Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2019

Δήμος Παλλήνης - Προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων 2019-2020

Ο Δήμος Παλλήνης, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμο Παλλήνης στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Παλλήνης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:
  1. Επεξεργασία Κειμένου - Διαδίκτυο (Ι), 50 ώρες
  2. Βασικά Αγγλικά Α1, 50 ώρες
  3. Αθλητισμός και διατροφή 25
  4. Σύγχρονες Τραπεζικές Συναλλαγές, 25 ώρες
  5. Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία, 25 ώρες
  6. Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση, 25 ώρες
Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:

Τηλ.: 2132031625, 2106665265 Ταχ. Διεύθυνση: Φειδιππίδου 25, Παλλήνη 
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ