Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017

Συνεδρίαση 26η/2017 Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης

Συνεδριάζει την Πέμπτη 23/11/2017 και ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης, με τα εξής θέματα:

1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Παλλήνης.
2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 15ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Παλλήνης έτους 2017.
3. Λήψη απόφασης περί καθορισμού Τελών Κοιμητηρίου έτους 2018, Δήμου Παλλήνης.
4. Λήψη απόφασης περί καθορισμού Τελών Διαφήμισης έτους 2018, Δήμου Παλλήνης.
5. Λήψη απόφασης περί καθορισμού Τελών Κατάληψης Κοινόχρηστων Χώρων έτους 2018, Δήμου Παλλήνης.
6. Λήψη απόφασης περί καθορισμού συντελεστή Δημοτικού Φόρου και Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) έτους 2018, Δήμου Παλλήνης.
7. Λήψη απόφασης περί καθορισμού Τελών Καθαριότητας–Δημοτικού Φωτισμού έτους 2018, Δήμου Παλλήνης.
8. Λήψη απόφασης περί καθορισμού Τελών Ύδρευσης έτους 2018, Δήμου Παλλήνης.
9. Λήψη απόφασης περί καθορισμού Τέλους Δικαιώματος Ύδρευσης έτους 2018, Δήμου Παλλήνης.
10. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ.

11. Λήψη απόφασης περί έγκρισης σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Παλλήνης για την κατασκευή του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ».
12. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. για το έργο: «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016», αρ. μελ. 29/2016.
13. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του 4ου Α.Π.Ε. για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΙΣ Π.Ε. ΓΑΡΓΗΤΤΟΣ Ι & ΙΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ».
14. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της τροποποίησης κυκλοφοριακής μελέτης Δ.Ε. Γέρακα, Δήμου Παλλήνης.
15. Λήψη απόφασης περί ορισμού υπηρεσιακών τεχνικών μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επούλωση Λακκουβών Δήμου Παλλήνης Έτους 2014» αρ.μελ.12/2014.
16. Λήψη απόφασης περί ορισμού υπηρεσιακών τεχνικών μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επούλωση Λακκουβών Δήμου Παλλήνης Έτους 2015» αρ.μελ.04/2015.
17. Λήψη απόφασης από το Δ.Σ. του Δήμου Παλλήνης για εγκατάσταση Φωτοβολταΐκού Σταθμού στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Δ.Ε. Γέρακα.
18. Λήψη απόφασης από το Δ.Σ. του Δήμου Παλλήνης για εγκατάσταση Φωτοβολταΐκού Σταθμού στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Δ.Ε. Γέρακα.
19. Λήψη απόφασης για καθορισμό του ποσού τακτικής επιχορήγησης Δήμου Παλλήνης προς το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Παλλήνης» στον προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2018.
20. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Παλλήνης».
21. Ενημέρωση και λήψη απόφασης για τις θέσεις του Δήμου Παλλήνης σχετικά με το νομοθετικό πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας και συνταγματικής κατοχύρωσης προστασίας της στέγης
22. Ενημέρωση και λήψη απόφασης για τις θέσεις του Δήμου Παλλήνης σχετικά με την εκμίσθωση / αξιοποίηση υπαίθριων επιφανειών στους σταθμούς Δουκ. Πλακεντίας και Εθνικής Άμυνας της γραμμής 3 του ΜΕΤΡΟ.
23. Λήψη απόφασης περί έγκρισης χορήγησης παράτασης της σύμβασης του Δήμου Παλλήνης με την εταιρεία FREE RECYCLE, με αντικείμενο την ανακύκλωση αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
24. Λήψη απόφασης περί έγκρισης επικαιροποιημένου Σχεδίου Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα για το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, με κωδικό Ο.Π.Σ. (MIS) 5002601.
25. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη κοπής 2 ατόμων λέυλαντ στην οδό Ιωαννίνων 5, της Δ.Ε. Γέρακα, του Δήμου Παλλήνης.
26. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη κοπής 4 ατόμων βραχιχύτωνα στην οδό Κριεζή 52, της Δ.Ε. Γέρακα, του Δήμου Παλλήνης.
27. Λήψη απόφασης περί έγκρισης αποτίμησης σε χρήμα και απόδοση στους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Παλλήνης για την παροχή του γάλατος για τα έτη 2015 μέχρι 9/5/2016, σύμφωνα με το άρθρο 96 του Ν. 4483/20217.
28. Λήψη απόφασης περί έγκρισης αποτίμησης σε χρήμα και απόδοση στους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Παλλήνης, των μέσων ατομικής προστασίας για τα έτη 2013 και 2015, σύμφωνα με το άρθρο 96 του Ν. 4483/20217
29. Λήψη απόφασης περί ορισμού νέου αναπληρωματικού μέλους στο Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παλλήνης.