Παρασκευή, 13 Μαΐου 2016

Συνεδρίαση 7η/2016 Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης

Συνεδριάζει την Τρίτη 17/05/2016 και ώρα 19:00, στο Δημοτικό Κατάστημα της ΔΕ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ) το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης, με τα εξής θέματα:

1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Παλλήνης.

2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Παλλήνης έτους 2016.

3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΥΠΡΟΥ».

4. Λήψη απόφασης περί έγκρισης χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΓΑΡΓΗΤΤΟΥ Ι ΠΡΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΕΣ ΣΚΑ & ΣΚ3».

5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 2ης ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Π.Ε2-ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ».

6. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 2ης ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Π.Ε5 ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΑ ΜΠΑΛΑΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ».

7. Λήψη απόφασης περί έγκρισης τροποποίησης του οικοδομικού τετραγώνου 770 στην Π.Ε. «ΓΑΡΓΗΤΤΟΣ ΙΙ» της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα.

8. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου Κατασκευή συνδέσεων και έργων επέκτασης υφιστάμενου δικτύου ακαθάρτων στις ΠΕ Γαργηττού Ι και ΙΙ.

9. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του 3ου ΑΠΕ (τακτοποιητικός) του έργου: Αποχέτευση Ακαθάρτων Υδάτων Γειτονιών Γαργηττού Ι και Γαργηττού ΙΙ.

10. Λήψη απόφασης περί έγκρισης αλλαγής χρηματοδότησης ποσού 14.725,90 € για το έργο: Αποχέτευση Ακαθάρτων Υδάτων Γειτονιών Γαργηττού Ι και Γαργηττού ΙΙ.

11. Λήψη απόφασης περί έγκρισης και τρόπου διενέργειας ανάθεσης της μελέτης με τίτλο:

«ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟΝ Κ.Χ ΟΤ 132 ΟΣΔΥ».

12. Λήψη απόφασης περί επαναπροσδιορισμού χωροταξικών ορίων των Νηπιαγωγείων του Δήμου Παλλήνης.

13. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 2ης κατανομής για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολικών επιτροπών Α & Β΄ βαθμίδας εκπαίδευσης έτους 2016 Δήμου Παλλήνης.

14. Λήψη απόφασης για έγκριση πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων αναγκών διάρκειας δύο (2) μηνών.

15. Λήψη απόφασης για έγκριση αύξησης ωραρίου εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ μειωμένου ωραρίου ΟΤΑ και ΝΠΔΔ, άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 4368/2016.

16. Λήψη απόφασης για επικαιροποίηση της υπ΄άριθμ. 367/2015 απόφασης δημοτικού συμβουλίου περί μεταφοράς υπαλλήλου γραφείου (ΔΕ) της διαδημοτικής επιχείρησης «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» - ΑΤΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Α.Ε.

17. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διενέργειας της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ» & καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης που αφορά τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. “Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας” του Δήμου Παλλήνης.

18. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διενέργειας προμηθειών – υπηρεσιών & καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης.

19. Λήψη απόφασης περί ορισμού υπηρεσιακών μελών για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων , ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ αρ. μελ. 06/2014 κ.λ.π.

20. Λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών για ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνική Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού για το έτος 2016.

21. Λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής αναλωσίμων και λοιπών προμηθειών ( ΕΚΠΟΤΑ) για ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνική Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού για το έτος 2016.

22. Λήψη απόφασης περί ορισμού ορκωτών ελεγκτών – λογιστών και αναπληρωτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2015 για την Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.

23. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένου χρηματικού καταλόγου κατά αίτηση της Καλλιόπης Μάϊνα.

24. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαγραφών και τακτοποιήσεων σε βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης.

25. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ορθής επανάληψης εγγραφών της 363/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

26. Λήψη απόφασης περί έγκρισης χορήγησης άδειας προς ΔΕΔΔΗΕ για κλαδεύσεις-κοπές δέντρων.

27. Λήψη απόφασης περί έγκρισης υλοτομίας 1 ξερού κυπαρισσιού στο κοινόχρηστο χώρο της παιδικής χαράς Νέας Παλλήνης στην φερόμενη οδό Αχαΐας, της Δ.Ε. Παλλήνης, του Δήμου Παλλήνης.

28. Λήψη απόφασης περί έγκρισης υλοτομίας ενός (1) πεύκου στην οδό Υψηλάντου 9, της Δ.Ε. Παλλήνης, του Δήμου Παλλήνης»