Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2017

Ενημέρωση για τις μειώσεις Δημοτικών τελών Δήμου Παλλήνης για το 2017

Το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης με αρ. απόφασης 352/2016, ενέκρινε το πλαίσιο περί μείωσης ή απαλλαγής των δημοτικών τελών σε ευπαθείς ομάδες για το 2017.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ
 • Μείωση σε Α.Μ.Ε.Α με ποσοστό αναπηρίας 67% έως 80% και ετήσιο δηλωθέν εισόδημα έως 15.000€.
 • Απαλλαγή σε Α.Μ.Ε.Α με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω και ετήσιο δηλωθέν εισόδημα έως 15.000€.
 • Μείωση σε μονογονεϊκή οικογένεια και ετήσιο δηλωθέν εισόδημα έως 15.000€.
 • Απαλλαγή σε μονογονεϊκή οικογένεια και ετήσιο δηλωθέν εισόδημα έως 10.000€.
 • Μείωση σε τρίτεκνες οικογένειες και δηλωθέν εισόδημα 18.000€
 • Απαλλαγή σε τρίτεκνες οικογένειες και δηλωθέν εισόδημα 12.000€
 • Μείωση σε πολύτεκνες οικογένειες και δηλωθέν εισόδημα 25.000€ .
 • Απαλλαγή σε πολύτεκνες οικογένειες και ετήσιο δηλωθέν εισόδημα έως 15.000€
 • Μείωση σε ανέργους με ετήσιο δηλωθέν εισόδημα έως 10.000€.
 • Απαλλαγή με ετήσιο δηλωθέν εισόδημα έως 7.000€.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 • Αίτηση, Υπεύθυνη Δήλωση (στο γραφείο 3, Έσοδα)
 • Αντίγραφα Ε1, Ε9, εκκαθαριστικού
 • Αντίγραφα λογαριασμών Δ.Ε.Η (2 όψεις) και Ύδρευσης
 • Αντίγραφο Δ.Α.Τ ή Διαβατηρίου
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (3μήνου)
 • Απόφαση από Κ.Ε.Π.Α (μόνο ανάπηροι)
 • Βεβαίωση πολυτεκνίας Α.Σ.Π.Ε (Βεβαίωση σπουδών για τα ενήλικα τέκνα)
 • Διοικητικό ή δικαστικό έγγραφο αποδεικτικό μονογονεϊκότητας ή επιμέλειας τέκνων.
 • Βεβαίωση μακροχρόνιας ανεργίας (Άνεργοι μόνο, Ο.Α.Ε.Δ 12μηνου)
 • Βεβαίωση απορίας από Πρόνοια (Άποροι μόνο)
 • Μισθωτήριο ή Συμβόλαιο ιδιοκτησίας.
Πληροφορίες : 210 6604621