Κυριακή, 1 Δεκεμβρίου 2019

Συνεδρίαση 28η/2019 Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης

Συνεδριάζει την Τρίτη 3/12/2019 και ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης, με τα εξής θέματα:

1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 11ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2019 Δήμου Παλλήνης.
2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης 2ης ανάρτησης της μελέτης “Πράξη Εφαρμογής Πολεοδομικής Ενότητας 2 – Τμήματος περιοχής Νότιας Έδρας Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης Δήμου Παλλήνης».
3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης 4ης κατανομής πιστώσεων έτους 2019 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παλλήνης.
4. Λήψη απόφασης για τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Παλλήνης στα πλαίσια υλοποίησης του Υποέργου (1) «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παλλήνης» της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παλλήνης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002601.
5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης τροποποίησης της υπ΄ αριθ: 284/2016 απόφασης Δ.Σ. Δήμου Παλλήνης ( ∆ηµοτικό Κέντρο Πρόληψης Υγείας).
6. Λήψη απόφασης περί έγκρισης υλοποίησης εκδήλωσης βράβευσης, των επιτυχόντων μαθητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στις Πανελλαδικές εξετάσεις κατά το σχολικό έτος 2018-2019.
7. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ανοίγματος Λογαριασμού Ταμειακής Διαχείρισης του Δήμου Παλλήνης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
8. Λήψη απόφασης για ορισμό μελών Επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας μίσθωσης – εκμίσθωσης και εκποίησης ακινήτων και αξιολόγησης προσφορών.
9. Λήψη απόφασης για ορισμό μελών Επιτροπής Καταλληλότητας Ακινήτων.
10. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Παλλήνης έτους 2020.ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2020 - ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ by DimitrisKarras on Scribd