Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2016

Συνεδρίαση 17η/2016 Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης

Συνεδριάζει την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 19:00, στο Δημοτικό Κατάστημα της ΔΕ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ) με τα εξής θέματα:

1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2016 Δήμου Παλλήνης.
2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Παλλήνης έτους 2016.
3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 4ης κατανομής για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολικών επιτροπών Α' & Β' βαθμίδας εκπαίδευσης έτους 2016 Δήμου Παλλήνης.
4. Λήψη απόφασης περί απόδοσης στις σχολικές επιτροπές εσόδων από δημοτικό φόρο, προορισμένων για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων.
5. Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ’ αριθμ. 25/2015 μελέτης και κατασκευής του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ» και τρόπος διενέργειας εκτέλεσής του.
6. Λήψη απόφασης για έγκριση της 4ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, του Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ.

7. Λήψη απόφασης για έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΣΔΥ-ΜΑΡΙΖΑΣ Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ», αρ. μελ. 03/2012.
8. Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ».
9. Λήψη απόφασης για έγκριση παραλαβής της μελέτης με τίτλο: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΕ ΠΑΛΛΗΝΗΣ.
10. Λήψη απόφασης για έγκριση παραλαβής της μελέτης με τίτλο: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΕ ΠΑΛΛΗΝΗΣ.
11. Λήψη απόφασης για έγκριση παραλαβής της μελέτης με τίτλο: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ.
12. Λήψη απόφασης για έγκριση παραλαβής της μελέτης με τίτλο: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ.
13. Λήψη απόφασης για έγκριση παραλαβής της μελέτης με τίτλο: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΕ ΑΝΘΟΥΣΑΣ.
14. Λήψη απόφασης για έγκριση παραλαβής της μελέτης με τίτλο: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΕ ΑΝΘΟΥΣΑΣ.
15. Λήψη απόφασης για έγκριση χορήγησης παράτασης της σύμβασης ανάθεσης με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Εναρμόνισης Π.Ε 4 στα νέα πολεοδομικά δεδομένα άρσης πολεοδομικών δεσμεύσεων και στο ισχύον νομικό πλαίσιο.
16. Λήψη απόφασης για έγκριση χορήγησης παράτασης της σύμβασης ανάθεσης με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Ανασύνταξης πράξης Εφαρμογής σε μεμονωμένα Ο.Τ. της περιοχής Άνω Μπαλάνα Π.Ε4 Δ.Ε. Παλλήνης».
17. Λήψη απόφασης για έγκριση χορήγησης παράτασης της σύμβασης ανάθεσης με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών για την Προώθηση και Εναρμόνιση των μελετών των Π.Ε2 Νότιας Έδρας & Π.Ε 10 Κ. Χαρβάτι της Δ.Ε Παλλήνης στα νέα δεδομένα και στο ισχύον νομικό πλαίσιο».
18. Λήψη απόφασης για έγκριση χορήγησης παράτασης της σύμβασης ανάθεσης με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών για την προώθηση των μελετών των Π.Ε 6 Μηχαλινός & Π.Ε2 Λόφος Λεβίδη στα νέα δεδομένα και στο ισχύον νομικό πλαίσιο».
19. Λήψη απόφασης για έγκριση χορήγησης παράτασης της σύμβασης ανάθεσης με τίτλο «Αμοιβή για ενημέρωση και συμπλήρωση πινάκων επικειμένων περιοχής Άνω Μπαλάνα Π.Ε 4 Δ.Ε Παλλήνης».
20. Λήψη απόφασης για έγκριση χορήγησης παράτασης της σύμβασης ανάθεσης με τίτλο «ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Π.Ε 5 –ΚΑΤΩ ΜΠΑΛΑΝΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ».
21. Λήψη απόφασης για έγκριση χορήγησης παράτασης της σύμβασης ανάθεσης με τίτλο «Πράξη Εφαρμογής Πολεοδομικής Ενότητας Π.Ε2–Τμήματος περιοχής Νότιας Έδρας Δήμου Παλλήνης».
22. Λήψη απόφασης για έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΓΑΡΓΗΤΤΟΥ Ι ΠΡΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΕΣ ΣΚΑ ΚΑΙ ΣΚ3».
23. Λήψη απόφασης για έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης ανάθεσης με τίτλο : «Υπηρεσία πιστοποίησης παιδικών χαρών».
24. Λήψη απόφασης για έγκριση διοργάνωσης «Χριστουγεννιάτικου Χωριού» από 16-12-2016 έως 04-01-2017 στην Πλατεία Μακεδονίας της ΔΕ Γέρακα Δήμου Παλλήνης και έγκριση της δαπάνης.
25. Λήψη απόφασης για έγκριση υλοποίησης εορταστικών εκδηλώσεων για το διάστημα από 16-12-2016 έως 04-01-2017στην ΔΕ Παλλήνης και έγκριση της δαπάνης.
26. Λήψη απόφασης περί μεταβολών ή μη σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017-2018.
27. Λήψη απόφασης για δωρεάν διανομή αποσυρόμενων προϊόντων, σε συνεργασία με Αγροτικούς Συνεταιρισμούς.
28. Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Παλλήνης στην Πράξη "Κέντρα Δια Βίου Μάθησης - Νέα Φάση.
29. Λήψη απόφασης για έγκριση του 3ου Πρακτικού Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου.
30. Λήψη απόφασης για έγκριση διαγραφής χρηματικού καταλόγου Εισφοράς σε χρήμα, παρελθόντων οικονομικών ετών της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα, στο όνομα ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ.
31. Λήψη απόφασης περί καθορισμού Τελών Κοιμητηρίου έτους 2017, Δήμου Παλλήνης.
32. Λήψη απόφασης περί καθορισμού Τελών Διαφήμισης έτους 2017, Δήμου Παλλήνης.
33. Λήψη απόφασης περί καθορισμού τελών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων έτους 2017 Δήμου Παλλήνης.
34. Λήψη απόφασης περί καθορισμού συντελεστή Δημοτικού Φόρου και Τέλους Ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ), έτους 2017 Δήμου Παλλήνης.
35. Λήψη απόφασης περί καθορισμού Τελών Καθαριότητας–Δημοτικού Φωτισμού έτους 2017 Δήμου Παλλήνης.
36. Λήψη απόφασης περί καθορισμού Τελών Ύδρευσης έτους 2017 Δήμου Παλλήνης.
37. Λήψη απόφασης περί καθορισμού Τέλους Δικαιώματος Ύδρευσης έτους 2017 Δήμου Παλλήνης.