Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018

Συνεδρίαση 24η/2018 Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης

Συνεδριάζει την Τρίτη 4/12/2018 και ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης, με τα εξής θέματα:

1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 9ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018.
2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 14ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2018.
3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Παλλήνης για το έτος 2019.
4. Λήψη απόφασης έγκρισης τροποποίησης των όρων Δόμησης και Χρήσεων Γης στο Ο.Τ. 162 στην Π.Ε. Αγίου Νικολάου Δ.Ε. Παλλήνης.
5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Αναβάθμιση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Παλλήνης».
6. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Αποκατάσταση Κέντρου Τέχνης & Πολιτισμού Δ.Ε. Γέρακα Δήμου Παλλήνης», αρ. μελ. 05/2016.
7. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της μελέτης με τίτλο: «Συντηρήσεις πλακοστρώσεων πεζοδρομίων διαφόρων οδών Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης» αρ. μελ. 09/2018.

8. Λήψη απόφασης περί έγκρισης χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Ανασύνταξης Πράξης Εφαρμογής σε μεμονωμένα Ο.Τ. της περιοχής Άνω Μπαλάνα Π.Ε. 4 της Δ.Ε. Παλλήνης».
9. Λήψη απόφασης περί έγκρισης χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης ανάθεσης με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Εναρμόνισης Π.Ε. 4 στα νέα πολεοδομικά δεδομένα άρσης πολεοδομικών δεσμεύσεων και στο ισχύον νομικό πλαίσιο».
10. Λήψη απόφασης περί έγκρισης τροποποιήσεων της Κυκλοφοριακής Μελέτης στην περιοχή Σταυρός της Δ.Ε. Γέρακα μετά από διαβούλευση.
11. Λήψη απόφασης περί έγκρισης τροποποίησης Κυκλοφοριακής Μελέτης στη Δ.Ε. Γέρακα και τοποθέτηση σήμανσης στον κόμβο των οδών Τρικάλων και Έβρου και επί των οδών Γέρακα και Έβρου (Διαχείριση στάθμευσης).
12. Λήψη απόφασης περί έγκρισης τροποποίησης Κυκλοφοριακής Μελέτης στη Δ.Ε. Γέρακα και τοποθέτηση σήμανσης στις οδούς Κριεζώτου και Μανιακίου σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 315/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
13. Λήψη απόφασης περί έγκρισης τροποποίησης επί της Κυκλοφοριακής Μελέτης στη Δ.Ε. Γέρακα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 30/2018 απόφαση του Συμβουλίου Δ.Ε. Γέρακα.
14. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 7ης αναμόρφωσης οικονομικού έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Παλλήνης» (Ο.Π.Α.Κ.Μ.Δ.Π.).
15. Λήψη απόφασης περί έγκρισης καταβολής αποζημίωσης στον Αντιπρόεδρο του Δ. Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.)», και καθορισμός του ύψους αυτής, σύμφωνα με την 144/2018 απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π..
16. Λήψη απόφασης για την έγκριση Προγράμματος Δράσης 2019 της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.
17. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ύψους αποζημίωσης που θα καταβάλλουν οι αποδέκτες για κάλυψη μέρους του κόστους των προσφερόμενων υπηρεσιών έτους 2019 της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.
18. Λήψη απόφασης για έγκριση Προϋπολογισμού της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π. Οικονομικού Έτους 2019.
19. Λήψη απόφασης για κατάρτιση και ψήφιση της εισηγητικής έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο, με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το Δημοτικό Προϋπολογισμό, με βάση το άρθρο 259 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012.
20. Λήψη απόφασης περί έγκρισης στοχοθεσίας της «Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης» στο πλαίσιο παρακολούθησης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) για το έτος 2019.
21. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαγραφής οφειλών ύδρευσης και επαναβεβαίωση τους.
22. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαγραφής του 50% οφειλών ύδρευσης για την εταιρεία «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.», σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης.
23. Λήψη απόφασης περί καθορισμού ανώτατου ετήσιου αριθμού παραστάσεων, εντός περιφραγμένου ιδιωτικού υπαίθριου χώρου, επί των Λ. Ανθούσας & Λ. Ντραφίου της Δ.Ε. Ανθούσας στο Ο.Τ. 272, κατ΄ εφαρμογή του Ν. 4229/2014, άρθρο 4 παράγραφος 4.
24. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της διοργάνωσης “Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας” που θα διεξαχθούν από τον Δεκέμβριο 2018 έως και Μάρτιο 2019 και της Τελετής Λήξης Προγραμμάτων και Βράβευσης Μαθητών, Εθελοντών Αιμοδοτών και Εθελοντών Ιατρών, και εξειδίκευση εγκεκριμένης πίστωσης.
25. Λήψη απόφασης περί μεταβολών ή μη σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-2020.
26. Λήψη απόφασης περί έγκρισης υλοποίησης εκδήλωσης για τη Βράβευση των Επιτυχόντων Μαθητών στις Πανελλαδικές Εξετάσεις για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση κατά το σχολικό έτος 2017-2018.
27. Λήψη απόφασης για τη διόρθωση λάθους πληρωμής & είσπραξης.
28. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Εργασιών/Υπηρεσιών.
29. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση (από υπαλλήλους) των Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών Δήμου Παλλήνης για το έτος 2019.