Κυριακή, 17 Απριλίου 2016

Συνεδρίαση 6η/2016 Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης

Συνεδριάζει την Τρίτη 19/04/2016 και ώρα 19:00, στο Δημοτικό Κατάστημα της ΔΕ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ), το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης, με τα εξής θέματα:

1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΝΕΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΟ Ο. Τ. 136Α», με αρ.μελ. 14/2010.

2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποχέτευση Ομβρίων Δήμου Παλλήνης» αρ, μελ. 04/2009.

3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Ι.Ν. ΑΓΙΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ», αρ.μελ.03/2012.

4. Λήψη απόφασης περί έγκρισης 3ου Α.Π.Ε του έργου: «Κατασκευή συνδέσεων και έργων επέκτασης υφιστάμενου δικτύου ακάθαρτων υδάτων Δ.Ε. Γέρακα», αρ.μελ. 20/2011.

5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης υπαγωγής της περιοχής Π.Ε.3 Δήμου Παλλήνης στη θέση "Άγιος Αθανάσιος" – "Λόφος" στις προϋφιστάμενες διατάξεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στις
διατάξεις εδ.β παρ. 3 άρθρου 33 Ν. 4269-2014.

6. Λήψη απόφασης περί συμπλήρωσης της χωροθέτησης της πλατείας Μακεδονίας ΔΕ Γέρακα αναφορικά με την κατάληψη κοινοχρήστων χώρων.

7. Λήψη απόφασης περί επαναπροσδιορισμού χωροταξικών ορίων των Δημοτικών Σχολείων της Α’/θμιας Εκπαίδευσης της Δ.Ε. Γέρακα του Δήμου Παλλήνης.

8. Λήψη απόφασης περί έγκρισης μετονομασίας του 5ου Νηπιαγωγείου στην περιοχή Βακαλόπουλο στη Δ.Ε. Παλλήνης.

9. Λήψη απόφασης περί έγκρισης μετακίνησης του 10ου Νηπιαγωγείου Γέρακα.

10. Λήψη απόφασης περί έγκρισης μετεγκατάστασης Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Παλλήνης και μετεγκατάσταση των κοινωνικών Δομών και του κέντρου Δια Βίου Μάθησης.

11. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ίδρυσης Κέντρου Κοινότητας Δήμου Παλλήνης.

12. Λήψη απόφασης περί έγκρισης χορήγησης άδειας τεχνικών και ψυχαγωγικών παιγνίων στο κατάστημα Υγ/κου Ενδ/ντος του κ.ADNAND GJOKA.

13. Λήψη απόφασης περί έγκρισης Προϋπολογισμού 2016 του Φιλανθρωπικού μη Κερδοσκοπικού Σωματείου «ΤΟ ΠΕΤΑΓΜΑ».

14. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη υλοποίησης της εκδήλωσης-συζήτησης με τον συγγραφέα Μίμη Ανδρουλάκη με αφορμή το βιβλίο «Το ταξίδι του Μέλιτος», έγκριση διενέργειας προμηθειών- υπηρεσιών και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης καθώς και έγκριση δαπανών και διάθεση της πίστωσης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

15. Λήψη απόφασης περί συγκρότησης και λειτουργίας Δημοτικής Επιτροπής Μέριμνας Αδέσποτων Ζώων.

16. Λήψη απόφασης περί κήρυξης έκπτωτης της αναδόχου ανώνυμης εταιρείας INTERPOST SAA ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤ/ΡΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΔΕΜΑΤΩΝ ΑΕΕ, για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο:
«ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΔΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ».

17. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διενέργειας προμηθειών–υπηρεσιών καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης.

18. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2016.

19. Λήψη απόφασης περί έγκρισης απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2013 του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου
Παλλήνης» για το διάστημα 01/01/2013–31/12/2013.».

20. Λήψη απόφασης περί έγκρισης απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2014 του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου
Παλλήνης» για το διάστημα 01/01/2014 – 31/12/2014».

21. Λήψη απόφασης περί έγκρισης επιστροφής αχρεωστήτως στους ΚΟΛΛΗΜΈΝΟΥ ΣΟΦΙΑ κλπ.

22. Λήψη απόφασης περί έγκρισης κλαδέματος ενός ευκαλύπτου στην περιοχή της ΔΕΣΗ.