Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018

Συνεδρίαση 23η/2018 Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης

Συνεδριάζει την Τρίτη 20 Νοεμβρίου και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης, με τα εξής θέματα:

1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 8ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018.
2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 14ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2018.
3. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως για δημιουργία νέου οικοπέδου στην περιοχή Π.Ε.4 - Άνω Μπαλανα ιδιοκτησία, με αντίστοιχη αντικατάσταση της υποχρέωσης εισφοράς σε χρήμα.
4. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ’ αρίθμ. 16/2018 μελέτης του έργου: ”ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΕΒΡΟΥ-ΤΡΙΚΑΛΩΝ” αρ. μελ. 16/2018.
5. Λήψη απόφασης περί έγκριση τροποποίησης κυκλοφοριακής μελέτης στη Δ.Ε. Γέρακα και τοποθέτηση καθρεφτών οδικής ασφάλειας, επί των οδών Κερδυλλίων, Ευρυμάνθου και Πηλίου.
6. Λήψη απόφασης περί επικαιροποίησης της υπ’αριθ. 24/2017 (ΑΔΑ: 65ΚΚΩΞΚ-1ΨΙ) απόφαση Δ.Σ. Παλλήνης κατ έφαρμογή του υπ΄αριθμ. 84123/28033 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
7. Λήψη απόφασης περί έγκρισης τοποθέτησης κινητών - διάφανων ανεμοφρακτών επί του πεζοδρομίου έμπροσθεν του καταστήματος του Παπαδάκη Βασιλείου στην πλατεία Ελευθερίας στη Δ.Ε. Παλλήνης, κατ΄ εφαρμογή κανονιστικής απόφασης.

8. Λήψη απόφασης περί έγκρισης χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης για την Υπηρεσία «Παροχή Υπηρεσιών Εναρμόνισης περιοχής Ασυρμάτου τμήματος της Π.Ε1 στα νέα Πολεοδομικά Δεδομένα μετά την απόφαση Γ1δ/Π.Π/1832/2015 Υπουργού Υγείας στο ισχύον νομικό πλαίσιο.
9. Λήψη απόφασης περί έγκρισης αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας περιοχής Π.Ε11 ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ της Δ.Ε Παλλήνης του Δήμου Παλλήνης φερόμενης ιδιοκτήτριας ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΝΙΚΗΣ συζύγου ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ.
10. Λήψη απόφασης περί έγκρισης για αποζημίωσης Επικειμένων περιοχής Π.Ε11 ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ της Δ.Ε Παλλήνης φερόμενης ιδιοκτήτριας ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΝΙΚΗΣ συζύγου ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ.
11. Λήψη απόφασης περί έγκρισης για έγκριση της 6ης Αναμόρφωσης του ΝΠΔΔ Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Παλλήνης.
12. Λήψη απόφασης περί έγκρισης αιτήματος έκτακτης επιχορήγησης ποσού 150.000 του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Παλλήνης».
13. Λήψη απόφασης περί έγκρισης καθορισμού του ποσού τακτικής επιχορήγησης του Δήμου Παλλήνης προς το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Παλλήνης», στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019.
14. Λήψη απόφασης περί καθορισμού Τελών Καθαριότητας – Δημοτικού Φωτισμού έτους 201 9, Δήμου Παλλήνης.
15. Λήψη απόφασης περί καθορισμού Τελών Ύδρευσης έτους 201 9, Δήμου Παλλήνης.
16. Λήψη απόφασης περί καθορισμού Τελών Κατάληψης Κοινόχρηστων Χώρων έτους2019, Δήμου Παλλήνης.
17. Λήψη απόφασης περί καθορισμού Τελών Κοιμητηρίου έτους 201 9, Δήμου Παλλήνης.
18. Λήψη απόφασης περί καθορισμού Τελών Διαφήμισης έτους 2019, Δήμου Παλλήνης.
19. Λήψη απόφασης περί καθορισμού συντελεστή Δημοτικού Φόρου και Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) έτους 2019, Δήμου Παλλήνης.
20. Λήψη απόφασης περί καθορισμού Τέλους Δικαιώματος Ύδρευσης έτους 2019, Δήμου Παλλήνης.
21. Λήψη απόφασης περί κατανομής στις σχολικές επιτροπές, εσόδων από δημοτικό φόρο, προορισμένων για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων.
22. Λήψη απόφασης περί αλλαγής πηγής χρηματοδότησης έργων του Τεχνικού Προγράμματος 2018.
23. Λήψη απόφασης για την έγκριση διοργάνωσης «Χριστουγεννιάτικου Χωριού» από 21-12-2018 έως 02-01-2019 στο Πάρκο Ελευθερίας της Δ.Ε. Παλλήνης, Δήμου Παλλήνης, και έγκριση της δαπάνης.
24. Λήψη απόφασης για την έγκριση διοργάνωσης «Χριστουγεννιάτικου Χωριού» από 21-12-2018 έως 02-01-2019 στην Πλατεία Μακεδονίας της Δ.Ε. Γέρακα, Δήμου Παλλήνης, καιέγκριση της δαπάνης.
25. Λήψη απόφασης για την έγκριση υλοποίησης εορταστικών εκδηλώσεων στην Δ.Ε. Ανθούσας, Δήμου Παλλήνης, και έγκριση δαπάνης.
26. Λήψη απόφασης περί επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος από τον δικαιούχο του προνοιακού επιδόματος, Α. Ι. του Γ.-Α.
7. Λήψη απόφασης περί επιστροφής ως αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από προνοιακό επίδομα ύψους 1.784,10 € σε βάρος του δικαιούχου, Γ.Ε. του Α.
28. Λήψη απόφασης περί βεβαίωσης οφειλής ως αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού ύψους 313,00 € σε βάρος της δικαιούχου, Δ. Μ. του Χ.
29. Λήψη απόφασης περί επιστροφής ποσού 6.260,00 € ως αχρεωστήτως καταβληθέντος από τη δικαιούχο του προνοιακού επιδόματος, Σ.Σ. του Χ. (ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ:Σ.Ε.-Ρ. του Α.).
30. Λήψη απόφασης ορθής επανάληψης της υπ΄αρ. 299/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί διαγραφών οφειλών από χρηματικούς καταλόγους.
31. Λήψη απόφασης περί έγκρισης παραγραφής απαιτήσεων προμηθευτών, λόγω παρέλευσης πενταετίας και παραγραφή λοιπών απαιτήσεων.
32. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαγραφής απαιτήσεων τρίτων κατά του Δήμου οι οποίες δεν δύναται να ενταλματοποιηθούν και εξοφληθούν λόγω μη νόμιμων ή κανονικών δαπανών που απορρέουν από τιμολογημένες ανεξόφλητες υποχρεώσεις.
33. Λήψη απόφασης για έγκριση διαγραφής δύο βεβαιωτικών καταλόγων με τέλη παρακράτησης φόρου τόκων που αφορούν περιπτώσεις όπου η πληρωμή πραγματοποιήθηκε, σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης, με κατάσχεση εις χείρας τρίτων.
34. Λήψη απόφασης για κοπής ενός ατόμου βραχυχίτωνα στην οδό Λυκούργου, της Δ.Ε. Παλλήνης, του Δήμου Παλλήνης».
35. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη κοπής φυτών, (2 ελαιόδενδρων), επί της οδού Ελ. Βενιζέλου, (αριθμ. 11), της Δ.Ε. Παλλήνης, του Δήμου Παλλήνης.
36. Λήψη απόφασης για έγκριση της Έκθεσης Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού 3ου Τριμήνου έτους 2018