Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015

Συνεδρίαση 24η/2015 Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης

Συνεδριάζει την Τρίτη 24 Νοεμβρίου και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης με 28 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

1. Λήψη απόφασης για αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παλλήνης έτους 2015.
2. Λήψη απόφασης περί καθορισμού Τελών Καθαριότητας– Δημοτικού Φωτισμού έτους 2016 Δήμου Παλλήνης.
3. Λήψη απόφασης περί καθορισμού συντελεστή Δημοτικού Φόρου και Τέλους Ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ), έτους 2016 Δήμου Παλλήνης.
4. Λήψη απόφασης περί καθορισμού Τελών Ύδρευσης έτους 2016, Δήμου Παλλήνης.
5. Λήψη απόφασης περί καθορισμού Τέλους Δικαιώματος Ύδρευσης έτους 2016, Δήμου Παλλήνης.
6. Λήψη απόφασης περί καθορισμού Τελών Νεκροταφείου έτους 2016, Δήμου Παλλήνης.
7. Λήψη απόφασης περί καθορισμού Τελών Διαφήμισης έτους 2016, Δήμου Παλλήνης.
8. Λήψη απόφασης περί καθορισμού τελών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων, έτους 2016 Δήμου Παλλήνης.


9. Λήψη απόφασης για καθορισμό του ύψους της ετήσιας επιχορήγησης του Δήμου Παλλήνης προς το ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ.
10. Λήψη απόφασης για έγκριση της 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2015 του ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ.
11. Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ», αρ.μελ. 153/2010.
12. Λήψη απόφασης για έγκριση ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΤΗΣ ΔΕ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ.
13. Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ’ άριθμ. 20/2015 μελέτης με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΑ».
14. Λήψη απόφασης για έγκριση μετεγκατάστασης νομίμως υφισταμένου συνεργείου.
15. Λήψη απόφασης για έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου «Παράταση εξοικονόμησης ενέργειας στα πέντε (5) δημοτικά κτίρια Παλλήνης».
16. Λήψη απόφασης για τοποθέτηση πινακίδων για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.
17. Λήψη απόφασης περί χορήγησης σε δημοτικό σύμβουλο άδειας απουσίας από συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου λόγω κωλύματος.
18. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμηθειών –υπηρεσιών & καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης.
19. Λήψη απόφασης για έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης.
20. Λήψη απόφασης για αποδοχή της παραχώρησης χρήσης από την Περιφέρεια Αττικής οχήματος – (ανοικτό φορτηγό –αλατιέρα) στο Δήμο Παλλήνης.
21. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπανών για την υλοποίηση ημερίδας πρώτο φεστιβάλ εργασίας του δήμου Παλλήνης «Κοίταξε ψηλά».
22. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών Ηλεκτρομηχανολογικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για το έτος 2016.
23. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών τεχνικού αντικειμένου για το έτος 2016.
24. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών-Υπηρεσιών που ενσωματώνονται σε Η/Μ έργα, εργασίες, μεταφορές, υπηρεσίες κλπ. και Υπηρεσίες, του άρθρου 67 ΠΔ 28/80 για το έτος 2016.
25. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής Παραλαβής προμηθειών-Υπηρεσιών που ενσωματώνονται σε έργα, εργασίες , μεταφορές, υπηρεσίες κλπ. και Υπηρεσίες, του άρθρου 67 ΠΔ 28/80 για το έτος 2016.
26. Λήψη απόφασης για έγκριση κοπής μιας ξερής λεύκας στο κοινόχρηστο χώρο των Ο.Ε.Κ. 1, της Δ.Ε. Παλλήνης.
27. Λήψη απόφασης για έγκριση κοπής ενός ξερού κυπαρισσοκύπαρη λέυλαντ στο πεζοδρόμιο της οδού Αριστογείτονος με αρ. 4, της Δ.Ε. Γέρακα.
28. Λήψη απόφασης για έγκριση κοπής ενός ξερού κυπαρισσοκύπαρη λέυλαντ στο πεζοδρόμιο της οδού Λογγίνου, της Δ.Ε. Γέρακα.