Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020

Δήμος Παλλήνης: Έναρξη της διαδικασίας επιλογής Συμπαραστάτη του Δημότη

Την έναρξη της διαδικασίας επιλογής Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης προκήρυξε ο Δήμαρχος Παλλήνης. Αναλυτικά την προκήρυξη μπορείτε να την διαβάσετε παρακάτω. 

Να σας πω όμως προηγουμένως μερικά χρήσιμα. 

Τι κάνει ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης;
Ο συμπαραστάτης δέχεται ενυπόγραφες καταγγελίες άμεσα θιγόμενων φυσικών ή νομικών προσώπων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου, των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεών του και ασκεί διαμεσολάβηση προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερομένους ως προς τις ενέργειες στις οποίες ο ίδιος προέβη μετά την λήψη της καταγγελίας τους. Ο συμπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες του δήμου, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να παρέχουν κάθε δυνατή συνδρομή. Κατά την εξέταση καταγγελιών, ο συμπαραστάτης μπορεί να αιτηθεί στοιχεία από το αρχείο των υπηρεσιών του δήμου, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του π. δ. 28/2015 (Α’ 34) για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία. Εφόσον, ύστερα από εξέταση καταγγελίας, προκύψουν φαινόμενα κακοδιοίκησης, ο συμπαραστάτης δύναται να υποβάλλει συστάσεις προς τις υπηρεσίες του δήμου για την αποτροπή επανάληψής τους.
Ο Συμπαραστάτης συντάσσει ετήσια έκθεση. Η ετήσια έκθεση παρουσιάζεται από τον ίδιο και συζητείται «στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον απολογισμό της Δημοτικής Αρχής κατά τις διατάξεις του αρ.217 του Κώδικα Δήμων», εντός 30 ημερών από την υποβολή της.
Επιπλέον, μπορεί να προβαίνει στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεων της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης του, όσο και επ` ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, οι ειδικές προτάσεις του υποβάλλονται στο Δήμαρχο και κοινοποιούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο και στο Γενικό Γραμματέα του Δήμου.
Τόσο η ετήσια έκθεση όσο και οι ειδικές προτάσεις αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου με φροντίδα των δημοτικών Υπηρεσιών.

Πληρώνεται ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης;
Ο Συμπαραστάτης λαμβάνει αντιμισθία ισόποση με την αντιμισθία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Πόσες ψήφοι απαιτούνται για την επιλογή;
Για να γίνει κάποιος Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης θα πρέπει να λάβει 20 ψήφους εκ των 33 Δημοτικών Συμβούλων. Υπενθυμίζω τις έδρες των παρατάξεων: Ζούτσος 16, Μερτύρης 7, Μακρή 5, Κουνενάκη 3, Πασχαλίδου 2. Για να επιλεγεί λοιπόν κάποιος θα πρέπει να υπερψηφιστεί από τουλάχιστον 2 παρατάξεις. Η ψηφοφορία είναι μυστική. 

Η προκήρυξη του Δημάρχου Παλλήνης
Ο Δήμαρχος Παλλήνης, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 7 του Νόμου 4623/2019
Προκηρύσσει την έναρξη της διαδικασίας για την επιλογή του "Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης"

Ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας σύμφωνα με τις διατάξεις.

Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση του ενδιαφερομένου που κατατίθεται στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής. 

Ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης δεν μπορεί να επιλέγει αιρετός Δήμου, Περιφέρειας ή Βουλευτής. 

Ως προς το αξίωμα του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται από το άρθρο 14 του νόμου 3852/2010

Για την επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη λαμβάνεται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των τριών πέμπτων των παρόντων μελών του. Η θητεία του ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών. 

Η ακριβής ημερομηνία και ώρα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την οποία θα διεξαχθεί η διαδικασία επιλογής του Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης, θα ανακοινωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις στην ιστοσελίδα του Δήμου Παλλήνης. 

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος από σήμερα και μέχρι την ημερομηνία που θα οριστεί για τη διεξαγωγή του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα την επιλογή την επιλογή του εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας προσώπου ως Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, να υποβάλει προς διευκόλυνση της διαμόρφωσης κρίσης από το Δημοτικό Συμβούλιο δήλωση - αίτηση, συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση του θα ενισχύσει την υποψηφιότητά του για την πλήρωση της θέσης του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης. 

Οι αιτήσεις - δηλώσεις των ενδιαφερομένων για την υποψηφιότητά τους, υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του Δήμου υπόψιν Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας και έως την έναρξη της συνεδρίασης για την επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης. 

Σε κάθε περίπτωση οι υποψήφιοι θα πρέπει να παρίστανται και κατά την έναρξη της συνεδρίασης για την επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, προκειμένου να δηλώσουν την υποψηφιότητά τους ενώπιον του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου όπως απαιτείται από τις διατάξεις. 

Πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου στο στο τηλέφωνο 2106604672.