Τετάρτη 1 Απριλίου 2015

Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου για το θέμα της REDS, από το Δήμαρχο Παλλήνης

Πρόκειται για μία ακόμη ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις στο θέμα της διένεξης του Δήμου μας με την εταιρεία REDS ΑΕ, μετά και τη νέα συνάντηση που είχε η διαπαραταξιακή επιτροπή (Ζούτσος, Μερτύρης, Μπάκας - οι Βολιώτης, Γαβράς δεν μετέχουν).  

Σας παραθέτω παρακάτω το κείμενο της ενημέρωσης που μοίρασε ο Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο περιέχει και ένα μίνι ιστορικό προηγουμένων. 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για τα αποτελέσματα της συνάντησης της διαπαραταξιακής Επιτροπής
με τη REDS A.E. την 26/3/2015Σε συνέχεια της υπ΄ αριθμ. 23/17-2-2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, την 25-2-2015 πραγματοποιήθηκε συνάντηση της διαπαραταξιακής Επιτροπής με τους εκπροσώπους της REDS A.E.

Κατά τη συνάντηση αυτή, θέσαμε υπ΄ όψη της εταιρείας τη συγκεκριμένη πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου για απόδοση γης στις Π.Ε. Βακαλόπουλου και Άνω Μπαλάνας και κατάλογο των οικοπέδων με την αντίστοιχη έκταση.

Η πρόταση αυτή απορρίφθηκε από την Εταιρεία καθ΄ όσον θεώρησε ότι δεν είναι αξιοποιήσιμη από την πλευρά της η γη που προτάθηκε.

Στη συνέχεια η Εταιρεία μας ανέφερε ότι μετά τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Παλλήνης με τις υπ΄ αριθμ. 249/08 και 152/2009 αποφάσεις του, εγκρίθηκε με Προεδρικό Διάταγμα που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 288/2011 <<τεύχος αναγκαστικών απαλλοτριώσεων και πολεοδομικών θεμάτων>>, ο χαρακτηρισμός, η οριοθέτηση και η από Νοεμβρίου 2006 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του Κτήματος ΚΑΜΠΑ ως Π.Ο.Α.Π.Δ.

Στη συνέχεια μας γνωστοποίησε ότι έχει ξεκινήσει τη διαδικασία έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης της εν λόγω ιδιοκτησίας της.

Στο πλαίσιο αυτό αντιπρότεινε να εξευρεθεί λύση του θέματος στην υπό πολεοδόμηση έκταση της Π.Ο.Α.Π.Δ. (μεγάλο κτήμα ΚΑΜΠΑ) διότι κάτι τέτοιο και εντάσσεται στη λογική των αρχικών έγγραφων συμφωνιών και είναι αξιοποιήσιμη από την εταιρεία στις παρούσες συνθήκες.

Σε ερωτήσεις όλων των μελών της διαπαραταξιακής Επιτροπής πώς θα μπορούσε να εννοηθεί κάποια λύση στο πλαίσιο πολεοδόμησης της ήδη εγκεκριμένης Π.Ο.Α.Π.Δ. που προβλέπει συγκεκριμένους όρους αξιοποίησης και χρήσεις γης, εκφράσθηκαν εκ μέρους της εταιρείας γενικές σκέψεις όπως π.χ. απόδοση γης, εκμετάλλευση γης ή ακόμη και μέσα από την πιθανή διευκόλυνση της διαδικασίας πολεοδόμησης.

Διευκρινίσθηκε ωστόσο από την Εταιρεία ότι σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή ορισμένες προτάσεις καθ΄ όσον τέτοιες θα πρέπει να εξευρεθούν μετά από συζήτηση μεταξύ των δύο πλευρών η οποία δεν μπορούσε να γίνει λόγω της εκφρασμένης εκ μέρους μας έλλειψης εξουσιοδότησης του Δημοτικού Συμβουλίου προς τη Διαπαραταξιακή Επιτροπή.

Ωσαύτως, η εταιρεία επαναβεβαίωσε την πρόθεσή της να δοθεί ο αναγκαίος χρόνος για εξεύρεση του οφειλόμενου ποσού ώστε ο Δήμος να μην περιέλθει σε οικονομική αδυναμία και ταμειακή δυσχέρεια εφ΄ όσον ο ίδιος επιλέξει τη λύση της χρηματικής εξόφλησης του χρέους.

Η διαπαραταξιακή Επιτροπή, αφού άκουσε τις εν λόγω αντιπροτάσεις και εκ του λόγου ότι δεν είχε εξουσιοδότηση για σχετική συζήτηση, επιφυλάχθηκε να ενημερώσει το Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο θα πρέπει να αποφασίσει σχετικά με το αν θα δεχθεί συζήτηση επί του θέματος, καλώντας ταυτόχρονα την εταιρεία να συγκεκριμενοποιήσει τις θέσεις της με σαφώς προσδιορισμένες προτάσεις, οι οποίες στη συνέχεια θα μπορούν να τύχουν επεξεργασίας και αξιολόγησης.

Στη συνέχεια και αφού έγινε ενημέρωση του, το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ΄ αριθμ. 37/2015 απόφασή του αποφάσισε ότι:

1. Εμμένει στις υπ΄αριθμ. 04/2015 και 23/2015 αποφάσεις του.
2. Εγκρίνει τις ενέργειες της διαπαραταξιακής επιτροπής μέχρι σήμερα.
3. Εγκρίνει τη συνέχιση της διαπραγμάτευσης.
4. Καλεί την εταιρεία REDS A.E.να συγκεκριμενοποιήσει τις πιθανές μορφές υλοποίησης της πρότασής της, για εξεύρεση λύσης στο πλαίσιο αξιοποίησης της ήδη εγκεκριμένης ΠΟΑΠΔ στο κτήμα Καμπά, η οποία σήμερα βρίσκεται στο στάδιο της πολεοδόμησης.

5. Εξουσιοδοτεί την διαπαραταξιακή Επιτροπή του Δημοτικού Συμβουλίου, να συνεχίσει τη διαπραγμάτευση στο άνω πλαίσιο, συνεισφέροντας και τις δικές της απόψεις, ώστε να διαμορφωθεί τελική πρόταση προς αξιολόγηση.

6. Επιφυλάσσεται να συζητήσει εκ νέου τις προτάσεις της διαπαραταξιακής Επιτροπής όπως θα διαμορφωθούν σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Στη φάση λήψης της άνω απόφασης, πλην του κ. Γαβρά ο οποίος είχε διαφωνήσει εξ αρχής με τη διαπραγμάτευση, διαφώνησε και η Δημοτική Παράταξη του κ. Απ. Βολιώτη ο οποίος δήλωσε ότι δεν θα συμμετέχει εφ΄ εξής στις συναντήσεις των διαπραγματεύσεων.

Στο πλαίσιο εκτέλεσης της άνω απόφασης, πραγματοποιήθηκε συνάντηση της διαπαραταξιακής Επιτροπής με εκπροσώπους της Εταιρείας REDS A.E στις 26-3-2015.

Κατά τη συνάντηση αυτή, ανταλλάχθηκαν απόψεις και από τη συζήτηση προέκυψε ότι δεν είναι δυνατή η αυτούσια απόδοση γης από την έκταση που περιέρχεται ως Κοινόχρηστος χώρος στο Δήμο από την ΠΟΑΠΔ καθώς και ότι δεν είναι δυνατή η παραχώρηση χρήσης εμπορικής εκμετάλλευσης του Κοινοχρήστου αυτού χώρου αποτιμητής σε χρήμα ώστε να εξοφληθεί η υφιστάμενη βάσει των σημερινών δεδομένων οφειλή του Δήμου από την πολεοδομική Ενότητα ΠΕ-6-Κάντζα.

Παρ΄ ότι ζητήθηκε, η εταιρεία δεν συγκεκριμενοποίησε την αρχικώς εκφρασθείσα σκέψη της περί τυχόν διευκόλυνσης της διαδικασίας πολεοδόμησης και αποτίμησης ταύτης έναντι του χρέους του Δήμου προς αυτήν και πρότεινε να αφεθεί στην διακριτική ευχέρεια του Δήμου μία τέτοια ενδεχόμενη πρόταση.

Ωσαύτως συμφωνήθηκε και επιβεβαιώθηκε η βούληση των μερών να παραμείνει ανοιχτός ο διάλογος για διερεύνηση και στο μέλλον κάθε πιθανής λύσης του προβλήματος καθώς και η ισχύς της συμφωνίας για να δοθεί ο αναγκαίος χρόνος εξεύρεσης του οφειλόμενου ποσού από τον Δήμο.

Τα μέλη της διαπαραταξιακής Επιτροπής που συμμετείχαν σε αυτή τη φάση των συζητήσεων ομόφωνα απορρίπτουν το ενδεχόμενο να προβεί ο Δήμος σε διαδικασία σύνταξης και υποβολής τέτοιας πρότασης η οποία εκφεύγει κραυγαλέα από τις αρμοδιότητες ενός Δήμου και απαξιώνει το κύρος ενός οργανισμού Τοππικής Αυτοδιοίκησης.

Μετά τις ανωτέρω εξελίξεις και υπ΄ αυτά τα δεδομένα, προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο η αυτοτελής αντιμετώπιση του θέματος της οφειλής του Δήμου προς την Εταιρεία REDS A.E. από την πολεοδομική μελέτη της ΠΕ-6-Κάντζα σε σχέση με την πολεοδόμηση της ΠΟΑΠΔ στην περιοχή της Κάντζας.