Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2015

Συνεδρίαση 27-28-29/2015 Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης

Τρεις θα είναι οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης (αν δεν αλλάξει πάλι κάτι μέχρι τότε), που θα γίνουν την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου ξεκινώντας από τις 18:30. 

Ο λόγος των τριών συνεδριάσεων είναι ότι τα θέματα των Β' & Γ' πρέπει να συζητηθούν σε ειδική συνεδρίαση ως μοναδικά θέματα.

Οι ώρες είναι ενδεικτικές αφού πάντα λόγω καθυστερημένων προσελεύσεων οι συνεδριάσεις ξεκινούν με καθυστέρηση μισής και πλέον ώρας,

Τα θέματα των συνεδριάσεων είναι τα εξής:

Α' Συνεδρίαση 27η/2015 (ώρα 18:30) 
1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Παλλήνης έτους 2015.
2. Λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Παλλήνης έτους 2015.
3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2016 για το Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ».
4. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2016 για το Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ».
5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του 2ου ΑΠΕ του έργου : «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα πέντε (5) δημοτικά κτίρια.
6. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του 2ου ΑΠΕ του έργου : «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΕ ΠΑΛΛΗΝΗΣ».
7. Λήψη απόφασης για έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου : «Επούλωση λακκουβών ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ», αρ. μελ. 03/15.
8. Λήψη απόφασης περί έγκρισης χορήγησης παράτασης περαίωσης του έργου: «ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΟΥΒΩΝ».
9. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του τρόπου διενέργειας της μελέτης με τίτλο: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ «ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕ1 ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ».
10. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του τρόπου διενέργειας της μελέτης με τίτλο: ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ «ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕ1 ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ».
11. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του τρόπου διενέργειας της μελέτης με τίτλο: ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΟΜΒΡΙΩΝ «ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕ1 ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ».
12. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του τρόπου διενέργειας της μελέτης με τίτλο: ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ «ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕ1 ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ».
13. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διενέργειας προμηθειών–υπηρεσιών & καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης.
14. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της καταβολής δ΄ κατανομής πιστώσεων για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών στις σχολικές επιτροπές Α΄ βάθμιας και Β΄ βάθμιας εκπαίδευσης.
15. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαγραφών και τακτοποιήσεων σε βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης.
16. Λήψη απόφασης για συγκρότηση Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών που ενσωματώνονται σε εργασίες, μεταφορές, υπηρεσίες κλπ. του άρθρου 67 Π.Δ 28/80 των Διευθύνσεων α) Διοικητικών και β) Οικονομικών Υπηρεσιών, για το έτος 2016.
17. Λήψη απόφασης για συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής αναλωσίμων και λοιπών προμηθειών (ΕΚΠΟΤΑ) των Διευθύνσεων α) Διοικητικών και β) Οικονομικών Υπηρεσιών, για το έτος 2016.
18. Λήψη απόφασης για έγκριση συμμετοχής του Δήμου Παλλήνης για τη βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων (ΣΒΑΠ).
19. Λήψη απόφασης για έγκριση μεταφοράς υπαλλήλου γραφείου (ΔΕ) της διαδημοτικής επιχείρησης «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» - ΑΤΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Α.Ε.
20. Λήψη απόφασης για επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
21. Λήψη απόφασης για έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016. 

Β' Συνεδρίαση 28η/2015 (ώρα 20:00) 
1. Λήψη απόφασης για έγκριση της απογραφής περιουσίας του Καλλικρατικού Δήμου Παλλήνης και Ισολογισμού έναρξης (απογραφής) της 1ης Ιανουαρίου 2011.

Γ' Συνεδρίαση 29η/2015 (ώρα 21:00)
1. Λήψη απόφασης για έγκριση Ισολογισμού, και Λογαριασμών Διαχείρισης (απολογισμού) 31ης Δεκεμβρίου 2011 του ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ