Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017

Απόσυρση του θέματος "ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ" από την ημερήσια διάταξη της 12ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης “Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, στην οποία αναγράφονται ο τόπος, ο χρόνος της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Για την κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος συνεργάζεται με το Δήμαρχο και τα άλλα όργανα του Δήμου και τις υπηρεσίες αυτού. Στην ημερήσια διάταξη συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο Δήμαρχος, η Εκτελεστική Επιτροπή, η Οικονομική Επιτροπή και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής”.

Μεταξύ των Οργάνων και των Υπηρεσιών του Δήμου, τα οποία εισηγήθηκαν θέματα για το Δημοτικό Συμβούλιο, περιλαμβάνεται και η “Επιτροπή Επεξεργασίας των υποβαλλόμενων προτάσεων μεταξύ Δήμου Παλλήνης και της “Κάντζα Εμπορική ΑΕ”, που συγκροτήθηκε με την απόφαση 12/2017 του Δημοτικού Συμβουλίου. Η Επιτροπή συνήλθε και συνεδρίασε την Πέμπτη 8 Ιουνίου και το πρακτικό της συνεδρίασης της, αφού ετοιμάστηκε, διαβιβάστηκε στο Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου, ώστε να εγγραφεί στα υπό συζήτηση θέματα της ημερησίας διάταξης της επόμενης κιόλας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Κατά τη σύνταξη της ημερησίας διάταξης της συνεδρίασης της 20ης Ιουνίου προέκυψε η ανάγκη εγγραφής πλήθους θεμάτων, πολλά από τα οποία με επείγοντα χαρακτήρα για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου. Ταυτοχρόνως, δεδομένη ήταν και η ανάγκη να συμπεριληφθεί το συντομότερο δυνατό ως θέμα συζήτησης και το πρακτικό της “Επιτροπής Επεξεργασίας των υποβαλλόμενων προτάσεων μεταξύ Δήμου Παλλήνης και της “Κάντζα Εμπορική ΑΕ”.

Κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Κανονισμού και μετά από συνεκτίμηση των άνω δεδομένων, κρίθηκε ορθότερο η εγγραφή του εν λόγω θέματος να τεθεί στο τέλος της ημερήσιας διάταξης, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στο Δημοτικό Συμβούλιο να εξετάσει το θέμα χωρίς πίεση χρόνου, αλλά και με όλες τις παραμέτρους διαδικαστικής εξέλιξης του (πχ. επιπλέον παροχή στοιχείων ή και τυχόν ανάγκης διακοπής της συνεδρίασης για εξέταση τους – όπως άλλωστε είχε συμβεί και στη συνεδρίαση της 24ης Ιανουαρίου 2017 για το ίδιο θέμα κλπ).

Μετά την κοινοποίηση της ημερήσιας διάταξης παραδόθηκαν, στο γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου, στοιχεία τα οποία αφορούν στο θέμα των προτάσεων της εταιρείας και χρήζουν μελέτης. Αυτά διαβιβάστηκαν άμεσα στους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων, αλλά καθώς απαιτείται χρόνος για τη μελέτη τους, και λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις παρατάξεων επί της διαδικασίας, προκρίθηκε η απόσυρση του θέματος από την ημερήσια διάταξη και ο ορισμός νέας συνεδρίασης με μοναδικό θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί προτάσεων της εταιρείας

«ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ».

Συνημμένα ακολουθεί σε ορθή επανάληψη η ημερήσια διάταξη.

1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2017 Δήμου Παλλήνης.
2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Παλλήνης έτους 2017.
3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης παραλαβής της μελέτης «ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Π.Ε.1 ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ» Αρ. Μελ. 23 / 2015.
4. Λήψη απόφασης περί έγκρισης υποκατάστασης της Αναδόχου της μελέτης «Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλόλητας Περιοχής Π.Ε. 2 Νότιας Έδρας του Δήμου Παλλήνης στα πλαίσια Πολεοδομικής Μελέτης» ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ–ΑΡΙΣΤΕΑΣ ΜΕΝΤΖΑΦΟΥ.
5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ανάρτησης πινάκων καταγραφής υφιστάμενων κατασκευών και προσαρτημάτων της Περιοχής «Π.Ε. 4 ΑΝΩ ΜΠΑΛΑΝΑ».
6. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ΄αριθμ. 11/2017 μελέτης και τρόπου διενέργειας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ».
7. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ Δ.Ε. ΑΝΘΟΥΣΑΣ», Αρ. Μελ. 22/2012.
8. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του 3ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΙΣ Π.Ε. ΓΑΡΓΗΤΤΟΣ Ι & ΙΙ».
9. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Δ.Ε. ΑΝΘΟΥΣΑΣ».
10. Λήψη απόφασης περί έγκρισης επικαιροποίησης των τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. 770 Γαργηττού ΙΙ» σύμφωνα με την Υ.Α. ΔΝΣ γ/οικ.38108/ΦΝ466/17 (ΦΕΚ 1936 Β΄ 7-6-2017 και Υ.Α. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466/17 (ΦΕΚ 1746Β΄19-5-2017).
11. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 10/2017 μελέτης του έργου με τίτλο «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ» και τρόπου διενέργειας ανάθεσης.
12. Λήψη απόφασης περί έγκρισης συμπληρωματικής σύμβασης με σκοπό την επέκταση της υπ’ αριθμ. 3441/30-01-17 σύμβασης για την ασφάλιση μεταφορικών μέσων χρονικής περιόδου 2017-2018.
13. Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης της υπ’ αριθμ. 15027/10-05-2016 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Παλλήνης και της επιχείρησης ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».
14. Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης της υπ’ αρ. 19502/13-06-2016 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Παλλήνης και της επιχείρησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε. με τίτλο «Προμήθεια ασφαλτικού σκυροδέματος κ.λ.π. Δ.Ε. Γέρακα».
15. Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης της υπ’ αριθμ. 19504/13-06-2016 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Παλλήνης και της επιχείρησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε. με τίτλο «Προμήθεια ασφαλτικού σκυροδέματος κ.λ.π. Δ.Ε. Παλλήνης».
16. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ΄ αριθμ. 085/2017 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π. περί κατάρτισης και ψήφισης χρηματοοικονομικών καταστάσεων, απολογισμού και έκθεσης πεπραγμένων της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π. έτους 2016.
17. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ΄ αριθμ. 033/2017 απόφασης της 2ης Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ».
18. Λήψη απόφασης περί επαναπροσδιορισμού των χωροταξικών ορίων των Γενικών Λυκείων της Δ.Ε. Παλλήνης του Δήμου Παλλήνης.
19. Λήψη απόφασης περί ίδρυσης διθέσιου παραρτήματος του 10ου Νηπιαγωγείου της Δ.Ε. Γέρακα του Δήμου Παλλήνης.
20. Λήψη απόφασης περί απόδοσης στις σχολικές επιτροπές, εσόδων από δημοτικό φόρο, προορισμένων για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων.
21. Λήψη απόφασης περί έγκρισης επιχορήγησης του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου ΓΕΛ Δ.Ε. Παλλήνης του Δήμου Παλλήνης για το 11ο Διεθνές Φόρουμ Νεότητας PIERRE DE COUBERTIN.
22. Λήψη απόφασης για επικαιροποίηση της υπ΄ άριθμ. 077/2004 απόφασης Κοινοτικού Συμβουλίου Ανθούσας.
23. Λήψη απόφασης περί έγκρισης υλοποίησης εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Οσίας Ανθούσας 7 και 8 Ιουλίου 2017 και έγκριση δαπάνης.
24. Λήψη απόφασης περί έγκρισης κοπής ή μη ευκαλύπτου ευρισκόμενου στον Κ.Χ. παραπλεύρως της οδού Αιτωλίας στην Δ.Ε. Γέρακα.
25. Λήψη απόφασης περί υλοτομίας 1 ξερού πεύκου στο πεζοδρόμιο της οδού Αλκινόου 8-10, στην περιοχή του Γαργηττού Ι της Δ.Ε. Γέρακα, του Δήμου Παλλήνης.
26. Λήψη απόφασης περί υλοτομίας 1 ξερού πεύκου στο πεζοδρόμιο της οδού Ιτιάς και αριθμό 11 της περιοχής του Γαργηττού ΙΙ, της Δ.Ε. Γέρακα, του Δήμου Παλλήνης.
27. Λήψη απόφασης περί έγκρισης κλαδέματος πέντε (5) ευκαλύπτων στην περιοχή της ΔΕΣΗ, στην φερόμενη ως οδό Καμβουνίων μεταξύ Αριστείδου και Παρνασσού, της εκτός σχεδίου περιοχής, της Δ.Ε. Γέρακα του Δήμου Παλλήνης
28. Λήψη απόφασης για έγκριση κλαδέματος τριών (3) ευκαλύπτων στην περιοχή της Βίγλας, στην φερόμενη ως οδό Ειρήνης με αριθ. 29, της εκτός σχεδίου περιοχής, της Δ.Ε. Παλλήνης του Δήμου Παλλήνης.
29. Λήψη απόφασης για έγκριση διαγραφών και τακτοποιήσεων σε βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 23736/2017 πρακτικό.
30. Λήψη απόφασης για έγκριση τροποποίησης εγγραφών της 126/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 23736/2017 πρακτικό.
31. Λήψη απόφασης για έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού.
32. Λήψη απόφασης για κατάργηση Οικογενειακών Τάφων στο Δημοτικό Κοιμητήριο Παλλήνης.