Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2017

Περιφέρεια Αττικής: Αποφάσεις για την επισκευή του Δημαρχείου και έναν Βρεφονηπιακό Σταθμό

Δύο σημαντικές αποφάσεις για την πόλη μας έλαβε το Περιφερειακό Συμβούλιο στην συνεδρίαση του της 5ης Ιανουαρίου 2017. 
Πρόκειται για τη σύναψη δύο προγραμματικών συμβάσεων, η μια για την αποκατάσταση της φωτιάς στο Δημαρχείο ύψους 990.000 € και η δεύτερη για κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Γαργηττό ΙΙ στο Γέρακα ύψους 2.000.000 €. 

1) Έγκριση σύναψης και όρων προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Παλλήνης για την εκτέλεση του έργου µε τίτλο: «Αποκατάσταση Κέντρου Τέχνης και Πολιτισµού ∆ηµοτικής Ενότητας Γέρακα ∆ήµου Παλλήνης», συνολικού προϋπολογισµού 990.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.). 

Περίληψη απόφασης: Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής : A) Ενέκρινε τη σύναψη και τους όρους της προγραµµατικής σύµβασης, µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Παλλήνης, για την εκτέλεση του έργου µε τίτλο: «Αποκατάσταση Κέντρου Τέχνης και Πολιτισµού ∆ηµοτικής Ενότητας Γέρακα ∆ήµου Παλλήνης», συνολικού προϋπολογισµού 990.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.), σύµφωνα µε την εν λόγω απόφαση. Β) Όρισε ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Αττικής, στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω προγραµµατικής σύµβασης, την Περιφερειακή Σύµβουλο κ. Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη) ως Πρόεδρο - τακτικό µέλος, µε αναπληρωτή της τον Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Πάντζα Σπυρίδωνα και τον Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Ευαγγελίου Παρασκευά (Πάρη) ως τακτικό µέλος, µε αναπληρωτή του τον Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Κωστόπουλο Νικόλαο. (αρ. απόφασης 3/2017)

2) Έγκριση σύναψης και όρων προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Παλλήνης για την εκτέλεση του έργου µε τίτλο: «Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθµού στο Ο.Τ. 770 Γαργηττού ΙΙ», συνολικού προϋπολογισµού 2.000.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.). 
Περίληψη απόφασης: Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής : A) Ενέκρινε τη σύναψη και τους όρους της προγραµµατικής σύµβασης, µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Παλλήνης, για την εκτέλεση του έργου µε τίτλο: «Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθµού στο Ο.Τ. 770 Γαργηττού ΙΙ», συνολικού προϋπολογισµού 2.000.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.), σύµφωνα µε την εν λόγω απόφαση. Β) Όρισε ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Αττικής, στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω προγραµµατικής σύµβασης, την Περιφερειακή Σύµβουλο κ. Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη) ως Πρόεδρο - τακτικό µέλος, µε 3 αναπληρωτή της τον Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Αναγνωστόπουλο Αθανάσιο (Νάσο) και τον Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Σµέρο Ιωάννη ως τακτικό µέλος, µε αναπληρωτή του τον Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Καµάρα Παύλο. (αρ. απόφασης 4/2017)