Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2019

2η ανάρτηση Πινάκων και Σχεδίων Πράξης Εφαρμογής ΠΕ2 Νότιας Έδρας Παλλήνης

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με την υπ΄αρίθμ. 315/2019 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Παλλήνης θα πραγματοποιηθεί 2η ανάρτηση Πινάκων και Σχεδίων πρότασης της μελέτης “Πράξη Εφαρμογής Πολεοδομικής Ενότητας 2 – Τμήματος περιοχής Νότιας Έδρας Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης Δήμου Παλλήνης» στο Δημαρχείο του Δήμου Παλλήνης (ΙΘΑΚΗΣ 12 -ΓΕΡΑΚΑΣ) από ΔΕΥΤΕΡΑ 09-12-2019 έως ΔΕΥΤΕΡΑ 30-12-2019 και ώρες 9 - 13.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως προσέλθουν να λάβουν γνώση της πρότασης και να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις.

Επίσης όσοι από τους ιδιοκτήτες δεν έχουν υποβάλλει δηλώσεις ιδιοκτησίας στις προηγούμενες αναρτήσεις θα πρέπει να την υποβάλουν στο παραπάνω διάστημα.

Γίνεται γνωστό σε όλους τους ιδιοκτήτες, ότι αν δεν υποβληθεί Δήλωση Ιδιοκτησίας, α) είναι αδύνατη οποιαδήποτε δικαιοπραξία εν ζωή και αυτοδικαίως και απολύτως άκυρη, εφόσον πραγματοποιηθεί, β) δεν θα χορηγείται άδεια οικοδομής στο ακίνητο και γ) στον Πίνακα της Πράξης Εφαρμογής το ακίνητο θα φαίνεται αγνώστου ιδιοκτήτη.

Δικαιολογητικά Δήλωσης Ιδιοκτησίας
  • Έντυπο Δήλωσης ιδιοκτησίας του Ν. 1337/83 συμπληρωμένο από τον ιδιοκτήτη
  • Συμβόλαια του σημερινού ιδιοκτήτη και του ιδιοκτήτη 28/05/2014 και τυχόν Διαγράμματα που τα συνοδεύουν.
  • Πιστοποιητικό μεταγραφής ιδιοκτησίας βαρών ,διεκδικήσεων, κατασχέσεων
  • Από το Υποθηκοφυλάκειο για κάθε συνιδιοκτήτη Αντίγραφα μερίδων όλων των ιδιοκτητών από 28-05-2014 από το Υποθηκοφυλάκειο
  • Κτηματολογικό φύλλο και Διάγραμμα από το Εθνικό κτηματολόγιο