Δευτέρα 6 Μαρτίου 2017

Οι νέοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Παλλήνης

Με σημερινή του απόφαση, ο Δήμαρχος Παλλήνης ορίζει τους Αντιδημάρχους του Δήμου Παλλήνης, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή από 1-3-2017 έως 31-8-2019, μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες του, όπως παρακάτω:

Ορίζει ως έμμισθο Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Πυργιώτη Αλέξανδρο και του μεταβιβάζει, καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Εποπτεία Υπηρεσιών Καθαριότητας.
2. Πολιτική Προστασία.
3. Εποπτεία των Δημοτικών Κοιμητηρίων.
4. Η έκδοση αδειών Πολιτικών Γάμων και η τέλεσή τους.

Ορίζει ως έμμισθο Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Σταματίου Θεόδωρο και του μεταβιβάζει, καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Εποπτεία Υπηρεσιών Ύδρευσης και Αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων υδάτων.
2. Σχεδιασμός και εποπτεία προγραμμάτων φροντίδας αδέσποτων ζώων.
3. Συντονισμός θεμάτων Συγκοινωνίας.
4. Η έκδοση αδειών Πολιτικών Γάμων και η τέλεσή τους.

Ορίζει ως έμμισθο Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Μπάρπα Ιωάννη και του μεταβιβάζει,

α) καθ΄ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Εποπτεία Υπηρεσιών Συντήρησης Οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων και Δημοτικών Εγκαταστάσεων.
2. Εποπτεία Υπηρεσιών Δημοτικού Φωτισμού.
3. Εποπτεία συντήρησης και αναβάθμισης αστικού εξοπλισμού εν γένει.
4. Η έκδοση αδειών Πολιτικών Γάμων και η τέλεσή τους.

β) κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Ανθούσας:
1. Η ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
2. Η μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού των κτηρίων της δημοτικής ενότητας.
3. Η υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
4. Η συνεργασία με τον Πρόεδρο του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας για την επίλυση των προβλημάτων της.

Ορίζει ως έμμισθο Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Μπαξεβάνη Δημήτριο και του μεταβιβάζει,

α) καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Εποπτεία των Υπηρεσιών Κοινωνικής πολιτικής, Πρόνοιας και Αλληλεγγύης.
2. Εποπτεία θεμάτων Παιδείας και Σχολικής Στέγης.
3. Ανάπτυξης Εθελοντισμού και Εθελοντικών Δράσεων.
4. Θέματα εξυπηρέτησης του πολίτη.
5. Η έκδοση αδειών Πολιτικών Γάμων και η τέλεσή τους.

β) κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Παλλήνης:
1. Η ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
2. Η μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού των κτηρίων της δημοτικής ενότητας.
3. Η υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
4. Η συνεργασία με τον Πρόεδρο του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας για την επίλυση των προβλημάτων της.

Ορίζει ως άμισθη Αντιδήμαρχο την Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας κα Ζινέλη Καλλιόπη και της μεταβιβάζει, καθ΄ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Σχεδιασμός, εποπτεία και εφαρμογή προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Πολιτικής εν γένει.
2. Εποπτεία των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας.
3. Η έκδοση αδειών Πολιτικών Γάμων και η τέλεσή τους.

Ορίζει ως άμισθο Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Δημητριάδη Βασίλειο και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Εποπτεία υπηρεσιών συντήρησης και ανάπτυξης πρασίνου.
2. Εποπτεία λειτουργίας και συντήρησης παιδικών χαρών και των εγκαταστάσεών τους.
3. Διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.
4. Η έκδοση αδειών Πολιτικών Γάμων και η τέλεσή τους.Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Μπαξεβάνης Δημήτριος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Πυργιώτη Αλέξανδρο.

Καλή επιτυχία σε όλους!!!