Τετάρτη, 28 Μαΐου 2014

2 θέσεις για το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Παλλήνης μέσω ΔΡΑΣ.Ε.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

Η Μη Κυβερνητική Εθελοντική Οργάνωση «Δράσεις Εθελοντών» (ΔΡΑΣ.Ε), σε σύμπραξη με τους Δήμους Αγίας Παρασκευής και Παλλήνης, ανακοινώνει τη διαδικασία πρόσληψης, δύο (2) ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης :"ΔΡΑΣ.Ε Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στους Δήμους Αγ. Παρασκευής και Παλλήνης", ως εξής:

2 άτομα με ειδικότητα φαρμακοποιού ή 1 άτομο με ειδικότητα φαρμακοποιού και 1 άτομο με ειδικότητα βοηθού φαρμακοποιού

Τα άτομα αυτά θα απασχοληθούν από τη Μη Κυβερνητική Εθελοντική Οργάνωση ΔΡΑΣ.Ε. (ΜΚΟ ΔΡΑΣΕ) στο Δίκτυο Κοινωνικών Δομών άμεσης αντιμετώπισης του φαινόμενου της Φτώχειας των Δήμων Αγίας Παρασκευής και Παλλήνης και, συγκεκριμένα, στην Δομή Κοινωνικό Φαρμακείο (ΚΦ) Δήμου Παλλήνης, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, με τα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.


Πίνακας 1: Απεικόνιση θέσης και ειδικότητας
ΘΕΣΗ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΘΕΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ & ΔΟΜΕΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Φαρμακοποιός / Βοηθός Φαρμακοποιού
2
2
(Κοινωνικό Φαρμακείο - ΚΦ: 2 θέσεις)

Πίνακας 2: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Κωδικός θέσης
Ειδικότητα
Δομές Απασχόλησης
Επίπεδο Εκπαίδευσης
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός
ατόμων
109
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ  /
ΒΟΗΘΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ

Έως τη λήξη του Προγράμματος*
2
109β
Φαρμακοποιός Δήμου Παλλήνης
ΚΦ Δήμου Παλλήνης
(ΠΕ)
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
Έως τη λήξη του Προγράμματος*
2
109β
Βοηθός Φαρμακοποιού Δήμου Παλλήνης
ΚΦ Δήμου Παλλήνης
ΒΟΗΘΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
*(εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος Οκτώβριος 2015)
Πίνακας 3: Ελάχιστα Απαιτούμενα Προσόντα (κωδικός θέσης 109)
Κωδικός θέσης
Τίτλοι Σπουδών
και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
109
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
 • Πτυχίο  ΑΕΙ Φαρμακοποιού  της ημεδαπής  ή ισότιμος αναγνωρισμένος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος  Φαρμακοποιού
 • Επιθυμητή προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία σε συναφές αντικείμενο
 • Επικοινωνιακά προσόντα
ΒΟΗΘΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
 • Πτυχίο ή δίπλωμα Βοηθού Φαρμακοποιού.
 • Επιθυμητή προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία σε συναφές αντικείμενο
 • Επικοινωνιακά προσόντα
Οι υποψήφιοι (ωφελούμενοι της Πράξης) πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής:
 • να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη Χώρα. 
 • να είναι άνεργοι κατά την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης.
 • να έχουν ηλικία μέχρι 30 ετών κατά την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης.
 • να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναγράφουν ότι έχουν πλήρη διαθεσιμότητα πρόσληψης από 1η Ιουνίου 2014.
Η μη-πλήρωση των παραπάνω προϋποθέσεων οδηγεί στον άμεσο αποκλεισμό του υποψηφίου από τη διαδικασία επιλογής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση και να την υποβάλουν είτε με συστημένη επιστολή είτε με Εταιρεία ταχυμεταφορών, σε κλειστό Φάκελο με την ένδειξη:

«Αίτηση Πρόσληψης στο Δίκτυο Κοινωνικών Δομών Αντιμετώπισης του Φαινομένου της Φτώχειας- Δομή Κοινωνικό Φαρμακείο (ΚΦ) Δήμου Παλλήνης – ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 109β» στην ακόλουθη Διεύθυνση : Κ.Α.Π.Η. Δήμου Αγίας Παρασκευής (έδρα ΔΡΑΣΕ για το συγκεκριμένο Πρόγραμμα) Γούναρη 30, Τ.Κ. 153 43, Αγία Παρασκευή,

Η προθεσμία υποβολής των Αιτήσεων λήγει στις 10 Ιουνίου 2014, είτε με συστημένη επιστολή είτε με Εταιρεία ταχυμεταφορών (σφραγίδα ταχυδρομείου ή αποδεικτικό αποστολής μέχρι και την συγκεκριμένη ημερομηνία) στην Έδρα του Προγράμματος.

Ειδικότερα, η ανάρτηση ολόκληρης της Ανακοίνωσης και του Ηλεκτρονικού Αρχείου της Αίτησης θα γίνει:
 • στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου (www.drasemko.gr),
 • στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγίας Παρασκευής (www.agiaparaskevi.gr),
 • στην ιστοσελίδα του Δήμου Παλλήνης (www.pallini.gr‎).
Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, οι υποψήφιοι θα καταταγούν και θα κληθούν σε συνέντευξη (με βάση τη διαδικασία της Ενότητας Η της αναλυτικής ανακοίνωσης). Η τελική επιλογή θα γίνει με βάση τις διαδικασίες που ορίζονται στην αναλυτική ανακοίνωση.

Για την
Μη Κυβερνητική Εθελοντική Οργάνωση «ΔΡΑΣ.Ε.»
Αυγουστίνος Κάτσαρης
Πρόεδρος Δ.Σ. - Νόμιμος Εκπρόσωπος Δικαιούχου