Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2017

Συνεδρίαση 1η/2017 Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης

Συνεδριάζει την Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης, στο Δημοτικό Κατάστημα της ΔΕ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ), με τα εξής θέματα:

1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Παλλήνης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση Κέντρου Τέχνης και Πολιτισμού Δημοτικής Ενότητας Γέρακα Δήμου Παλλήνης».

2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Παλλήνης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στο Ο.Τ. 770 Γαργηττού ΙΙ».

3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 110/2016 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2015 του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Παλλήνης» για το διάστημα 01/01/2015–31/12/2015.

4. Λήψη απόφασης περί παραλαβής της υπ΄αριθμ. 09/2016 μελέτης με τίτλο: «Δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων υδάτων περιοχής Γαργηττού ΙΙ, ΔΕ Παλλήνης Δήμου Παλλήνης».5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ», αρ.μελ.21/2013.

6. Λήψη απόφασης περί έγκρισης τροποποίησης κυκλοφοριακής μελέτης στη ΔΕ Γέρακα με τοποθέτηση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης σε δρόμους πλησίον σχολικών μονάδων και στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου.

7. Λήψη απόφασης περί εξουσιοδότησης Δημάρχου για υπογραφή ιδιωτικών συμφωνητικών σύστασης χρησιδανείου με ΚτΥπ, για αίθουσες ελαφρού τύπου σχολικών μονάδων του Δήμου Παλλήνης.

8. Λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης σύμβασης μίσθωσης ακινήτου που στεγάζει το ΚΕΠ Παλλήνης.

9. Λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης σύμβασης μίσθωσης ακινήτου που στεγάζει τα Δημοτικά Ιατρεία.

10. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαγραφής διπλοεγγραφής οφειλής από τον 2ο βεβαιωτικό κατάλογο.

11. Λήψη απόφασης περί έγκρισης μεταφοράς αγάλματος από την πλατεία Αριστογείτονος ΟΤ 354 στο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Παλλήνης, οδός Κλειτάρχου & Αριστείδου.

12. Ενημέρωση και συζήτηση επί αιτήματος της «ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ».