Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2015

Προκήρυξη πρόσληψης ενός Ιατρού και ενός Διατροφολόγου για τις Κοινωνικές Δομές του Δήμου Παλλήνης

Ο Δήμος Παλλήνης ανακοινώνει την πρόθεσή του να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου ένός έτους συνολικά δύο (2) ατόμων, (ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ – ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ & ΠΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ) για τις Κοινωνικές Δομές του Δήμου και συγκεκριμένα για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου έργου Urban Health Centers 2.0.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση έντυπο που θα βρούν στην ιστοσελίδα (www.pallini.gr) και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Παλλήνης, Ιθάκης 12 απευθύνοντας την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (τηλ. επικοινωνίας: 2106604632 και 2106604631). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας ανάρτησής της.