η οποία προκαλεί δαπάνη, έστω και εάν αυτή εισπραχθεί σε μεταγενέστερο χρόνο, δεν μπορεί να υπογραφεί εάν δεν υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις στον Προϋπολογισμό του ΟΤΑ. Σημειωτέον ότι ο προϋπολογισμός για το οικονομικό έτος 2014 στην παρούσα φάση βρίσκεται υπό έγκριση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και ως εκ τούτου θα πρέπει μετά την οριστική έγκρισή του να προβούμε σε αναμόρφωση και εγγραφή νέων Κ.Α., άρα πριν τα τέλη Ιανουαρίου 2014 δεν θα μπορούσαμε να υπογράψουμε καμία σύμβαση που να προκαλεί οικονομική επιβάρυνση στον Δήμο μας.

5. Το προσωπικό με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου καταγράφεται στο προσωπικό του Δήμου. Όπως προβλέπεται στο 9ο κεφάλαιο της Δημόσιας Πρόσκλησης ο Επιβλέπων Φορέας υποχρεούται να προβεί στην πρόσληψη των υποδειχθέντων από τα ΚΠΑ2 επιτυχόντων ωφελουμένων εντός 15νθημέρου από την ημερομηνία ενημέρωσής του μέσω του συστατικού σημειώματος. Η οδηγία αυτή καθιστά την ενσωμάτωση των ωφελούμενων στις υπηρεσίες του Δήμου μας, έως τα τέλη Δεκεμβρίου, πρακτικά αδύνατη, αφού για την ολοκλήρωση της πρόσληψης τους απαιτείται μεγάλος όγκος εργασιών (ενδελεχής εξέταση των τίτλων σπουδών και λοιπών δικαιολογητικών, καθώς και η ευθύνη του ελέγχου των προσόντων πρόσληψης έχει μετακυληθεί στον επιβλέποντα φορέα, συμπλήρωση προσωπικών στοιχείων, προετοιμασία και ηλεκτρονική αποστολή των εντύπων Ε3 Αναγγελίας Πρόσληψης και Ε4 Πίνακα Προσωπικού κλπ). Επίσης προκειμένου η υπηρεσία μας να συντάξει την πρώτη μηνιαία 3 και τις επόμενες Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.) και να αποδίδει στο ΙΚΑ τις ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένου και εργοδότη οφείλει να προβεί στο άνοιγμα νέων μητρώων στο ηλεκτρονικό πρόγραμμα μισθοδοσίας για κάθε έναν από τους 107 εργαζόμενους που πληροφορηθήκαμε ότι θα υποδεχτούμε.

6. Σχετικά με τη διαδικασία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών θεωρούμε πως ο Ο.Α.Ε.Δ. δεν έχει απασχοληθεί καθόλου ή άλλως δεν έχει κατανοήσει τις διαδικασίες που απαιτούνται από την πλευρά του Δήμου ως εργοδότη. Προκειμένου να αποδοθούν ασφαλιστικές εισφορές στο ΙΚΑ, το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού εκδίδει μηνιαίες μισθοδοτικές καταστάσεις, οι οποίες δια του Λογιστηρίου διαβιβάζονται στην Ταμειακή Υπηρεσία για τα περαιτέρω. Βάσει αυτών των μισθοδοτικών καταστάσεων υποβάλλεται και η Α.Π.Δ. σε ηλεκτρονική μορφή. Υποχρέωση του Δήμου είναι να διαβιβάζει στον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου οποιαδήποτε μισθοδοτική κατάσταση και Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής είναι το 1οέκαστου έτους, προκειμένου με τη σύμφωνη γνώμη του να πληρωθεί το κονδύλιο. Εάν δεν έχουν λυθεί τα ανωτέρω νομικά ζητήματα, τέτοιο ένταλμα δεν μπορεί να εκδοθεί ούτε να θεωρηθεί.

7. Η πληρωμή του μισθοδοτικού κόστους των ΟΤΑ είτε αφορά σε μόνιμο προσωπικό είτε αφορά σε συμβασιούχους ορισμένου χρόνου γίνεται αυστηρά και μόνο μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής. Ουδεμία εξαίρεση έχει εισαχθεί σε αυτό και ουδεμία πρόβλεψη υπάρχει στο εν λόγω σύστημα για την καταβολή μόνο ασφαλιστικών εισφορών χωρίς τις αντίστοιχες αποδοχές εργαζομένων. Ακόμη λοιπόν και όταν θα έχουμε τις σχετικές εγγραφές στον Προϋπολογισμό δεν μας παρέχεται νόμιμη
διαδικασία για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών με άλλο τρόπο πλην αυτού μέσω της ΕΑΠ.

8. Σε όποια περίπτωση η διαδικασία που αναφέρεται στον οδηγό εφαρμογής, δημιουργεί έστω και προσωρινά ταμειακές επιβαρύνσεις στους ΟΤΑ σε μια περίοδο όπου τα Οικονομικά των ΟΤΑ ασφυκτιούν κάτω από τις συνεχείς περικοπές πόρων από την Κεντρική Διοίκηση, αλλά και από την αδυναμία των δημοτών να πληρώνουν εμπρόθεσμα τις υποχρεώσεις τους. Να σημειωθεί δε ότι καμία δέσμευση δεν αναφέρεται στον εν λόγω οδηγό εφαρμογής σχετικά με το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο οφείλει ο ΟΑΕΔ να αποδώσει τις ασφαλιστικές εισφορές στον Δήμο και τις αποδοχές στους εργαζόμενους μετά τη λήψη των σχετικών δικαιολογητικών και ότι σε περίπτωση καθυστέρησης ουδεμία ευθύνη θα φέρει ο Δήμος ο οποίος, κατά τα ανωτέρω μετετράπη αυθαίρετα και μονομερώς από «επιβλέπων φορέας» σε «εργοδότη» με όλες τις εξ’ αυτού συνέπειες.

Αποφεύγουμε να αναφερθούμε σε επιμέρους διαδικαστικά ζητήματα και ερωτήματα τα οποία ήδη έχουν τεθεί τόσο προς τον ΟΑΕΔ όσο και προς τα αρμόδια Υπουργεία από σειρά Δήμων και μέχρι σήμερα παραμένουν αναπάντητα.

Οφείλουμε όμως να επισημάνουμε ότι το συμπέρασμα που απορρέει από τα προεκτεθέντα νομικά και θεσμικά ζητήματα είναι ότι ένα μείζον κοινωνικό πρόβλημα, αυτό τις ανεργίας που μαστίζει εκατομμύρια συμπολίτες μας, αντιμετωπίζεται με προχειρότητα τόσο από την Κεντρική Διοίκηση όσο και από τον αρμόδιο Φορέα για την προώθηση της απασχόλησης.

Είναι αδιανόητο σε μια ΚΥΑ που συνυπογράφεται από το Υπουργείο Εσωτερικών που εποπτεύει τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης να μην λαμβάνεται υπ΄ όψη το νομικό και θεσμικό πλαίσιο που διέπει τους ΟΤΑ ως προς τις συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου. 

Είναι αδιανόητο το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης το οποίο σχεδιάζει τα κύματα διαθεσιμότητας να μην γνωρίζει την αριθμητική ανεπάρκεια στελεχών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και να επιβαρύνουν κατ’ αυτόν τον τρόπο την λειτουργία των ΟΤΑ. 

Είναι αδιανόητο το Υπουργείο Οικονομικών που επίσης συνυπογράφει την εν λόγω ΚΥΑ να μην κατανοεί ότι όπως το ίδιο έχει διαμορφώσει τα οικονομικά δεδομένα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι Δήμοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να χρηματοδοτούν έστω και προσωρινά την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, για τα οποία μάλιστα ο ΟΑΕΔ θα λάβει σχεδόν άμεσα το 80% του προϋπολογισμού (άρθρο 8 της σχετικής ΚΥΑ). Τέλος θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτο ο Εθνικός Φορέας για την προώθηση της Απασχόλησης να εκδίδει τον οδηγό εφαρμογής του προγράμματος μετά την αποστολή των ανέργων προς τοποθέτηση στους ΟΤΑ και σ’ αυτόν να αντιμετωπίζει
τους ΟΤΑ ως ιδιώτες!

Η αντιμετώπιση αυτή και η μετάθεση της επίλυσης όλων αυτών των ζητημάτων προς επίλυση στους ΟΤΑ εν τω μέσω νομοθετικού κενού δεν μπορεί να έχει άλλο αποτέλεσμα παρά τον εμπαιγμό των συμπολιτών μας που υποφέρουν από την παρατεταμένη ύφεση και την κατακόρυφη αύξηση της ανεργίας και τον διασυρμό για άλλη μια φορά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης η οποία θα κληθεί να καλύψει την προχειρότητα του σχεδιασμού και την ανεπάρκεια των Κεντρικών Φορέων.

Ολοκληρώνοντας εμμένουμε στην αρχική μας θέση πως ο Δήμος ως επιβλέπων φορέας πρέπει να είναι υπεύθυνος μόνο για την απασχόληση και την πιστοποίηση της απασχόλησης των ανέργων μέσω των τηρουμένων παρουσιολογίων και όχι για την καταβολή του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους (ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένου και εργοδότη).

Σε κάθε άλλη περίπτωση επιφυλασσόμαστε να επανεξετάσουμε την συμμετοχή μας μετά την επίλυση των ως άνω αναφερθέντων νομικών ζητημάτων και έως τότε σας ενημερώνουμε ότι αναστέλλουμε τις σχετικές διαδικασίες πρόσληψης των επιτυχόντων ανέργων της Δημόσιας Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ Νο 4/2013 και 5/2013 για την «Προώθηση της Απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα».

Μετά τιμής
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣ