Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2019

Συνεδρίαση 9η/2019 Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης

Συνεδριάζει την Τρίτη 2 Απριλίου και ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης, με τα εξής θέματα:

1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης 3ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού έτους 2019.
2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης 3ης Τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019.
3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ», έτους 2019. 
4. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υποχρεωτικής αναμόρφωσης Ο.Π.Δ. έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ». 
5. Λήψη απόφασης περί συμπλήρωσης της υπ΄αριθμ. 053/2109 απόφασης για έγκριση του συνολικού Ο.Π.Δ. έτους 2019 Δήμου Παλλήνης, μετά των Νομικών Προσώπων αυτού. 
6. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ», αρ. μελ. 02/21018. 

7. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του 2ου ΑΠΕ του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 Δ.Ε. ΑΝΘΟΥΣΑΣ», αρ. μελ. 13/2017. 
8. Λήψη απόφασης περί έγκρισης 1 ου Α.Π.Ε. για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ», με αρ. μελ. 04/2018. 
9. Λήψη απόφασης περί έγκρισης μελέτης του έργου με τίτλο: «Ανακατασκευή Στέγης 5ου Δημοτικού Σχολείου Δ.Ε. Παλλήνης» του Δήμου Παλλήνης. 
10. Λήψη απόφασης περί έγκρισης μελέτης του έργου με τίτλο «Τοπικές Παρεμβάσεις στο Δίκτυο Ομβρίων έτους 2019». 
11. Λήψη απόφασης περί έγκρισης χορήγησης προθεσμίας παράτασης της Υπηρεσίας: «Υπηρεσία υποστήριξης και επικαιροποίησης Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών GIS Δήμου Παλλήνης». 
12. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε) του έργου με τίτλο: «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ» και έγκριση 1ΟΥ Α.Π.Ε. του παραπάνω έργου με αρ. μελ 8/2016. 
13. Λήψη απόφασης περί υποβολής πρότασης χρηματοδότησης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας» στο πρόγραμμα: «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI» του υπουργείου Εσωτερικών. 
14. Λήψη απόφασης περί υποβολής πρότασης χρηματοδότησης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια υλικών για αντικατάσταση του φυσικού χλοοταπητα με νέο υβριδικό και του συνθετικού με νέο συνθετικό στα γήπεδα 11Χ11 και 9Χ9 του αθλητικού κέντρου Παλλήνης» στο πρόγραμμα: «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI» του υπουργείου Εσωτερικών. 
15. Λήψη απόφασης περί υποβολής πρότασης χρηματοδότησης για την προμήθεια με τίτλο: «Μελέτη γενικού σχεδίου ύδρευσης (MASTERPLAN) Δήμου Παλλήνης» στο πρόγραμμα: «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI» του υπουργείου Εσωτερικών. 
16. Λήψη απόφασης περί υποβολής πρότασης χρηματοδότησης για την προμήθεια με τίτλο: «Υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού Δήμου Παλλήνης» στο πρόγραμμα: «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI» του υπουργείου Εσωτερικών. 
17. Λήψη απόφασης για έγκριση πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων αναγκών, για το έτος 2019. 
18. Λήψη απόφασης περί ορισμού υπηρεσιακών τεχνικών μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΟΥΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ». 
19. Λήψη απόφασης περί ορισμού μελών του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Δήμου Παλλήνης. 
20. Λήψη απόφασης περί έγκρισης 1ου & 2ου Πρακτικού Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου στο όνομα «ΙΝΚΑΤ Α.Ε.» και «ΣΑΪΤΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» αντίστοιχα. 
21. Λήψη απόφασης περί έγκρισης μετεγκατάστασης του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Παλλήνης. 
22. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας υπόγειας εσωτερικής κολυμβητικής δεξαμενής, επί των οδών Αγίου Αθανασίου αρ. 60 & Άγγελου Σικελιανού, της Δ.Ε. Παλλήνης, του Δήμου Παλλήνης, ιδιοκτησίας ATLANTIS FITNESS POOL SPA IKE.». 
23. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της διαδικασίας για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ» & καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης. 
24. Λήψη απόφασης περί έγκρισης περί διαγραφής ή μη οφειλής παραβάσεων Κ.Ο.Κ 
25. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένου χρηματικού καταλόγου και επαναβεβαίωση του σε νέο όνομα. 
26. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαγραφής του βεβαιωτικού καταλόγου με αριθμό 8/4-2-19 ποσού 130,00 € πλέον των προσαυξήσεων και για την επαναβεβαίωση του καταλόγου επί του ορθού. 
27. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πίστωσης και διάθεσης ποσού για τη συνδιοργάνωση της εκδήλωσης του "Κλήδονα¨ από τον Δήμο Παλλήνης και τον "Σύλλογο Κρητών Παλλήνης, Κάντζας, Γλυκών Νερών- Το Κρι-Κρι", που θα λάβει χώρα στις 22 Ιουνίου 2019. 
28. Λήψη απόφασης για έγκριση διαγραφών και τακτοποιήσεων σε βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης λόγω λανθασμένων καταμετρήσεων. 
29. Λήψη απόφασης για έγκριση διαγραφών και τακτοποιήσεων σε βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης λόγω αφανών διαρροών. 
30. Λήψη απόφασης για έγκριση διαγραφών και τακτοποιήσεων σε βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης λόγω σφαλμάτων της υπηρεσίας. 
31. Λήψη απόφασης περί έγκρισης επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος από το δικαιούχο προνοιακού επιδόματος Κ.- Θ. Γ. του Κ. 
32. Λήψη απόφασης περί έγκρισης επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος από το δικαιούχο προνοιακού επιδόματος Κ. Ι. του Ν. 
33. Λήψη απόφασης περί επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος από το δικαιούχο προνοιακού επιδόματος Κ. Μ. του Α. 
34. Λήψη απόφασης περί έγκρισης επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος από το δικαιούχο προνοιακού επιδόματος Σ. Γ. του Κ. 
35. Λήψη απόφασης περί έγκρισης επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος από το δικαιούχο προνοιακού επιδόματος Σ. Β. – Δ. του Π. 
36. Λήψη απόφασης περί έγκρισης επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος από το δικαιούχο προνοιακού επιδόματος Π.Α. του Θ. 
37. Λήψη απόφασης περί έγκρισης επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος από το δικαιούχο προνοιακού επιδόματος Τ. Α. του Φ. 
38. Λήψη απόφασης περί έγκρισης επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος από το δικαιούχο προνοιακού επιδόματος Δ. Μ. του Σ. 
39. Λήψη απόφασης περί έγκρισης επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος από το δικαιούχο προνοιακού επιδόματος Α. - Φ. Φ. του Α. – Κ 
40. Λήψη απόφασης περί έγκρισης επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος από την Μ. Σ. του Ε. για το δικαιούχο προνοιακού επιδόματος Κ. Χ. – Π. του Π. 
41. Λήψη απόφασης περί έγκρισης επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος από το δικαιούχο προνοιακού επιδόματος Μ. Δ. του Γ.