Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου 2017

Συνεδρίαση 29η & 30η/2017 Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης

Συνεδριάζει σε διπλή συνεδρίαση, την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης με τα εξής θέματα:

Θέματα 1ης συνεδρίασης:
1. Λήψη απόφασης για την την έγκριση χορήγησης παράτασης της υπ άριθμ. 43317/30.12.2016 σύμβασης με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ”.
2. Λήψη απόφασης για την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας της μελέτης «Παροχής Υπηρεσιών Εναρμόνισης Π.Ε. 4 στα νέα πολεοδομικά δεδομένα άρσης Πολεοδομικών Δεσμεύσεων και στο ισχύον νομικό πλαίσιο».
3. Λήψη απόφασης για την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας της μελέτης «Παροχής Υπηρεσιών Ανασύνταξης πράξης Εφαρμογής σε μεμονωμένα Ο.Τ. της περιοχής Άνω Μπαλάνα Π.Ε. 4 ΔΕ Παλλήνης.
4. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. τακτοποιητικού του έργου: «Τσιμεντόστρωση παρόδου τμήματος οδού ΟΡΦΕΩΣ Δ.Ε. Παλλήνης».
5. Λήψη απόφασης για την έγκριση τροποποίησης ως προς το ωράριο του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Παλλήνης με κωδικό Ο.Π.Σ. (MIS) 5002601.
6. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ΄ άριθμ. 389/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης.
7. Λήψη απόφασης για την έγκριση Προγράμματος Δράσης 2018 της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.

8. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ύψους αποζημίωσης, που θα καταβάλλουν οι αποδέκτες για κάλυψη μέρους του κόστους των προσφερόμενων υπηρεσιών έτους 2018 της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.
9. Λήψη απόφασης για την έγκριση του Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2018 της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.
10. Λήψη απόφασης για την έγκριση της εισηγητικής έκθεσης, με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το Δημοτικό Προϋπολογισμό, με βάση το άρθρο 259 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012 της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.
11. Λήψη απόφασης για την έγκριση της στοχοθεσίας της Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού- Πολιτισμού-Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης», στο πλαίσιο παρακολούθησης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) για το έτος 2018 της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.
12. Λήψη απόφασης για την επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στην ΚΟΥΒΑ - ΜΕΓΑΠΑΝΟΥ ΑΝΝΑ.
13. Λήψη απόφασης για την επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στον ΚΩΤΟΠΟΥΛΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ.
14. Λήψη απόφασης για την επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στην ΧΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ.
15. Λήψη απόφασης για την κοπή ενός κυπαρισσοειδούς και την κλάδευση μιας λεύκας στην Δ.Ε. Ανθούσας του Δήμου Παλλήνης. 16. Λήψη απόφασης για το κλάδεμα ενός ευκαλύπτου σε κοινόχρηστο χώρο, στην εντός σχεδίου περιοχή του Βακαλόπουλου, στη Δ.Ε. Παλλήνης του Δήμου Παλλήνης.

Θέματα 2ης συνεδρίασης (σύμφωνα με την πρόσκληση ώρα έναρξης 21:00, αλλά δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Θα ξεκινήσει αμέσως μετά την λήξη της 1ης συνεδρίασης)
1. Λήψη απόφασης για την ψήφιση του Προϋπολογισμού Δήμου Παλλήνης έτους 2018.
2. Λήψη απόφασης για την έγκριση του Ο.Π.Δ. έτους 2018 Δήμου Παλλήνης, μετά των ΝΠΔΔ & ΝΠΙΔ, αυτού.