Τετάρτη, 11 Μαΐου 2011

Δήμος Παλλήνης: Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή βρεφών και νηπίων σχολικού έτους 2011-2012


 1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (εκδίδεται από το Δήμο)
 2. Πιστοποιητικό υγείας ( από παιδίατρο) στο οποίο να αναγράφεται ότι μπορεί να φιλοξενηθεί σε παιδικό σταθμό και είναι πλήρως εμβολιασμένο. 
 3. Φωτοτυπία ενσήμων ή βεβαίωση ασφάλισης από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα. 
 4. Βεβαίωση εργασίας και των 2 γονέων από τον εργοδότη, ή την υπηρεσία τους, με τις πρόσφατες μηνιαίες αποδοχές (οι ελεύθεροι επαγγελματίες υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 όπου θα αναφέρουν τα μηνιαία εισοδήματά τους. ) 
 5. Φωτοτυπία αντίγραφου φορολογικής δήλωσης 2011 που κατέθεσαν ή θα καταθέσουν. ( Σε περίπτωση που στέλνεται ταχυδρομικά, φωτοτυπία και της απόδειξης και υπεύθυνη δήλωση που αναγράφεται ότι τα οικ. στοιχεία που δηλώνουν είναι αληθή), καθώς και εκκαθαριστικό οικ. έτους 2010. 
 6. Φωτοτυπία τελευταίου λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ ( στο όνομα των γονέων) ή ενοικιαστήριο συμφωνητικό. Θεωρημένο από την εφορία). 
 7. Υπεύθυνη δήλωση 
 8. Προκειμένου για αλλοδαπούς, άδεια νόμιμης παραμονής των γονέων στην Ελλάδα ( επικυρωμένη άδεια παραμονής). 
Οι αιτήσεις θα κατατίθενται από 23 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου 2011 στα παρακάτω σημεία:

 • Γραφείο του Κ.Π.Α. Δήμου Παλλήνης , Εθνικής Αντίστασης 35, τηλ. 210-6667931 κατά τις ώρες 09:30΄π.μ. έως 13:00΄μ.μ. (Δ/ντρια Κα Σμέρου-Λεπίτκου Σοφία) το οποίο θα λαμβάνει και τις αιτήσεις για το Βρεφονηπιακό της Ανθούσας 
 • 2ος Βρεφονηπιακός σταθμός, Ζαΐμη 1, Παλλήνη, τηλ:210-6665621, από 08:30΄π.μ. έως 13:00΄μ.μ. ( Δ/ντρια Κα Ανδρέου Μαρία). 
 • Βρεφονηπιακός Σταθμός Γέρακα, Κλειτάρχου & Φιλολάου, Γέρακας, τηλ: 210-6612520, από 09:30 π.μ. έως 13:00 μ.μ. (Δ/ντρια Κα Λιβανού Ανθούλα). 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά δε θα γίνονται δεκτές καθώς και αιτήσεις γονέων οι οποίοι έχουν οικονομικές εκκρεμότητες ( μηνιαία τροφεία ) προς τον παιδικό σταθμό.