Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2015

Συνεδρίαση 25η / 2015 Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης

Συνεδριάζει την  Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης με τα εξής θέματα:

1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης Προγράμματος Δράσης 2016 της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.

2. Λήψη απόφασης περί καθορισμού του ύψους αποζημίωσης που θα καταβάλλουν οι αποδέκτες για την κάλυψη μέρους του κόστους των προσφερόμενων υπηρεσιών έτους 2016 της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π. .


3. Λήψη απόφασης για έγκριση του Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2016 της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π. μετά του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2016.

4. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της εισηγητικής έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο, με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το δημοτικό προϋπολογισμό, με βάση το άρθρο 259 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012.

5. Λήψη απόφασης για έγκριση υλοποίησης εκδήλωσης για τη βράβευση των επιτυχόντων μαθητών στις Πανελλαδικές εξετάσεις κατά το σχολικό έτος 2014-15, έγκριση διενέργειας προμηθειών και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης, καθώς και έγκριση δαπάνης προμήθειας αναμνηστικών».

6. Λήψη απόφασης περί έγκρισης επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στον Θεοχάρη Κων/νο.

7. Λήψη απόφασης περί έγκρισης επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στον Φουντουλάκη Θεμιστοκλή.

8. Λήψη απόφασης περί έγκρισης επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στον Βαρδάκη Νικολάου

9. Λήψη απόφασης περί έγκρισης επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στην Μπακογιώργη Ιωάννα.

10. Λήψη απόφασης περί έγκρισης επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στην Τσολάκη Στυλιανή.

11.Λήψη απόφασης για αντικατάσταση μέλους της προγραμματικής σύμβασης με το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) για το έργο «Επιχειρησιακό σχέδιο εναλλακτική τοπικής διαχείρισης και αξιοποίησης των παραγόμενων οργανικών αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου Παλλήνης».

12. Λήψη απόφασης για επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων, οι οποίες προέκυψαν από διαφορές στο Τ.Α.Π.

13. Λήψη απόφασης περί καταβολής Εξόδων Παράστασης σε μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Δήμου Παλλήνης.