Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015

Συνεδρίαση 23η/2015 Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης

Συνεδριάζει την Τρίτη 3 Νοεμβρίου και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης με 15 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

1. Λήψη απόφασης για τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Παλλήνης έτους 2015.

2. Λήψη απόφασης για αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παλλήνης έτους 2015.

3. Λήψη απόφασης για έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ 7ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΕ ΠΑΛΛΗΝΗΣ».

4.Λήψη απόφασης για έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΓΑΡΓΗΤΤΟΥ Ι ΠΡΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΕΣ ΣΚΑ ΚΑΙ ΣΚ3».

5. Λήψη απόφασης για έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΥΠΡΟΥ».

6. Λήψη απόφασης για έγκριση τοποθέτησης πινακίδων και παραβολικών κατόπτρων για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και στις τρεις Δ.Ε. του Δήμου Παλλήνης.

7. Λήψη απόφασης για έγκριση ανακατασκευής πεζοδρομίου επί της οδού Βουτυρά 15 στη Δ.Ε. Γέρακα Δήμου Παλλήνης

8. Λήψη απόφασης για έγκριση ορισμού υπηρεσιακών τεχνικών μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής έργων.

9. Λήψη απόφασης για έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης.

10.Λήψη απόφασης για την έγκριση σύναψης συμπληρωματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Παλλήνης και της εταιρείας ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ ΑΛΕΞ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου» λόγω αλλαγής ΦΠΑ από 13% σε 23%

11. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμηθειών–υπηρεσιών & καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης.

12.Λήψη απόφασης για την έγκριση καταβολής γ΄ κατανομής πιστώσεων για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών στις σχολικές επιτροπές Α΄βάθμιας και Β΄ βάθμιας εκπαίδευσης.

13. Λήψη απόφασης περί έγκρισης τροποποίησης του Κανονισμού Λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Παλλήνης.

14. Λήψη απόφασης για έγκριση τροποποίησης Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της ΚΕΑΠΠΔΠ (υπ΄ αριθμ. 126/2105 απόφαση Δ.Σ.)

15. Λήψη απόφασης για έγκριση υλοτομίας ή μη μιας (1) λεύκας στην οδό Παλλάδος Αθηνάς 13 της ΔΕ Παλλήνης