Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2016

Προκήρυξη διαγωνισμού για την ασφάλιση 84 οχημάτων του Δήμου Παλλήνης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΘΕΜΑ: «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ-ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ- ΚΑΙ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 2017»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά όπως αυτή ορίζεται στο Άρθρο 86 του Ν.4412/2016 για την υπηρεσία: «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ - ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017» συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 40.415,00 €.

Η προαναφερθείσα υπηρεσία αφορά την ασφάλιση 84 οχημάτων (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ - ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ) του ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ. 

Τα είδη των ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ – ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός περιλαμβάνονται στην 63/2016 μελέτη και στην αναλυτική διακήρυξή μας. 

Η ασφάλιση περιλαμβάνει αστική ευθύνη οχημάτων και εργαλείων (απορριμματοφόρων - αυτοκινήτων, μηχανημάτων και μοτοποδηλάτων) του Δήμου από δραστηριότητες που εκτελούνται για την εκπλήρωση του σκοπού κίνησης τους σύμφωνα με την υποχρεωτική ασφάλιση που απαιτείται από το Π.Δ. 237/1986 (ΦΕΚ Α/110/1986) καθώς και αστική ευθύνη εργαλείων για ορισμένα οχήματα ,το συμβόλαιο θα είναι για ένα έτος και συγκεκριμένα από 01/02/2017 – 31/01/2018 με τυχόν παράταση του μέχρι και την διαδικασία εκτέλεσης διαγωνισμού του 2018, καθώς επίσης δυνατότητα ασφάλισης οχήματος που θα αποκτηθεί μέσα στην περίοδο του έτους. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού στο Αμαξοστάσιο του Δήμου Παλλήνης (Αγ. Αθανασίου - Παλλήνη) την 29/11/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00η - 12:00η πρωινή κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης. 

Η ισχύς της σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης και έχει διάρκεια ενός (1) έτους από την υπογραφή της, ήτοι από 01/02/2017 έως 31/01/2018 Τα απαραίτητα να υποβληθούν δικαιολογητικά αναφέρονται στην αναλυτική διακήρυξη. 

Η προσφορά των ενδιαφερομένων δεσμεύει αυτούς για διάστημα εκατόν είκοσι (120) από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων: 
Το σύνολο της παρούσας μετά των παραρτημάτων παρέχεται ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Δήμου (http://www.pallini.gr). Όσοι επιθυμούν να παραλάβουν και αντίγραφα των τευχών δημοπράτησης σε έντυπη μορφή, μπορούν να ζητηθούν από το ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (Αγ.Αθανασίου 1 - Παλλήνη). 
Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το τμήμα ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ του Δήμου Παλλήνης (Αγ.Αθανασίου 1 - Παλλήνη - αρμόδιος Κος Σκουρλής Βασίλειος τηλ.210 6662150 - 6604650).

Εδώ λεπτομέρειες προκήρυξης

Εδώ η Τεχνική Εκθεση

ΠΗΓΗ