Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2018

Συνεδρίαση 28η & 29η/2018 Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης

Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη 27/12/2018.

Η δεύτερη συνεδρίαση είναι με μοναδικό θέμα την "Λήψη απόφασης για έγκριση του συνολικού Ο.Π.Δ. έτους 2019 Δήμου Παλλήνης, μετά των Νομικών Προσώπων αυτού", με ώρα έναρξης 20:30.

Η πρώτη συνεδρίαση ξεκινάει στις 19:00 και περιλαμβάνει τα εξής θέματα:

1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ», οικονομικού έτους 2019.
2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ», έτους 2019.
3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης προσχώρησης στους όρους και συμφωνίες Σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account), στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με το Δήμο Παλλήνης, για τα έργα που έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο του ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤOΣ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», ΕΤΟΥΣ 2018 και της με αριθ. πρωτ. 5182/09.10.2017 πρόσκλησης υποβολής προτάσεων στον άξονα «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ».
4. Λήψη απόφασης περί έγκρισης Ορισμός μελών της κοινής επιτροπής παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μελέτης: «Κτηματογράφηση–πολεοδομική μελέτη επέκτασης – Πράξη εφαρμογής εκτός σχεδίου περιοχών κοινότητας Ανθούσας Αττικής».
5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Εργασιών/Υπηρεσιών.
6. Λήψη απόφασης περί ορθής επανάληψης εγγραφών της 372/2018 (ΑΔΑ: ΩΨ66ΩΞΚ-Ο0Ο) απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
7. Λήψη απόφασης περί ορθή επανάληψης εγγραφών της 373/2018 (ΑΔΑ: 6Θ3ΦΩΞΚ-ΕΤΔ) απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.