Παρασκευή 26 Αυγούστου 2011

Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού για 11 μήνες στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Παλλήνης

Την πρόσληψη συνολικού αριθμού έντεκα (11) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας έντεκα (11) μηνών και όχι πέρα από την 31/07/2012, για την κάλυψη αναγκών των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, ανακοίνωσε ο Δήμος Παλλήνης

Η παρούσα προκήρυξη αφορά:
  • Κλάδος ΤΕ9 Βρεφονηπιοκόμων τρία (3) άτομα 
  • Κλάδος ΔΕ8 Βοηθών Βρεφοκόμων- Παιδοκόμων πέντε (5) άτομα 
  • Κλάδος ΥΕ16 Προσωπικό καθαριότητας τρία (3) άτομα 
Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Βρεφονηπιακού Σταθμού της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημαρχείο Παλλήνης, Πλατεία Ελευθερίας- Υπηρεσία Νομικών Προσώπων, Παλλήνη Τ.Κ. 15351 απευθύνοντάς την στο τμήμα προσωπικού υπόψιν κας Παρ. Τσούλου (τηλ. επικοινωνίας: 210 6600817)

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Παλλήνης, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων 30/08/2011

Σημειώνω πως:
  1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΠΑΔΠ είχε ζητήσει την πρόσληψη 22 ατόμων και το Υπουργείο ενέκρινε 11 (50% περικοπή). Δείτε στη σχετική απόφαση του Συμβουλίου. 
  2. Η ανωτέρω προκήρυξη αφορά 11μηνη εργασία, μην την μπερδέψετε με την προκήρυξη για 2μηνη εργασία την οποία μπορείτε να δείτε εδώ
  3. Θα ακολουθήσει και άλλη προκήρυξη όταν εγκριθούν από το Υπουργείο οι αντίστοιχες θέσεις που θα αφορά μάλλον 8μηνη εργασία. 
Αναρωτιέμαι πως περιμένουν οι κύριοι του Υπουργείου να λειτουργήσουν οι σταθμοί όταν δεν εγκρίνουν τις θέσεις εργασίας.