Τρίτη, 10 Μαΐου 2011

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ - ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 10-24 ΜΑΪΟΥ 2011.

Έχει ιδιαίτερη σημασία να απογραφούμε στο Δήμο μας. 


Η διενέργεια απογραφών από την ΕΛΣΤΑΤ προβλέπεται από το άρθρο 10 του Ν. 3832/2010 «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΛΣΣ). Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ως Ανεξάρτητης Αρχής».

Οι απογραφές πληθυσμού αποσκοπούν στον προσδιορισμό των βασικών χαρακτηριστικών που συνθέτουν την πλήρη εικόνα ενός πληθυσμού και συνιστούν εκτεταμένη και σύνθετη στατιστική εργασία η οποία απαιτεί συνολικά άριστο οργανωτικό σχεδιασμό κατά τις διάφορες φάσεις των εργασιών. Οι φάσεις προγραμματίζονται με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να εξασφαλίζεται η συνολική ποιότητα του παραγόμενου έργου.

Η Απογραφή Πληθυσμού Κατοικιών 2011 διενεργείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, με βάση το Προεδρικό Διάταγμα 168/2008 (ΦΕΚ 223/Α΄/04.11.2008), τον Κανονισμό (ΕΚ) 763/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις Απογραφές Πληθυσμού και Στέγασης, και την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ. 1524/Γ5-473/14.02.2011 (ΦΕΚ 425/Β΄/17.03.2011) και θέμα: «Προκήρυξη διενέργειας των Γενικών Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού-Κατοικιών, κατά τα έτη 2010-2011» και την υπό έκδοση τροποποιητικής αυτής.

Σκοπός της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 είναι η συγκέντρωση πρόσφατων στατιστικών στοιχείων σχετικά με τα δημογραφικά, οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού της χώρας μας, τις συνθήκες στέγασης των νοικοκυριών και τα χαρακτηριστικά των κατοικιών τους.

Αναλυτικότερα, η Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών: 


 • Συγκεντρώνει στοιχεία απαραίτητα για τη χάραξη οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής σε εθνικό, περιφερειακό, τοπικό επίπεδο, καθώς και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 • Συμβάλλει σημαντικά στη λήψη ορθολογικών αποφάσεων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα της οικονομίας. 
 • Αποτελεί βασικό μέσο εφαρμογής ακαδημαϊκών και λοιπών ερευνητικών προγραμμάτων. 
 • Αποτελεί βασικό μέσο για τη ρύθμιση ποικίλων διοικητικών και νομικών θεμάτων. 
 • Συμβάλλει στη διάχυση - επέκταση της στατιστικής πληροφόρησης στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, αφού τα στατιστικά στοιχεία που προκύπτουν από αυτήν ενδιαφέρουν άμεσα κάθε πολίτη 
 • Αποτελεί το βασικό πλαίσιο για τη διενέργεια πολλών άλλων στατιστικών εργασιών. 
 • Συμβάλλει ιδιαίτερα στην περιφερειακή ανάπτυξη, επειδή αποτελεί τη μόνη στατιστική εργασία η οποία παρέχει τη δυνατότητα παραγωγής στατιστικών στοιχείων σε μικρή γεωγραφική ενότητα (Δήμο, Δημοτική Ενότητα, κλπ. έως οικισμό και οικοδομικό τετράγωνο), με αποτέλεσμα να αποτελεί βασικό μέσο υποστήριξης του περιφερειακού σχεδιασμού και διαμόρφωσης αντίστοιχων πολιτικών. 
Στόχος της Απογραφής Πληθυσμού είναι:

 • η καταμέτρηση του μόνιμου πληθυσμού της Χώρας, δηλαδή των κατοίκων που διαμένουν μόνιμα σε κάθε επίπεδο διοικητικής διαίρεσης της Χώρας, 
 • η καταμέτρηση του de facto πληθυσμού της Χώρας, δηλαδή των ατόμων που βρέθηκαν παρόντα κατά την ημερομηνία αναφοράς της Απογραφής σε κάθε επίπεδο διοικητικής διαίρεσης της Χώρας, 
 • η καταμέτρηση του νόμιμου πληθυσμού της Χώρας, δηλαδή του αριθμού των δημοτών κάθε Δημοτικής Ενότητας και Δήμου. 
Στόχος της Απογραφής Κατοικιών είναι :

 • η κατά είδος καταμέτρηση του αριθμού των κατοικιών, 
 • η συλλογή στοιχείων αναφορικά με τα κύρια χαρακτηριστικά των κατοικιών, 
 • η καταμέτρηση του αριθμού των κατοικιών ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς τους. 
Η Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών του 2011 διαφέρει από τις προηγούμενες απογραφές, μεταξύ άλλων, ως προς τα εξής:

 • Θα διενεργηθεί σε δεκαπέντε (15) ημέρες αντί της μιας ημέρας. Πιο συγκεκριμένα, η Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών θα διενεργηθεί από 10/5/2011 μέχρι 24/5/2011, με ημερομηνία αναφοράς των στοιχείων την 9η Μαΐου 2011. 
 • Σύμφωνα με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Απογραφή του 2011 θα επικεντρωθεί στην καταγραφή του μόνιμου πληθυσμού της Χώρας. Δηλαδή, οι πολίτες θα απογραφούν στον τόπο μόνιμης κατοικίας τους. Θα συλλεγούν όμως συμπληρωματικά και τα στοιχεία για την καταγραφή του νόμιμου πληθυσμού, όπως επίσης θα καταγραφεί και ο de facto πληθυσμός. 
 • Οι απογραφόμενοι δεν χρειάζεται να περιμένουν στη κατοικία τους τον απογραφέα. Αν απουσιάζουν όταν θα τους επισκεφθεί ο απογραφέας, αυτός θα αφήσει μήνυμα με τα στοιχεία του προκειμένου να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά μαζί του και να ορίσουν συνάντηση για να γίνει η συνέντευξη. 
 • Οι Τομεάρχες και οι Απογραφείς που έχουν ορισθεί σαν όργανα της Απογραφής, υπέβαλλαν ηλεκτρονική αίτηση μέσω του διαδικτύου και επιλέχθηκαν με την εφαρμογή αντικειμενικών κριτηρίων (π.χ., διαθεσιμότητα/απασχόληση, εμπειρία σε στατιστικές εργασίες, επίπεδο εκπαίδευσης). Το σύστημα κατάταξης και επιλογής καθώς και τα αποτελέσματα αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο. 
 • Το ερωτηματολόγιο της Απογραφής περιλαμβάνει πέρα από τα βασικά θέματα του Κανονισμού 763/2008 της EUROSTAT και ερωτήματα κοινωνικής και περιβαλλοντικής σημασίας (π.χ., πρόσβαση στο διαδίκτυο, ποσοστό απορριμμάτων που ανακυκλώνουν τα νοικοκυριά, πηγές ενέργειας). 
 • Το ερωτηματολόγιο είναι σχεδιασμένο με τρόπο που να επιτρέπει την ανάγνωσή του από σύστημα οπτικής ανάγνωσης χαρακτήρων έτσι ώστε να επιταχυνθεί η επεξεργασία των δεδομένων και η παραγωγή των τελικών στατιστικών αποτελεσμάτων.
Μετά τη λήξη της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών θα διενεργηθεί δειγματοληπτική έρευνα κάλυψης, με σκοπό: α) τον εντοπισμό κατοικιών και νοικοκυριών που τυχόν έχουν διαφύγει της Απογραφής ή έχουν διπλοαπογραφεί, και β) την πραγματοποίηση ενός ελέγχου ποιότητας των βασικών δημογραφικών χαρακτηριστικών των απογραφέντων ατόμων. Η έρευνα θα διαρκέσει τέσσερις (4) ημέρες (30/5/2011 – 2/6/2011).

Βάσει του Κανονισμού 763/2008, η ΕΛΣΤΑΤ πρέπει να δημοσιοποιήσει πινακοποιημένα στοιχεία 27 μήνες από την τελευταία ημέρα του έτους αναφοράς της απογραφής, δηλαδή στις 31 Μαρτίου 2014. Τα πρώτα, προσωρινά, στοιχεία για το Μόνιμο Πληθυσμό θα είναι διαθέσιμα μέσα στον Ιούνιο. Μετά από ενάμιση χρόνο θα γίνει η διάχυση των πρώτων αναλυτικών στοιχείων της απογραφής.

Οι διαδικασίες για τον τρόπο διενέργειας της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών (προπαρασκευαστικές και μεταπογραφικές εργασίες) περιγράφονται σε σχετικές Εγκυκλίους του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ.Οι διαδικασίες για τον τρόπο διενέργειας της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών (προπαρασκευαστικές και μεταπογραφικές εργασίες) περιγράφονται σε σχετικές Εγκυκλίους του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ.Οι διαδικασίες για τον τρόπο διενέργειας της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών (προπαρασκευαστικές και μεταπογραφικές εργασίες) περιγράφονται σε σχετικές Εγκυκλίους του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ.

Τα στοιχεία που θα συλλεγούν είναι εμπιστευτικά και τηρείται για αυτά το στατιστικό απόρρητο, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 3832/2010. Η ΕΛΣΤΑΤ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση του απορρήτου των στοιχείων της Απογραφής. Τα όργανα διενέργειας της Απογραφής (Ομάδα Έργου της Απογραφής, Ανώτεροι Επόπτες, Επόπτες, Βοηθοί Εποπτών, Τομεάρχες, Απογραφείς) και οι υπάλληλοι της ΕΛΣΤΑΤ που αποκτούν πρόσβαση στα ατομικά στοιχεία των ερωτηματολογίων, δεσμεύονται από το απόρρητο και έχουν υποχρέωση χρήσης αυτών των στοιχείων αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς. Η παραβίαση του απορρήτου των στοιχείων από οποιονδήποτε υπάλληλο της ΕΛΣΤΑΤ συνιστά το πειθαρχικό παράπτωμα της παράβασης καθήκοντος και μπορεί να επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης. Επιπλέον, με απόφαση της ΕΛΣΤΑΤ, επιβάλλεται σε όποιον παραβιάζει το απόρρητο των στοιχείων, πρόστιμο κυμαινόμενο από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα και τις συντρέχουσες περιστάσεις. Τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια φυλάσσονται σε ασφαλείς χώρους με ευθύνη των Εποπτών της Απογραφής μέχρι την ολοκλήρωση των ελέγχων και ακολούθως συσκευάζονται σε δέματα, τα οποία αποστέλλονται συστημένα μέσω των ΕΛΤΑ στην Κεντρική Υπηρεσία. Εκεί έχει προβλεφθεί η λήψη μέτρων ασφάλειας τόσο των έντυπων ερωτηματολογίων όσο και της βάσης δεδομένων που θα δημιουργηθεί από τα στοιχεία της ΑπογραφήςΔείτε περισσότερα στο http://www.apografi2011.gr/index.php

Έντυπο απογραφής