Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2016

Συνεδρίαση 18η/2016 Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης

Συνεδριάζει την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 17:00, στο Δημοτικό Κατάστημα της ΔΕ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ) με τα εξής θέματα:

1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2016 Δήμου Παλλήνης.
2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Παλλήνης έτους 2016.
3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ έτους 2017 (κάντε κλικ για να δείτε την πρόταση).
4. Λήψη απόφασης για έγκριση του 3ου ΑΠΕ μετά του 3ου και 4ου ΠΚΤΜΝΕ και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΓΑΡΓΗΤΤΟΥ Ι ΠΡΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΕΣ ΣΚΑ και ΣΚ3».
5. Λήψη απόφασης για έγκριση ορισμού υπηρεσιακών τεχνικών μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: ΑΠΟΧΕΤΥΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΓΕΙΤΟΝΙΩΝ ΓΑΡΓΗΤΤΟΥ Ι & ΙΙ.

6. Λήψη απόφασης για έγκριση κατασκευής διαγράμμισης διάβασης πεζών επί της οδού Φιλολάου αρ. 9 στη ΔΕ Γέρακα Δήμου Παλλήνης.
7. Λήψη απόφασης για έγκριση Α’ ανάρτησης Κτηματολογικών πινάκων και Κτηματολογικών διαγραμμάτων της μελέτης: «ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ «Π.Ε.1-Καραούζι, Π.Ε8-Παπαχωράφι, Π.Ε.9-Μάριζα & Π.Ε.13-Νέα Παλλήνη» της Δ.Ε Παλλήνης του Δήμου Παλλήνης.
8. Λήψη απόφασης για έγκριση εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94Α’/27-5- 2016) για την περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Καλαβρύτων, Μυωνιας, Βακχών και Κοραή στη Νέα Παλλήνη, Δήμου Παλλήνης.
9. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 5ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Παλλήνης» οικ. έτους 2016.
10. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της Γ΄ δόσης τακτικής επιχορήγησης έτους 2016 στο προς το ΝΠΔΔ «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Παλλήνης».
11. Λήψη απόφασης για καθορισμό του ποσού τακτικής επιχορήγησης Δήμου Παλλήνης προς το ΝΠΔΔ «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Παλλήνης» στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017.
12. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2017 για το Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ», μετά του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2017.
13. Λήψη απόφασης περί έγκρισης Προγράμματος Δράσης 2017 της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.
14. Λήψη απόφασης περί καθορισμού του ύψους αποζημίωσης που θα καταβάλλουν οι αποδέκτες για την κάλυψη μέρους του κόστους των προσφερόμενων υπηρεσιών έτους 2017 της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.
15. Λήψη απόφασης για έγκριση του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2017 της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π. μετά του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2017.
16. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της εισηγητικής έκθεσης της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π. προς το Δημοτικό Συμβούλιο, με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το δημοτικό προϋπολογισμό, με βάση το άρθρο 259 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012.
17. Λήψη απόφασης για έγκριση υλοποίησης εκδήλωσης για τη βράβευση των επιτυχόντων μαθητών στις Πανελλαδικές εξετάσεις κατά το σχολικό έτος 2015-16,καθώς και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια αναμνηστικών».
18. Λήψη απόφασης για καθιέρωση 24ώρης λειτουργίας καθώς και εξαίρεσης από πενθήμερη εργασία της υπηρεσίας πυρασφάλειας του Τμήματος Περιβαλλοντικής και Πολιτικής Προστασίας της Δ/νσης Καθαριότητας Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.
19. Λήψη απόφασης περί απόδοσης στις σχολικές επιτροπές εσόδων από δημοτικό φόρο παρελθόντων ετών προορισμένων για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων.
20. Λήψη απόφασης για έγκριση την διαγραφής οφειλών χρηματικών καταλόγων Εισφοράς σε χρήμα, παρελθόντων οικονομικών ετών της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα.
21. Λήψη απόφασης περί επιστροφής ποσών προνοιακών επιδομάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.
22. Λήψη απόφασης για συγκρότηση από υπαλλήλους επιτροπών παραλαβών προμηθειών και υπηρεσιών Δήμου Παλλήνης για το έτος 2017.
23. Λήψη απόφασης για έγκριση διαγραφών και τακτοποιήσεων σε βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 40675/2016 πρακτικό.
24. Λήψη απόφασης περί τροποποιήσεων εγγραφών της 286/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
25. Λήψη απόφασης για έγκριση κλαδέματος δύο δέντρων στην οδό Κατσαντώνη 43 ΔΕ Γέρακα.
26. Λήψη απόφασης για Κατάργηση του Οικογενειακού Τάφου Ο.Τ. 22 (296) της ΜΑΝΩΛΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΣ στο Κοιμητήριο Παλλήνης.